Consistente Presentatie: verschil tussen versies

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Documentnaam''': SBR Consistente Presentatie specificatie<br/> '''Versie''': 1.3.1<br/> '''Datum''': 19-1-2018<br/> =Colofon= De SBR Consistente Presentatie sp...')
 
(geen verschil)

Huidige versie van 23 mei 2018 om 16:32

Documentnaam: SBR Consistente Presentatie specificatie
Versie: 1.3.1
Datum: 19-1-2018


Colofon

De SBR Consistente Presentatie specificatie maakt onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel; het totaal van afspraken dat de basis vormt van het publiek-private SBR-stelsel. De vaststelling van dit document en/of aangepaste versies hiervan doorloopt het stelsel van publiek-private SBR gremia, te weten de Expertgroep Gegevens, het SBR Platform en het SBR Beraad. Dit document wordt beheerd door het SBR programmateam van Logius:

Tel: +31 (0)70 888 7500
Email: sbr@logius.nl
Web: www.sbr-nl.nl


Postadres:
SBR Programma
Postbus 96810
2509 JE Den Haag


Bezoekadres:
Logius - SBR Programma
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag


Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen omtrent de SBR Consistente Presentatie specificatie kunt u zich richten tot de Expertgroep Gegevens van het SBR programma onder vermelding van “SBR Consistente Presentatie specificatie”.Versiehistorie

Het SBR programma kan de SBR Consistente Presentatie specificatie, binnen de kaders van haar governance, op elk moment wijzigen of uitbreiden. Het SBR programma zal gebruikers van de gemaakte wijzigingen op de hoogte stellen.

De inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande versies worden hieronder uiteengezet:

Versie Datum Beschrijving van wijzigingen
1.0 28-11-2016 Initiële versie
1.1 13-12-2016 SCP Regel 08 optioneel gemaakt o.v.v. SBR Platform
1.2 26-05-2017 Aanpassing paragraaf 1.3

Aanpassingen n.a.v. RfC presentatie-elementen:
-SCP Regel 08 aangepast
-SCP Regel 09 aangepast
-SCP Regel 09.5 toegevoegd
-SCP Regel 28 toegevoegd
-SCP Regel 29 toegevoegd
-SCP Regel 30 toegevoegd
-SCP Regel 31 toegevoegd
-SCP Regel 32 toegevoegd

1.3 02-11-2017 Aanpassingen paragraaf 2.7

-SCP Regel 01 verduidelijkt
-SCP Regel 05 aangevuld
-SCP Regel 08 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 11.5 toegevoegd
-SCP Regel 11.6 toegevoegd
-SCP Regel 23.5 toegevoegd
-SCP Regel 23.6 toegevoegd
-SCP Regel 24 verduidelijkt
-SCP Regel 25 verduidelijkt
-SCP Regel 25.5 toegevoegd
-SCP Regel 26 aangevuld met meer concepten
-SCP Regel 29 is komen te vervallen
-SCP Regel 30.1 toegevoegd
-SCP Regel 30.2 toegevoegd
-SCP Regel 30.3 toegevoegd
-SCP Regel 30.4 toegevoegd
-SCP Regel 30.5 toegevoegd
-SCP Regel 32 is komen te vervallen
-SCP Regel 33 toegevoegd
-SCP Regel 34 toegevoegd
-SCP Regel 35 toegevoegd

1.3.1 19-01-2018 Aanpassingen paragraaf 2.7

-SCP Regel 11.6 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 19 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 20 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’ en aangevuld
-SCP Regel 21 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 22 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 23 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’ en aangevuld
-SCP Regel 26 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 27 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’
-SCP Regel 30.5 aangevuld
-SCP Regel 30.6 toegevoegd
-SCP Regel 35 aangevuld
-SCP Regel 36 toegevoegd


Inleiding

Doel van dit document

De Consistente Presentatie specificatie beoogt om alle gebruikers van een XBRL-document in staat te stellen om een consistent, voor mensen leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde gegevens in XBRL formaat. Hierbij maakt het nadrukkelijk gebruik van de reeds in de Nederlandse Taxonomie opgenomen definities, maar voegt het afspraken toe die niet in de Nederlandse Taxonomie kunnen worden opgenomen. Hierbij richt het zich onder meer op zaken als de rangschikking van de verschillende onderdelen van een verantwoordingsrapportage.

Dit document bevat een set van regels die gehanteerd kunnen worden voor het presenteren van een SBR rapportage in XBRL formaat. Deze regels hebben tot doel om een eenduidige en voor mensen leesbare weergave te realiseren van de betreffende SBR verantwoordingsrapportage. De juiste toepassing van deze regels zal ertoe leiden dat verschillende softwareprogramma’s een vergelijkbare output tot gevolg hebben bij het visualiseren van een XBRL instance document; oftewel een consistente presentatie.

Relatie met Uniforme Presentatie

De regels in de Consistente Presentatie specificatie hebben een overlap met de regels in de publieke conceptversie (Public Working Draft) van de XBRL Uniforme Presentatie specificatie van augustus 2015 (versie 0.9.8) die onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is opgesteld. Die specificatie heeft als doel om alle XBRL documenten op een uniforme wijze te presenteren.

Reikwijdte

De reikwijdte van de SBR Consistente Presentatie specificatie richt zich op de toepassing binnen SBR verantwoordingsketens inzake jaarverantwoordingen, waaronder het deponeren van een jaarverantwoording bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In een later stadium kan binnen SBR worden bekeken of deze specificatie ook geschikt is voor toepassing binnen overige SBR verantwoordingsketens.

Sinds het boekjaar 2016 is de Table Linkbase specificatie de basis van de presentatie voor het jaarverslaggevingsdomein. Zodoende is ervoor gekozen om een selectie te maken van de benodigde regels uit de Uniforme Presentatie specificatie en deze (in het Nederlands) op te nemen in dit document onder verwijzing van het nummer van de regel in de Uniforme Presentatie. De Uniforme Presentatieregels blijven opzichzelfstaand en bij wijziging van de Uniforme Presentatieregel wijzigt ook de Consistente Presentatieregel.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor een technisch publiek (softwareontwikkelaars) en gaat ervan uit dat de lezer praktische kennis heeft van de XBRL standaard en daarnaast bekend is met de toepassing van vooral de XBRL Table Linkbase, de XBRL Generic Links en Generic Preferred Label specificaties.

Document conventies

Terminologie
De regels in dit document hanteren veelvuldig de termen “MOET” en “MAG NIET” of een vervoeging hiervan om een verplichting of verbod te identificeren. Het niet naleven van deze regels zal leiden tot een inconsistente presentatie van de gegevens in het XBRL instance document.

Een aantal regels hanteren de termen “KAN” en “BEHOORT NIET” of een vervoeging hiervan. Hiermee worden niet-verplichte mogelijkheden aangeduid die toegepast kunnen worden op een presentatie. Het niet naleven van deze regels zal niet leiden tot een inconsistente presentatie van de gegevens in het XBRL instance document.

Voorbeelden
De voorbeelden die gebruikt worden in dit document zijn niet-normstellend (non-normative)

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten mogen worden gehanteerd in het kader van de SBR Consistente Presentatie:

Instance document:

 • Het XBRL instance document moet XBRL valide zijn
 • Het XBRL instance document moet voldoen aan de SBR Filing Rules

Taxonomie:

 • De XBRL taxonomie moet voldoen aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA)
 • De XBRL taxonomie moet table linkbases bevatten
 • Alle relevante informatie die voor rendering van belang is moet in de DTS zijn opgenomen. Relevante informatie die niet in de DTS is opgenomen wordt niet verwerkt.

Preparer extensions:

 • Een preparer extensie voldoet aan de NTA voor preparer extensions (NTA-PE)

Consistente presentatie specificatie:

 • De regels in dit document worden in acht genomen


SBR Consistente Presentatie regels

Tabellen

SCP 01: De Consistente Presentatie MOET de tabellen toepassen zoals opgenomen in de table linkbases binnen de DTS [UP Regel 06]
In de DTS zijn door de taxonomie auteur tabellen opgenomen in de vorm van table linkbases die de basis vormen van de Consistente Presentatie. Deze tabellen moeten worden toegepast zoals ze zijn opgenomen in de table linkbase.

Dit betekent dat het niet toegestaan is om zogenaamde ‘split columns’ te hanteren als dit niet in de taxonomie is opgenomen. Bij split columns worden de totalen in een andere kolom weergegeven dan de bedragen die optellen naar dit totaal. Daarnaast dienen ook de tabel filters niet getoond te worden. De tabel filters maken weliswaar deel uit van het ‘structural model’ van de table linkbase, maar worden op basis van het ‘layout model’ niet getoond.


SCP 02: De Consistente Presentatie MOET lege tabellen wegfilteren
Een tabel is leeg wanneer er geen feiten in het instance document staan die in een tabel getoond worden. Lege tabellen voegen niets toe en moeten zodoende weg gefilterd (geëlimineerd) worden uit de presentatie.

Presentatie hiërarchie

SCP 03: De Consistente Presentatie MOET gebruik maken van de in het entrypoint opgenomen presentatie hiërarchie linkbase voor het bepalen van de volgorde en indeling van de tabellen
In het entrypoint is een presentatie hiërarchie linkbase opgenomen waarin de volgorde van de tabellen en de indeling in een boomstructuur zijn opgenomen. De presentatie hiërarchie maakt gebruik van abstracte elementen (sbr:presentationItem) die middels een parent-child relatie een boomstructuur vormen op een vergelijkbare manier als de presentation linkbase binnen de XBRL 2.1 specificatie. De (uiteindelijke) kinderen van de parent-child relatie zijn echter geen concepten zoals in de presentation linkbase, maar ELRs die de betreffende tabellen bevatten. Hierdoor is de presentatie hiërarchie bedoeld om weer te geven hoe de tabellen zich tot elkaar verhouden en hoe dit getoond dient te worden.

Voorbeeld

Jaarverantwoording [titel]
 |_Bestuursverslag [titel]
 |_Jaarrekening 
  |_Geconsolideerde jaarrekening [titel]
    |_Geconsolideerde balans [titel]
      |_Geconsolideerde balans [tabel]
    |_Geconsolideerde winst- en verliesrekening [titel]
    |_Geconsolideerd kasstroomoverzicht [titel]
    |_Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening [titel]
      |_Algemene toelichting [titel]
      |_Toelichting op de geconsolideerde balans [titel]
       |_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa [titel]
         |_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa - verloopoverzicht [tabel]
         |_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa - uitsplitsing [tabel]
         |_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa [tabel]
    |_ (…)
  |_Enkelvoudige jaarrekening [titel]
 |_Overige gegevens [titel]
  |_Overige gegevens [tabel]

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat het mogelijk is dat er een of meer tabellen onder één titel kunnen worden opgenomen. Het opnemen van meerdere tabellen onder één titel zal vooral van toepassing zijn in de situatie waar verschillende tabellen deel uitmaken van hetzelfde onderdeel.


SCP 04: De Consistente Presentatie MOET gebruik maken van de titels in de presentatie hiërarchie linkbase
Voor het genereren van de rendering moet gebruik gemaakt worden van de titels zoals opgenomen in de presentatie hiërarchie. Deze titels zijn in verschillende talen beschikbaar en zullen ook zonder de tekst “… [titel]” beschikbaar zijn voor toepassing in de rendering. Het is niet toegestaan af te wijken van de in de presentatie hiërarchie opgenomen titels.

Individuele tabel

SCP 05: De Consistente Presentatie MAG NIET gebruik maken van de tabel label of ELR label
Een tabel in de NT bevat altijd een zogenaamde tabel label; een label die gekoppeld is aan de @id van het <table:table> element. Dit label geeft een beschrijving van de inhoud van een tabel. Een tabel is daarnaast altijd opgenomen in een Extended Linkrole (ELR). Een ELR heeft ook een label die de inhoud van de ELR beschrijft. In de rendering op basis van de CP moeten deze labels niet worden toegepast, maar dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van de labels van de abstracte elementen in de presentatie hiërarchie.


SCP 06: De Consistente Presentatie MOET lege kolommen of rijen binnen een tabel wegfilteren [UP Regel 07]
In een tabel zullen in de meeste gevallen niet altijd alle kolommen of rijen worden gevuld met de waardes van feiten. Indien een rij en/of kolom leeg is, terwijl er wel waardes ingevuld zouden kunnen worden, voegt dit niets toe aan een tabel en moeten zodoende weggefilterd (geëlimineerd) worden uit de rendering. Als er sprake is van een abstract met bijbehorende kinderen die leeg zijn, dan wordt het geheel abstract en kinderen niet getoond.


SCP 07: De Consistente Presentatie MOET de header vullen met een dynamisch label (indien aanwezig) [UP Regel 49]
De headers van een kolom of rij in een tabel bevatten altijd een (statisch) label. In sommige gevallen moet de header gevuld wordt met een label die afhankelijk is van de inhoud van het instance document zelf. Dit is vooral het geval wanneer een header de datum(s) dient te bevatten van de huidige of voorgaande rapportageperiode(s). Om dit mogelijk te maken kan een tabel ook zogenaamde dynamische labels bevatten. In technische zin wordt hierbij een specifieke message uit de XBRL Formula 1.0 specificatie middels een SBR specifieke arc (dynamic-label-arc) gekoppeld aan de header van een tabel. Wanneer een dynamisch label beschikbaar is moet deze worden gebruikt in plaats van het statische label.

Typed dimensies

SCP 08: De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed members bepalen op basis van het nl-cd:PresentationOrder concept, als dat opgenomen is in de instance
Het is mogelijk om de volgorde van typed members in een tabel op te geven door het invullen van een waarde voor het concept nl-cd:PresentationOrder. De tabel definitie van elke tabel waarbinnen typed members worden toegepast bevat dit concept om hiermee de presentatievolgorde aan te geven. De waardes die kunnen worden toegepast dienen numeriek te zijn. Deze waardes worden opgenomen in het instance document.


SCP 09: De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed member inhoud bepalen op basis van alfabetische volgorde wanneer de waarde van het nl-cd:PresentationOrder concept niet is ingevuld of niet uniek is
Wanneer er geen waarde is opgenomen of wanneer de waarde van het nl-cd:PresentationOrder concept niet uniek is binnen een tabel, dienen de typed members geordend te worden op alfabetische volgorde.


SCP 09.5: De Consistente Presentatie KAN de waardes van het nl-cd:PresentationOrder concept wegfilteren
De waardes in het instance document van het nl-cd:PresentationOrder concept zijn uitsluitend bedoeld om de volgorde van typed members in een tabel te bepalen. Ze hebben geen semantisch inhoudelijk nut. Zodoende is het toegestaan dat deze waardes weg gefilterd worden uit de presentatie van de betreffende tabel.

Taal en labels

SCP 10: De Consistente Presentatie MOET de taal hanteren voor het weergeven van de labels van alle elementen op basis van de waarde van het xml:lang attribuut in de root van het instance document [UP Regel 72]
In het @xml:lang in de root van het instance document staat aangegeven in welke taal de rapportage is opgesteld. De waarde van het @xml:lang bepaalt ook de taal van de labels welke gehanteerd worden voor het renderen van de gegevens.


SCP 11: De Consistente Presentatie MOET de (generic) labels uit de taxonomie hanteren voor enumeratiewaardes [UP Regel 40]
Voor het tonen van enumeratiewaardes dient gebruik te worden gemaakt van de (generic) labels die in de taxonomie zijn opgenomen. Hierdoor worden de technische waardes in het instance document dus omgezet naar een bepaalde taal op basis van de generic labels uit de taxonomie.


SCP-11.5: De Consistente Presentatie MAG NIET labels afkorten
De labels van elementen in een taxonomie kunnen behoorlijk lang zijn. In het kader van rendering kan het soms wenselijk zijn om labels af te korten. In het kader van eenduidigheid is dit echter niet toegestaan. Waar mogelijk zullen terseLabels worden toegepast in de taxonomie om de lengte van labels te verminderen.


SCP-11.6: De Consistente Presentatie MOET labels afbreken
Het is verplicht om labels af te breken om hiermee op een volgende regel verder te gaan in het geval het label te lang is voor de beschikbare ruimte in een rendering.

Eenheden

SCP 12: De Consistente Presentatie KAN de eenheid van alle numerieke feiten weergeven [UP Regel 79]
De numerieke feiten in een instance document verwijzen altijd naar een bepaalde eenheid, zoals euro’s, percentages, etc. Deze eenheden zijn van groot belang om de semantiek van de waarde van het numerieke feit te begrijpen. De labels van de niet-monetaire numerieke concepten zouden voldoende verklarend moeten zijn om de eenheid duidelijk te maken.


SCP 13: De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de unitName in de UTR [UP Regel 80]
De eenheden van numerieke feiten moeten worden gebaseerd op de Unit Type Registry (Zie http://www.xbrl.org/utr/utr.xml) (UTR) van XBRL International.


SCP 14: De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de relevante lokale naam indien er geen naam beschikbaar is in de UTR [UP Regel 81]
In de rendering dient gebruik gemaakt te worden van de unitName in de UTR of een vertaling hiervan in de betreffende taal.


SCP 15: De Consistente Presentatie KAN de naam of het symbool van de valuta voorafgaand aan elk feit tonen en/of KAN de naam of het symbool van de valuta in de header van elke tabel (kolom/rij) tonen. [UP Regel 82]
Wanneer alle feiten in een tabel dezelfde eenheid hebben is het toegestaan om de eenheid niet per feit op te nemen, maar om dit aan de bovenkant van de betreffende tabel of pagina te vermelden.


SCP 16: De Consistente Presentatie MAG NIET de naam of het symbool van de valuta in de header van de tabel tonen wanneer 1/3 of meer van de valuta’s van de feiten in een tabel verschillende zijn. [UP Regel 83]
Wanneer een tabel feiten bevat met verschillende valuta’s, moeten deze niet in de header van de tabel worden opgenomen om verwarring te voorkomen.


SCP 17: De Consistente Presentatie KAN eenheden ook weergeven in symbolen wanneer deze opgenomen zijn in de UTR
In het geval in de UTR ook symbolen zijn opgenomen voor een eenheid, mogen deze symbolen ook gebruikt worden om de eenheid weer te geven.

Afronding

Veel documenten ronden de gerapporteerde bedragen af naar duizendtallen of naar miljoenen. Het opnemen van afgeronde bedragen is in een verantwoordingsrapportage in XBRL formaat ook mogelijk. Het is echter technisch niet mogelijk om een afgekorte versie van een bedrag te tonen op basis van de afronding. Oftewel het is niet mogelijk om het afgeronde bedrag van € 6.000.000,- afgekort op te nemen in de verantwoordingsrapportage als € 6 en dan aan te geven dat dit in miljoenen euro’s is.

De bedragen in een rendering zijn altijd in hele eenheden; een gebruiker kan wel in de instance aangeven als de nauwkeurigheid van de bedragen in duizenden of miljoenen is. Het @decimals attribuut is bedoeld om deze mate van nauwkeurigheid in een instance document op te geven. Deze informatie komt echter niet tot uitdrukking in de rendering,

Voorbeeld

Stel het te rapporteren bedrag is EUR 1.329.912 en de opsteller wil dit afronden. De opsteller dient dit bedrag dan als volgt op te nemen in het instance document:

* In hele eenheden : 	EUR 1329912 met @decimal=“0”
* In duizendtallen : 	EUR 1330000 met @decimal=“-3”
* In miljoenen : 	EUR 1000000 met @decimal=“-6”

Scheidingstekens

SCP 18: De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor decimalen hanteren voor alle feiten waar de waarde van @decimals hoger is dan ‘0’ [UP Regel 99]
Een scheidingsteken voor decimalen (of decimaalteken) is een symbool dat gehanteerd wordt om het gehele deel te onderscheiden van de breuk van een getal dat is genoteerd in decimalen. Voor alle feiten met een @decimals hoger dan de waarde ‘0’ (nul) dient een scheidingsteken voor decimalen gehanteerd te worden in de rendering.


SCP 19: De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor duizendtallen toepassen
Een scheidingsteken voor duizendtallen is een symbool dat gehanteerd wordt om getallen die uit vier of meer cijfers bestaan te groeperen per drie cijfers om het lezen ervan te vergemakkelijken. Deze groepering per drie cijfers loopt van rechts naar links vanaf het eventuele decimaalteken van een getal. Voor alle numerieke feiten moet een scheidingsteken voor duizendtallen gehanteerd worden.


SCP 20: De Consistente Presentatie MOET de Nederlandse notatiewijze voor scheidingstekens toepassen als het @xml:lang de waarde ”nl” heeft
In Nederland is het scheidingsteken voor decimalen een ‘,’ (komma), terwijl het scheidingsteken voor duizendtallen een ‘.’ (punt) is. Deze notatiewijze moet gebruikt worden wanneer het @xml:lang attribuut in het instance document de waarde ”nl” heeft. In het geval de waarde van @xml:lang attribuut “en” is, moet de Engelse notatiewijze worden gehanteerd. In de Engelse notatie wijze is het scheidingsteken voor decimalen een ‘.’ (punt) en het scheidingsteken voor duizendtallen een ‘,’ (komma).

Datums

SCP 21: De Consistente Presentatie MOET de waarde van datums in de XML notatiewijze (YYYY-MM-DD) omzetten naar de lokaal gebruikelijke notatiewijze voor datums
De waarde van datums die in het instance document of in de taxonomie zijn opgenomen zijn genoteerd in de XML notatiewijze (YYYY-MM-DD). Deze notatiewijze moet in de rendering worden getoond als de lokaal gebruikelijke notatiewijze. Dit betekent dat wanneer het @xml:lang attribuut ‘nl’ is dit naar de Nederlandse notatiewijze met uitgeschreven datums moet worden omgezet.

Voorbeeld

Bij @xml:lang=”nl” moet ‘20170101’ worden ‘1 januari 2017’

Bij @xml:lang=”en” moet ‘20170101’ worden ‘1 January 2017’


SCP 22: De Consistente Presentatie MOET de datumaanduiding van feiten omzetten naar uitgeschreven datums
Bijvoorbeeld in het Nederlands: “1 januari 2017”.


SCP 23: De Consistente Presentatie MOET de datumaanduiding van de context periode van een kalenderjaar (YYYY-01-01 – YYYY-12-31) omzetten naar een jaartal (YYYY)
In het geval sprake is van een periode dat een volledig kalenderjaar (YYYY-01-01 – YYYY-12-31) omvat, moet dit in de rendering worden getoond in de vorm van een heel jaartal (YYYY). Indien het geen kalenderjaar betreft, dient de periode aangeduid te worden door [begindatum] – [einddatum]

Voorbeeld

Periode omvat een kalenderjaar
Startdatum in XML notatie: ‘2018-01-01’
Einddatum in XML notatie: ‘2018-12-31’
Wijze van renderen cf. CP: ‘2018’

Periode omvat geen kalenderjaar
Startdatum in XML notatie: ‘2018-07-01’
Einddatum in XML notatie: ‘2019-06-30’
Wijze van renderen cf. CP: ‘1 juli 2017 – 30 juni 2019’

Paginering

Paginering is het proces om gegevens op één of meer verschillende pagina’s weer te geven. Dit proces speelt een belangrijke rol om de rendering in een papier-georiënteerd formaat op te leveren.


SCP-23.5: De Consistente Presentatie MOET de titel boven de tekst plaatsen als het datatype van het concept een nl-types:formattedExplanationItemType of nl-types:string100000ItemType betreft
Een feit kan bestaan uit een grote hoeveelheid tekst. In het kader van het waarborgen van de leesbaarheid van het document is het verplicht om de titel boven de teksten te plaatsen in plaats van ernaast. Hierbij dienen de datatypes nl-types:formattedExplanationItemType of nl-types:string100000ItemType als de kenmerken in de taxonomie die aangeven of een titel boven de tekst geplaatst dient te worden.


SCP-23.6: De Consistente Presentatie MOET voor een specificatie tabel dat concepten bevat met een datatype dat is afgeleid van een xbrli:stringItemType, elke regel splitsen en deze regel gekanteld weergeven.
Een specificatie tabel is een tabel die gebruik maakt van typed dimensions. Een dergelijke tabel kan een grote hoeveelheid tekst bevatten waardoor het niet meer leesbaar is. In het kader van het waarborgen van de leesbaarheid is het van belang om elke regel van de tabel te kantelen. Dit is alleen van toepassing voor specificatie tabellen die bestaan uit concepten met een datatype dat is afgeleid van een xbrli:stringItemType. Tussen elke gekantelde regel dient een witregel opgenomen te worden.

Voorbeeld

Een specificatie tabel op basis van de table linkbase: 

      Woonplaats van  Aandeel in geplaatst Aandeel in stemrecht Presentatie
      de rechtspersoon kapitaal van de    van de rechtspersoon volgorde
               rechtspersoon
Dochter B Den Haag     100%         100%         1
Dochter A Rotterdam     100%         100%         2

Een specificatie tabel na toepassing van regel SCP-23.6:

Dochter B
Woonplaats van de rechtspersoon           Den Haag
Aandeel in geplaatst kapitaal van de rechtspersoon  100%
Aandeel in stemrecht van de rechtspersoon      100%

Dochter A
Woonplaats van de rechtspersoon           Rotterdam
Aandeel in geplaatst kapitaal van de rechtspersoon  100%
Aandeel in stemrecht van de rechtspersoon      100%


SCP 24: De Consistente Presentatie MAG meerdere kolommen van één tabel afbreken naar eigen inzicht
In een tabel kunnen meerdere kolommen voorkomen die waardes bevatten. Om deze tabel op een overzichtelijke wijze op een pagina te tonen kan de tabel afgebroken worden als er meerdere (gevulde) kolommen naast elkaar getoond worden. Deze afbreking kan plaatsvinden naar eigen inzicht.


SCP 25: De Consistente Presentatie MOET kolom headers verticaal herhalen en rij headers horizontaal herhalen op iedere pagina indien de weergave van een tabel meerdere pagina’s beslaat
In het geval een tabel wordt weergegeven in een gepagineerde weergave waarbij de tabel wordt afgebroken, moeten de titels van een rij en de titels van de kolommen herhaald worden zodat voor iedere afbreking van de tabel (lees: op iedere pagina) duidelijk is welke gegevens in de tabel worden weergegeven.


SCP-25.5: De Consistente Presentatie MAG NIET tabellen transponeren, met uitzondering van specificatie tabellen.
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om een tabel te transponeren (kantelen), aangezien dit tot een interpretatieverschil kan leiden. De enige uitzondering hierop is de specificatie tabel, zoals vermeld in regel SCP-23.6.


SCP 26: De Consistente Presentatie MOET een voorpagina creëren wanneer het output formaat .pdf is.
Het is verplicht om een voorpagina te creëren voor de rendering wanneer het output formaat van de rendering .pdf is. Het is niet toegestaan om een voorpagina te creëren wanneer het output formaat HTML is.

Op deze voorpagina moeten uitsluitend de labels en waardes van de volgende concepten worden getoond (ook in deze volgorde): kvk-i:TitleOfTheDocument (‘titel van het document’), venj-bw2-i:LegalEntityName (‘naam van de rechtspersoon’), venj-bw2-i:LegalEntityRegisteredOffice (‘zetel van de rechtspersoon’), venj-bw2-i:FinancialReportingPeriodCurrentStartDate (‘startdatum van de huidige financiële rapportageperiode’), venj-bw2-i:FinancialReportingPeriodCurrentEndDate (‘einddatum van de huidige financiële rapportageperiode’) en venj-bw2-i:DocumentAdoptionDate (‘datum van vaststelling van de jaarrekening’). Het is niet toegestaan om andere inhoud te tonen op de voorpagina.

Voorbeeld

Titel van het document: Jaarrekening 2017
Naam van de rechtspersoon: ABC B.V.
Zetel van de rechtspersoon: Den Haag
Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode: 1 januari 2017
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode: 31 december 2017
Datum van vaststelling van de jaarrekening: 18 maart 2018

De plaats op de voorpagina waar deze informatie wordt opgenomen is niet voorgeschreven. In het geval de datum van vaststelling nog niet is opgenomen, dient dit concept niet op de voorpagina opgenomen te worden.


SCP 27: De Consistente Presentatie MOET een inhoudsopgave genereren op basis van de in de taxonomie opgenomen presentatie hiërarchie wanneer het output formaat .pdf is en een navigatievenster wanneer het outputformaat HTML is.
Het is verplicht om een inhoudsopgave op te nemen wanneer het output formaat van de rendering .pdf is. Hierbij mag naar paginanummers worden verwezen. Wanneer het output formaat HTML is, dient de inhoudsopgave in de vorm van een navigatievenster te worden gerealiseerd.

De inhoudsopgave of het navigatieventer moet worden gegenereerd op basis van de in de taxonomie opgenomen presentatie hiërarchie. Hierbij moet het niveau van diepgang van de hiërarchie op niveau 4 worden gesteld (waarbij de root-parent als niveau 0 wordt gezien).

Tekstopmaak

Onder tekstopmaak wordt bestaan het verfraaien van een stuk platte tekst met de insteek om de tekst beter leesbaar of beter begrijpelijk te maken. In een instance document kunnen escaped HTML tags zijn opgenomen die de door de opsteller beoogde tekstopmaak aangeeft.


SCP-28: De Consistente Presentatie MOET de ‘escaped’ HTML tags als waarde van een concept met het datatype ‘nl-types:formattedExplanationItemType’ renderen als tekstopmaak
In de tekstuele toelichtingen kan het gebruik van tekstopmaak een meerwaarde hebben. De tekstopmaak wordt gecodeerd met ‘escaped’ HTML. De toelichtingen waar het gebruik van tekstopmaak is toegestaan, hebben het datatype ‘nl-types:formattedExplanationItemType’. Een opsteller is niet verplicht om tekstopmaak toe te passen. Indien een instance document daadwerkelijk escaped HTML tags bevat, dient dit ook als tekstopmaak verwerkt te worden in de rendering.


SCP-29: Vervallen


SCP-30: De Consistente Presentatie MOET leiden tot een voor de mens goed leesbare rendering
De hoofdregel voor de toepassing van tekstopmaak binnen de Consistente Presentatie is dat alle opmaak moet blijven leiden tot een voor de mens goed leesbaar resultaat. Zo is een zeer klein font of een witte tekst op witte achtergrond is niet toegestaan. De verantwoordelijkheid voor een goed leesbare rendering ligt zodoende bij de opsteller van de rapportage.


SCP-30.1: De Consistente Presentatie MOET (sub)totalen visueel aanduiden in de vorm van een telstreep boven het bedrag van het (sub)totaal
Het tonen van een telstreep is een methode om visueel weer te geven dat sprake is van een (sub)totaal. De telstreep dient boven het bedrag van het sub(totaal) getoond te worden. De (sub)totalen zijn in een tabel te herkennen doordat zij in de taxonomie als een totalLabel bij het @preferredLabel attribuut van een arc worden aangeroepen.


SCP-30.2 De Consistente Presentatie MAG eindtotalen visueel aanduiden met een dubbele streep onder een eindtotaal
Het is toegestaan om eindtotalen te voorzien van een dubbele streep onder het eindtotaal. Net als een subtotaal wordt ook bij een eindtotaal een totalLabel aangeroepen in de taxonomie. In aanvulling daarop zijn eindtotalen te herkennen doordat zij in een roll-up node de hoogste ‘parent’ zijn die niet een sbr:presentationItem is.


SCP-30.3: De Consistente Presentatie BEHOORT NIET (sub)totalen visueel aan te duiden in de vorm van tekstopmaak anders dan hetgeen vermeld in SCP-30.1 en 30.2
Er bestaan andere methoden om visueel weer te geven dat sprake is van een (sub)totaal naast hetgeen is vermeld in SCP-30.1 en 30.2. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een bold of cursief lettertype of het onderstrepen van de bedragen. In het kader van consistentie horen deze methoden niet gebruikt te worden.


SCP-30.4: De Consistente Presentatie MOET in de balans tussenkopjes tonen voor de (sub)totalen en deze plaatsen boven het blok waar het uit is opgebouwd.
In het tonen van de balans worden tussenkopjes van groot belang geacht. Dit zal worden ingeregeld door middel van de table linkbase in de taxonomie. Deze inregeling is in de NT12 is echter niet meer mogelijk omdat dit een architectuurwijziging omvat. Derhalve is deze tijdelijke CP regel opgesteld.

De balans is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:BalanceSheet en kvk-lr:ConsolidatedBalanceSheet, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvk-lr:BalanceSheetBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken.

De tussenkopjes die toegevoegd dienen te worden zijn gelijk aan het standaard label van het concept van het (sub)totaal waarvoor het totalLabel gehanteerd wordt. De tussenkopjes dienen bovenaan de roll-up node geplaatst te worden, waarbij het totaal als laatste getoond wordt. In onderstaand voorbeeld zijn de tussenkopjes opgenomen met de aanvulling [titel]. Deze aanvulling dient uitsluitend ter identificatie van de tussenkopjes en kan in de rendering achterwege gelaten worden.

Voorbeeld

De structuur van de balans komt er op basis van deze regel als volgt uit te zien:

Activa [titel]

Vaste activa [titel]
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Vastgoedbeleggingen
 Totaal van vaste activa

 Vlottende activa [titel]
 Voorraden
 Onderhanden projecten
 Vorderingen
 Effecten
 Liquide middelen
 Totaal van vlottende activa

Totaal van activa

Passiva [titel]

 Groepsvermogen {titel]
 Aandeel van derden
 Eigen vermogen
 Totaal van groepsvermogen

 Voorzieningen
 Langlopende schulden
 Kortlopende schulden

Totaal van passiva


SCP-30.5: De Consistente Presentatie MOET de waardes van concepten in een totaaltelling met een afwijkende balanceType visueel onderscheiden door het gebruik van een minteken
In een instance document dienen alle bedragen in principe als positieve waardes te worden ingevuld, ongeacht of dit kosten of opbrengsten - of - activa of passiva betreft. Dit vloeit voort uit het feit dat elk concept in de taxonomie een balanceType ‘debit’ of ‘credit’ heeft meegekregen. In de situatie dat concepten met verschillende balanceTypes bij elkaar opgeteld worden is hierdoor niet altijd helder hoe de optelling verloopt, aangezien de balanceTypes niet getoond worden. Het is echter gewenst dat bedragen met een afwijkende balanceType in een optelling visueel onderscheiden worden. De taxonomie dient te specificeren wanneer een minteken getoond dient te worden en wanneer niet.

Op dit moment is dit echter nog geen onderdeel van de taxonomie, waardoor een tijdelijke work-around noodzakelijk is voor de NT12. Deze work-around werkt op basis van een algoritme waarmee de waardes van concepten met een afwijkende balanceType ten opzichte van het totaalbedrag getoond dienen te worden als een ‘min bedrag’ door voor dit bedrag een minteken te plaatsen. Dit algoritme geldt alleen voor de totaaltellingen (aangeduid in de taxonomie door een totalLabel) die ook hetzelfde periodType hebben. Het totaal dient als anker; oftewel het balanceType van het totaal is leidend. Per tabel kan er uitsluitend één anker zijn. In het geval van subtotalen, dienen deze zich te schikken naar het balanceType van het eindtotaal; oftewel de uiteindelijke ouder (‘ultimate parent’). Voor de waardes van alle concepten die optellen naar dit totaal en die een balanceType hebben dat afwijkt van die van het totaal, moeten een minteken worden geplaatst. Wanneer een bedrag reeds negatief is opgenomen in het instance document, dient de toepassing van deze regel te leiden tot het wegvallen van het minteken op basis van het principe ‘min + min = plus’.

Voorbeeld

Voorbeeld zonder toepassing van het algoritme:

Resultaat voor belastingen        13.650
Belastingen over de winst of het verlies   100
Aandeel in resultaat deelnemingen      150
Resultaat na belastingen         13.700

Voorbeeld met toepassing van het algoritme:

Resultaat voor belastingen        13.650
Belastingen over de winst of het verlies  (100)
Aandeel in resultaat deelnemingen      150
Resultaat na belastingen         13.700


SCP-30.6: De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening renderen met totaalstrepen en mintekens
De toepassing van SCP-30.1 en 30.5 inzake totaalstrepen en mintekens zorgt niet voor de juiste totaalstrepen en mintekens in de winst- en verliesrekening. Dit vloeit voort uit de gehanteerde presentatiestructuur van de winst- en verliesrekening in de taxonomie. Dit zal moeten worden aangepast in de taxonomie. Deze aanpassing is in de NT12 is echter niet meer mogelijk, derhalve is deze tijdelijke CP regel opgesteld.

De winst- en verliesrekening is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:IncomeStatement en kvk-lr:ConsolidatedIncomeStatement, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvk-lr:IncomeStatementBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken.

De winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling moet worden gerenderd conform het onderstaande voorbeeld:

Voorbeeld

Bruto-bedrijfsresultaat                               0

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen                      0
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa               0
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa            0

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen                     0
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen                  0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen                0
Waardeveranderingen van agrarische voorraden                     0
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa                 0
Overige bedrijfskosten                                0  
Totaal van som der kosten                              0
                                             
Totaal van bedrijfsresultaat                             0

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten      0
Vrijval uit herwaarderingsreserve                          0
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten           0
Financiële baten en lasten                              0
                                             
Totaal van resultaat voor belastingen                        0

Belastingen over de winst of het verlies                       0
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen           0
Overige baten en lasten na belasting                         0  
Totaal van resultaat na belastingen                         0

Gewone winst per aandeel                               0
Verwaterde winst per aandeel                             0

De winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling moet worden gerenderd conform het onderstaande voorbeeld:

Voorbeeld

Bruto-bedrijfsresultaat                               0

Verkoopkosten                                    0
Algemene beheerskosten                                0  
Totaal van som der kosten                              0
                                             
Totaal van bedrijfsresultaat                             0

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten      0
Vrijval uit herwaarderingsreserve                          0
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten           0
Financiële baten en lasten                              0
                                             
Totaal van resultaat voor belastingen                        0

Belastingen over de winst of het verlies                       0
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen           0
Overige baten en lasten na belasting                         0  
Totaal van resultaat na belastingen                         0

Gewone winst per aandeel                               0
Verwaterde winst per aandeel                             0

Afbeeldingen

Het gebruik van een afbeelding in een verantwoordingsrapportage kan een meerwaarde hebben. Met behulp van een Preparer Extension kan een opsteller een concept toevoegen aan de taxonomie waarmee een afbeelding kan worden opgenomen in het XBRL instance document.


SCP-31: De Consistente Presentatie MOET de waarde van een concept met het datatype ‘nl-types:imageItemType’ renderen als afbeelding
Een afbeelding in het XBRL instance document is gecodeerd met ‘escaped’ HTML in combinatie met een standaard formaat base64 stream. De concepten waar het gebruik van afbeelding is toegstaan, hebben het datatype ‘nl-types:imageItemType’. Indien in een instance document een waarde is opgenomen voor een concept met het datatype nl-types:imageItemType, dient deze waarde als afbeelding verwerkt te worden in de rendering. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de door de opsteller opgegeven attributen in ‘escaped’ HTML.

Overig

SCP-33: De Consistente Presentatie MOET de feiten in een instance document die niet in een tabel zijn opgenomen apart tonen onder de titel “Niet-getoonde feiten” met uitzondering van SCP-09.5 [UP Regel 107]
Wanneer het instance document feiten bevat die geen onderdeel uitmaken van een tabel in de taxonomie is er geen informatie beschikbaar om te bepalen waar deze feiten getoond dienen te worden. Zodoende moeten dergelijke feiten onderaan de rendering getoond worden onder de titel “Niet-getoonde feiten” met uitzondering van de sbr:presentationOrder uit SCP-09.5. De niet-getoonde feiten zijn uitsluitend bestemt ten behoeve van het proces van het opstellen van een instance document. Het kan immers voorkomen dat een fout gemaakt wordt bij het opstellen, waardoor deze regel kan helpen om deze fout te detecteren. Het is niet toegestaan om daadwerkelijk feiten te rapporteren die niet getoond worden in een tabel.


SCP-34: De Consistente Presentatie MAG NIET de XML commentaar tonen uit het instance document
Het is mogelijk dat XML commentaar wordt opgenomen in het instance document om bijvoorbeeld de software aan te geven waarmee het is opgenomen. Aangezien het XML commentaar geen feiten mag bevatten is het niet nodig om dit commentaar te tonen in de Consistente Presentatie.


SCP-35: De Consistente Presentatie MAG een header en/of footer opnemen waarin procesinformatie is opgenomen.
Het is soms wenselijk om in een header en/of footer specifieke proces-gerelateerde informatie op te nemen omtrent het document. Een voorbeeld van dergelijke proces informatie is dat het document nog een concept is tijdens het proces van review. Het is toegestaan om in de header en/of footer dergelijke proces-gerelateerde informatie op te nemen, zolang dit niet strijdig is met de informatie in het document. Het is echter wenselijk om procesinformatie achteraan in de rendering op te nemen.


SCP-36: De Consistente Presentatie MAG een paginanummer opnemen indien het output formaat .pdf is
Het is toegestaan om bij een rendering in het output formaat .pdf een paginanummer op te nemen in de footer.


Appendix A – Overzicht SBR Consistente Presentatie regels

SCP 01: De Consistente Presentatie MOET de tabellen toepassen zoals opgenomen in de table linkbases binnen de DTS [UP Regel 06]
SCP 02: De Consistente Presentatie MOET lege tabellen wegfilteren
SCP 03: De Consistente Presentatie MOET gebruik maken van de in het entrypoint opgenomen presentatie hiërarchie linkbase voor het bepalen van de volgorde en indeling van de tabellen
SCP 04: De Consistente Presentatie MOET gebruik maken van de titels in de presentatie hiërarchie linkbase
SCP 05: De Consistente Presentatie MAG NIET gebruik maken van de tabel label of ELR label
SCP 06: De Consistente Presentatie MOET lege kolommen of rijen binnen een tabel wegfilteren [UP Regel 07]
SCP 07: De Consistente Presentatie MOET de header vullen met een dynamisch label (indien aanwezig) [UP Regel 49]
SCP 08: De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed members bepalen op basis van het nl-cd:PresentationOrder concept, als dat opgenomen is in de instance
SCP 09: De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed member inhoud bepalen op basis van alfabetische volgorde wanneer de waarde van het nl-cd:PresentationOrder concept niet is ingevuld of niet uniek is
SCP 09.5: De Consistente Presentatie KAN de waardes van het nl-cd:PresentationOrder concept wegfilteren
SCP 10: De Consistente Presentatie MOET de taal hanteren voor het weergeven van de labels van alle elementen op basis van de waarde van het xml:lang attribuut in de root van het instance document [UP Regel 72]
SCP 11: De Consistente Presentatie MOET de (generic) labels uit de taxonomie hanteren voor enumeratiewaardes [UP Regel 40]
SCP-11.5: De Consistente Presentatie MAG NIET labels afkorten
SCP-11.6: De Consistente Presentatie MOET labels afbreken
SCP 12: De Consistente Presentatie KAN de eenheid van alle numerieke feiten weergeven [UP Regel 79]
SCP 13: De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de unitName in de UTR [UP Regel 80]
SCP 14: De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de relevante lokale naam indien er geen naam beschikbaar is in de UTR [UP Regel 81]
SCP 15: De Consistente Presentatie KAN de naam of het symbool van de valuta voorafgaand aan elk feit tonen en/of KAN de naam of het symbool van de valuta in de header van elke tabel (kolom/rij) tonen. [UP Regel 82]
SCP 16: De Consistente Presentatie MAG NIET de naam of het symbool van de valuta in de header van de tabel tonen wanneer 1/3 of meer van de valuta’s van de feiten in een tabel verschillende zijn. [UP Regel 83]
SCP 17: De Consistente Presentatie KAN eenheden ook weergeven in symbolen wanneer deze opgenomen zijn in de UTR
SCP 18: De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor decimalen hanteren voor alle feiten waar de waarde van @decimals hoger is dan ‘0’ [UP Regel 99]
SCP 19: De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor duizendtallen toepassen
SCP 20: De Consistente Presentatie MOET de Nederlandse notatiewijze voor scheidingstekens toepassen als het @xml:lang de waarde ”nl” heeft
SCP 21: De Consistente Presentatie MOET de waarde van datums in de XML notatiewijze (YYYY-MM-DD) omzetten naar de lokaal gebruikelijke notatiewijze voor datums
SCP 22: De Consistente Presentatie MOET de datumaanduiding van feiten omzetten naar uitgeschreven datums
SCP 23: De Consistente Presentatie MOET de datumaanduiding van de context periode van een kalenderjaar (YYYY-01-01 – YYYY-12-31) omzetten naar een jaartal (YYYY)
SCP-23.5: De Consistente Presentatie MOET de titel boven de tekst plaatsen als het datatype van het concept een nl-types:formattedExplanationItemType of nl-types:string100000ItemType betreft
SCP-23.6: De Consistente Presentatie MOET voor een specificatie tabel dat concepten bevat met een datatype dat is afgeleid van een xbrli:stringItemType, elke regel splitsen en deze regel gekanteld weergeven.
SCP 24: De Consistente Presentatie MAG meerdere kolommen van één tabel afbreken naar eigen inzicht
SCP 25: De Consistente Presentatie MOET kolom headers verticaal herhalen en rij headers horizontaal herhalen op iedere pagina indien de weergave van een tabel meerdere pagina’s beslaat
SCP-25.5: De Consistente Presentatie MAG NIET tabellen transponeren, met uitzondering van specificatie tabellen.
SCP 26: De Consistente Presentatie MOET een voorpagina creëren wanneer het output formaat .pdf is.
SCP 27: De Consistente Presentatie MOET een inhoudsopgave genereren op basis van de in de taxonomie opgenomen presentatie hiërarchie wanneer het output formaat .pdf is en een navigatievenster wanneer het outputformaat HTML is.
SCP-28: De Consistente Presentatie MOET de ‘escaped’ HTML tags als waarde van een concept met het datatype ‘nl-types:formattedExplanationItemType’ renderen als tekstopmaak
SCP-30: De Consistente Presentatie MOET leiden tot een voor de mens goed leesbare rendering
SCP-30.1: De Consistente Presentatie MOET (sub)totalen visueel aanduiden in de vorm van een telstreep boven het bedrag van het (sub)totaal
SCP-30.2 De Consistente Presentatie MAG eindtotalen visueel aanduiden met een dubbele streep onder een eindtotaal
SCP-30.3: De Consistente Presentatie BEHOORT NIET (sub)totalen visueel aan te duiden in de vorm van tekstopmaak anders dan hetgeen vermeld in SCP-30.1 en 30.2
SCP-30.4: De Consistente Presentatie MOET in de balans tussenkopjes tonen voor de (sub)totalen en deze plaatsen boven het blok waar het uit is opgebouwd.
SCP-30.5: De Consistente Presentatie MOET de waardes van concepten in een totaaltelling met een afwijkende balanceType visueel onderscheiden door het gebruik van een minteken
SCP-30.6: De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening renderen met totaalstrepen en mintekens
SCP-31: De Consistente Presentatie MOET de waarde van een concept met het datatype ‘nl-types:imageItemType’ renderen als afbeelding
SCP-33: De Consistente Presentatie MOET de feiten in een instance document die niet in een tabel zijn opgenomen apart tonen onder de titel “Niet-getoonde feiten” met uitzondering van SCP-09.5 [UP Regel 107]
SCP-34: De Consistente Presentatie MAG NIET de XML commentaar tonen uit het instance document
SCP-35: De Consistente Presentatie MAG een header en/of footer opnemen waarin procesinformatie is opgenomen.
SCP-36: De Consistente Presentatie MAG een paginanummer opnemen indien het output formaat .pdf is