1.1.1 - XBRL

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is XBRL?

XBRL als Open standaard

eXtensible Business Reporting Language (kortweg XBRL) is een op XML gebaseerde ‘Open standaard’ die ons in staat stelt de uitwisseling van gegevens zowel op technologisch (syntactisch) als op betekenis (semantisch) niveau te standaardiseren. Door het gebruik van XBRL als standaard kan informatie op eenvoudige wijze wereldwijd elektronisch worden uitgewisseld. Vergelijk in dit verband XBRL met de barcode die ons in staat stelt informatie over een product op gestructureerde wijze te communiceren. Het product is in het geval van XBRL een gegevenselement in de vorm van een bedrag (bijvoorbeeld een post in de jaarrekening) of een tekst (denk aan de toelichting bij een post). Door de te gebruiken gegevenselementen eenduidig te definiëren is het voor alle gebruikers duidelijk wat de betekenis is van een gegevenselement. De beschikbare betekenissen, die worden gebruikt om een gegevenselement op eenduidige wijze te definiëren, worden op gestructureerde wijze vastgelegd in een 'Taxonomie', ook wel een gegevenswoordenboek genoemd. Als voorbeeld het gegevenselement 'Liquide middelen', in XBRL terminologie een 'Concept' genoemd: nl-gen:CashAndCashEquivalents. Dit concept is één van de concepten die is opgenomen in de Nederlandse Taxonomie (NT).


Meer informatie over de specificaties van XBRL zijn te vinden op de websites van XBRL International Inc. (XII) website van XII en de XBRL site dexbrlsite.nl. XII heeft kort geleden een nieuwe sub-site gelanceerd waarop een overzicht is opgenomen van alle XBRL specificaties specifications.xbrl.org. De XBRL specificaties worden getoond per status en per onderwerp. Voor de nieuwkomers is er een korte introductie beschikbaar xbrl-essentials. Voorts biedt XII de mogelijkheid om een online cursus te volgen die zicht richt op XBRL, en die kan worden afgesloten met een examen dat recht geeft op een certificaat XBRL-foundation certificate.


Een XBRL taxonomie

Een XBRL taxonomie is een datamodel waarin informatie in de vorm van metadata over de beschikbare concepten op gestructureerde wijze is vastgelegd. Onderstaand is een schematisch overzicht opgenomen van de verschillende metadata die van een gegevenselement (concept) in een taxonomie kunnen worden vastgelegd.


Concept liquide middelen.png


Zo wordt in de 'Reference Linkbase' een verwijzing opgenomen naar de bron waar het desbetreffende gegevenselement nader is gedefinieerd. In het geval van het concept 'Liquide middelen' is dit een concept dat wordt gerapporteerd in een jaarrekening of fiscale aangifte. In de taxonomie wordt bij het element 'Liquide middelen' onder meer verwezen naar de definitie van het begrip in de fiscale wetgeving (Wet IB 2001) en Burgerlijk Wetboek (Boek 2). In de taxonomie is ook vastgelegd dat het element 'Liquide middelen' deel uitmaakt van – en mede optelt tot – het element 'Vlottende Activa', samen met 'Voorraden', 'Onderhanden projecten', 'Vorderingen' en 'Effecten'. Ook de omstandigheid waarin een concept kan worden gerapporteerd is gedefinieerd in de taxonomie. Voor 'Liquide middelen' is dit het type jaarrekening (enkelvoudig of samengesteld) en de grondslag (commercieel of fiscaal).

Een ander gegeven dat kan worden vastgelegd is de wijze waarop dit concept kan worden gepresenteerd (volgorde ten opzichte van de andere gegevenselementen) als de informatie in XBRL formaat via een viewer of browser leesbaar wordt gemaakt of geprint op papier. Deze informatie is in de 'Presentation Linkbase' vastgelegd. Het is mogelijk een gegevenselement meerdere malen in een presentatie op te nemen. In de 'Presentation Linkbase' is bijvoorbeeld vastgelegd dat 'Liquide middelen' als vijfde onderdeel geplaatst wordt onder het gegevenselement 'Vlottende activa'. In de 'Calculation Linkbase' kan men eenvoudige rekenkundige verbanden definiëren, die vervolgens kunnen worden gebruikt bij het valideren (controleren) van de inhoud. Bijvoorbeeld de sommatie van de individuele gegevenselementen die onderdeel uitmaken van de post 'Vlottende activa' moet overeenkomen met de waarde die bij dit gegevenselement is aangegeven. Met behulp van de 'Formula Linkbase' kunnen (complexe) beweringen worden getoetst, zoals de inhoudelijke relatie tussen meerdere gegevenselementen. Bijvoorbeeld: als er een post 'Liquide middelen' aanwezig is, moet er ook een post 'Totaal vlottende activa' aanwezig zijn.

Met 'Dimensions' kan worden gedefinieerd vanuit welke context (bijvoorbeeld enkelvoudig of geconsolideerd) een gegeven kan worden gecommuniceerd. Dat een R/C Groepsmaatschappij wel in de enkelvoudige jaarrekening, maar niet in de geconsolideerde jaarrekening mag worden opgenomen is een voorbeeld van een dimensionale definitie. Of van de bovengenoemde mogelijkheden in een taxonomie gebruik wordt gemaakt, hangt af van de organisatie die de desbetreffende taxonomie heeft ontwikkeld en/of beheert/onderhoudt.

Op dit moment is wereldwijd al een groot aantal taxonomieën beschikbaar. De meeste taxonomieën zijn direct afgeleid van bestaande verslaggevingsdomeinen zoals IFRS, US-GAAP of nationale verslaggevingsdomeinen, zoals in Nederland BW2 en de regels van de RJ. In 1.1.5 - Nederlandse Taxonomie wordt nader ingegaan op de Nederlandse Taxonomie. Door gebruik te maken van de in een taxonomie gedefinieerde XBRL concepten is het dus mogelijk om de financiële gegevens die in een rapport als een jaarrekening of toezichtrapportage zijn opgenomen om te zetten in XBRL formaat, door de posten en bij behorende toelichtingen te voorzien van een XBRL concept. In onderstaand voorbeeld de post van 'Liquide middelen' met de waarde van 20.000 euro in XBRL formaat gedefinieerd.


Concept liquide middelen.png


Een Instance document

Een verzameling gegevenselementen die voorzien is van een XBRL concept wordt een 'Instance document', of kortweg een 'Instance' genoemd. Een Instance is in feite een databestand, vergelijkbaar met een MP3 bestand, waarin gegevens in XBRL formaat zijn opgenomen. Als voorbeeld is onderstaand een snapshop opgenomen van de jaarrekening van Deloitte BV 2012¬2013 in PDF formaat (post Receivables and prepayments) en dezelfde post in de XBRL jaarrekening in de vorm van een instance document.


A


A


De jaarrekeningen in PDf en XBRL zijn beschikbaar via:

Deloitte ligt een en ander toe op haar website 2012-2013.deloitteannualreport.nl/xbrl/. Naast de XBRL concepten wordt ook nog contextinformatie meegegeven, zoals het kenmerk dat de organisatie eenduidig definieert (bijvoorbeeld het KvK nummer), de periodes waarop de financiële waardes bij de concepten betrekking hebben (bijvoorbeeld de periode 2012-2013 of 2011-2012) en de soort valuta (in dit geval euro). Op deze wijze zijn alle gegevens in de Instance op eenduidige wijze gedefinieerd en kunnen deze door een computer worden herkend en verwerkt. Een Instance kan op eenvoudige wijze door de samensteller als een databestand via internet worden verstuurd of als download geplaatst op een website.

Het presenteren van de inhoud van een Instance document

Als er bij de samensteller of de gebruiker behoefte bestaat om via een leesbare presentatie kennis te nemen van de inhoud van een Instance, kunnen de XBRL gegevens op verschillende manieren worden gepresenteerd. Dit wordt in de praktijk ‘Renderen’ genoemd. Bij het presenteren kan gebruik worden gemaakt van de presentatie(s) die is (zijn) vastgelegd in de 'Presentation Linkbase', of van een specifiek 'Stylesheet', waarin door de eigenaar is aangegeven op welke wijze de inhoud van een Instance moet worden gepresenteerd.

Een presentatievorm die in Engeland wordt gebruikt is 'Inline XBRL', waarbij de gegevens in XBRL formaat worden gecombineerd met een presentatie van deze gegevens in HTML formaat, een technologie die wordt gebruikt om informatie op een website te presenteren. Deze toepassing wordt op dit moment in Nederland niet overwogen. De gegevens in een Instance kunnen dus op verschillende wijze worden gepresenteerd. Dit is een bewuste keuze omdat de standaard XBRL is ontwikkeld om gegevenselementen eenduidig te kunnen definiëren zodat deze dan elektronisch tussen computers (system-to-system) kunnen worden uitgewisseld, verwerkt, geanalyseerd en opgeslagen. Bij het gebruik van XBRL wordt dus de inhoud van een rapportage gescheiden van de presentatie.


XBRL is net Lego

De toepassing en het gebruik van XBRL laat zich nog het best verbeelden door Lego.


A


Het opschrift op de doos – in dit geval de grote jeep – staat voor de huidige rapportage op papier. Bij dit beeld kan door accountants een getrouw beeldverklaring worden afgegeven waarin de accountant verklaart dat het beeld van de jeep overeenkomt met de werkelijkheid. De controleverklaring wordt in dit voorbeeld verbeeld door de kleine quad. Voor meer informatie zie 1.1.8 - Assurance. De inhoud van de rapportage (de financiële posten met toelichting) wordt verbeeld door het zakje met de legoblokjes, in dit geval de Instance. In het geval van XBRL is ieder blokje (gegevenselement) voorzien van een barcode (concept) dat de inhoud van het blokje (in het geval van een rapportage tekst of bedrag) eenduidig definieert.

Op basis van het bijgevoegde Stylesheet (de beschrijving) kan de auto met behulp van de legoblokjes worden samengesteld (gepresenteerd). Maar op basis van de legoblokjes in het zakje kan, afhankelijk van de wens van de gebruiker, ook een andere auto of object worden samengesteld.


XBRL International Inc.

Het intellectueel eigendom van de standaard en de specificaties van de standaard XBRL berusten bij XBRL International Inc. (afgekort XII), een wereldwijd not-for-profit consortium van meer dan 600 organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn of een belang hebben bij de ontwikkeling, het onderhoud, het gebruik en de adoptie van XBRL. De grote accountantskantoren hebben met een aantal accountantsinstituten (AICPA, CICA, JICPA, NIVRA) aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van XBRL. De XII-organisatie bestaat uit een kleine centrale staf en nationaal georganiseerde jurisdicties. De activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van de XBRL standaard (specificaties), worden op centraal niveau aangestuurd door de Standards Board XII Standards Board. De leiding van de organisatie berust bij de Board of Directors waarin zowel de jurisdicties als de verschillende belangengroepen, zoals softwareleveranciers, analisten, zijn vertegenwoordigd XII Board of Directors. De XII-organisatie bestaat op dit moment uit 23 nationale jurisdicties en twee bijzondere jurisdicties, de IASB en XBRL EU XII Members en Jurisdicties.

XII heeft een Knowledge Center XII Knowledge Center. Hierin zijn onder meer artikelen, case studies, white papers en business cases opgenomen, alsmede een overzicht van lopende XBRL projecten wereldwijd XII Overzicht XBRL Projecten.

De historie van XBRL

De start van de ontwikkeling van XBRL ligt in 1998 in de Verenigde Staten, toen de accountant Charles Hoffman zich afvroeg waarom het niet mogelijk was om financiële informatie, zoals opgenomen in jaarrekeningen, op eenvoudige wijze elektronisch uit te wisselen. Hij zag dat organisaties hun informatie op papier, in PDF (vorm van elektronisch papier) of in HTML (op hun website) rapporteerden, waardoor gebruikers genoodzaakt waren om deze gegevens te interpreteren en over te tikken om deze vervolgens elektronisch te kunnen verwerken in hun analysemodellen. Zijn initiatief is toen door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) opgepakt als project en heeft in het jaar 2000 geresulteerd in de oprichting van XII. Meer informatie over (de geschiedenis van) XBRL en XII is te lezen in XBRL, The story of our new language by Karen Kernan en op de websites van XII of de AICPA.