Consistente Presentatie

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

SBR Consistente Presentatie


Documentnaam: SBR Consistente Presentatie specificatie

Versie: 1.3.3

Datum: 09-06-2020

Status: Vastgesteld door SBR Beraad op 25-06-2020

Colofon

De SBR Consistente Presentatie specificatie maakt onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel; het totaal van afspraken dat de basis vormt van het publiek-private SBR-stelsel. De vaststelling van dit document en/of aangepaste versies hiervan doorloopt het stelsel van publiek-private SBR gremia, te weten de Expertgroep Gegevens, het SBR Platform en het SBR Beraad. Dit document wordt beheerd door het SBR programmateam van Logius:


Tel: +31 (0)70 888 7500

Email: sbr@logius.nl

Web: www.sbr-nl.nl


Postadres:

SBR Programma

Postbus 96810

2509 JE Den Haag


Bezoekadres:

Logius - SBR Programma

Wilhelmina van Pruisenweg 52

2595 AN Den Haag


Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen omtrent de SBR Consistente Presentatie specificatie kunt u

zich richten tot de Expertgroep Gegevens van het SBR programma onder vermelding van “SBR

Consistente Presentatie specificatie”.


Versiehistorie

Het SBR programma kan de SBR Consistente Presentatie specificatie, binnen de kaders van haar governance, op elk moment wijzigen of uitbreiden. Het SBR programma zal gebruikers van de gemaakte wijzigingen op de hoogte stellen.


De inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande versies worden hieronder uiteengezet:


Versie Datum Beschrijving van wijzigingen
1.0 28-11-2016 Initiële versie
1.1 13-12-201 6 SCP Regel 08 optioneel gemaakt o.v.v. SBR Platform
1.2 26-05-2017 Aanpassing paragraaf 1.3


Aanpassingen n.a.v. RfC presentatie-elementen:

-SCP Regel 08 aangepast

-SCP Regel 09 aangepast

-SCP Regel 09.5 toegevoegd

-SCP Regel 28 toegevoegd

-SCP Regel 29 toegevoegd

-SCP Regel 30 toegevoegd

-SCP Regel 31 toegevoegd

-SCP Regel 32 toegevoegd

1.3 02-11-2017 Aanpassingen paragraaf 2.7

-SCP Regel 01 verduidelijkt

-SCP Regel 05 aangevuld

-SCP Regel 08 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 11.5 toegevoegd

-SCP Regel 11.6 toegevoegd

-SCP Regel 23.5 toegevoegd

-SCP Regel 23.6 toegevoegd

-SCP Regel 24 verduidelijkt

-SCP Regel 25 verduidelijkt

-SCP Regel 25.5 toegevoegd

-SCP Regel 26 aangevuld met meer concepten

-SCP Regel 29 is komen te vervallen

-SCP Regel 30.1 toegevoegd

-SCP Regel 30.2 toegevoegd

-SCP Regel 30.3 toegevoegd

-SCP Regel 30.4 toegevoegd

-SCP Regel 30.5 toegevoegd

-SCP Regel 32 is komen te vervallen

-SCP Regel 33 toegevoegd

-SCP Regel 34 toegevoegd

-SCP Regel 35 toegevoegd

1.3.1 19-01-2018 Aanpassingen paragraaf 2.7

-SCP Regel 11.6 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 19 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 20 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’ en aangevuld

-SCP Regel 21 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 22 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 23 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’ en aangevuld

-SCP Regel 26 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 27 omgezet van ‘KAN’ naar ‘MOET’

-SCP Regel 30.5 aangevuld

-SCP Regel 30.6 toegevoegd

-SCP Regel 35 aangevuld

-SCP Regel 36 toegevoegd

1.3.2 24-05-2018 -Paragraaf ‘Achtergrond’ toegevoegd

-Paragraaf ‘Doel van dit document’ aangevuld

-Paragraaf ‘Reikwijdte’ aangepast

-Paragraaf ‘Relatie met Uniforme Presentatie’ verwijderd

-Paragraaf ‘Testsuite’ toegevoegd

-SCP Regel 1 verduidelijkt

-SCP Regel 3 verduidelijkt

-SCP Regel 4 verduidelijkt

-SCP Regel 5 verduidelijkt

-SCP Regel 7 verduidelijkt

-SCP Regel 11 verduidelijkt

-SCP Regel 11.6 verduidelijkt

-SCP Regel 12 aangevuld met voorbeeld

-SCP Regel 13 aangevuld met voorbeeld

-SCP Regel 14 aangevuld met voorbeeld

-SCP Regel 15 aangevuld met voorbeeld

-SCP Regel 16 aangescherpt

-Paragraaf 2.7 ‘Afronding’ verduidelijkt

-SCP Regel 21 aangescherpt

-SCP Regel 22 is komen te vervallen

-SCP Regel 25 verduidelijkt

-SCP Regel 26 verduidelijkt

-SCP Regel 27 verduidelijkt

-SCP Regel 29 toegevoegd

-SCP Regel 30.1 aangevuld met voorbeeld

-SCP Regel 30.2 verduidelijkt

-SCP Regel 30.3 vervallen

-SCP Regel 30.5 verduidelijkt


1.3.3 23-01-2020 -SCP Regel 2.1 toegevoegd

-SCP 30.4 vervallen

-SCP 30.6 tekst aangepast


1. Inleiding

1.1 Achtergrond

De feiten in een XBRL instance document zijn niet leesbaar voor mensen. Hierdoor is er momenteel – als gevolg van de huidige transitie van een papier-georiënteerd verantwoordingsproces naar een digitaal verantwoordingsproces via binnen Standard Business Reporting (SBR) – een duidelijke behoefte bij veel partijen aan het visualiseren van deze gegevens door middel van het renderen van deze gegevens naar een voor de mens leesbaar formaat.


De term ‘renderen’ wordt vaak gedefinieerd als een vertaling van gegevens naar een andere taal of stijl. In het kader van SBR wordt een nauwere definitie gehanteerd: Het door een computerprogramma laten omzetten van gegevens in een SBR verantwoordingsrapportage in de vorm van een XBRL instance document naar een leesbare representatie hiervan. Deze representatie wordt ook wel een rendering genoemd. Het instance document is sterk afhankelijk van de taxonomie waarnaar deze verwijst. In de taxonomie zijn verscheidene constructen beschikbaar die als basis dienen voor de totstandkoming van de rendering. De belangrijkste constructen zijn vaak de verschillende tabellen opgenomen in de table linkbases van een taxonomie.


Het is wenselijk dat de output van het proces van rendering door verschillende computerprogramma’s uitgevoerd kan worden en dat deze output er op een vergelijkbare manier uit komt te zien. Het is mogelijk om een dergelijke consistentie te realiseren wanneer de computerprogramma’s dezelfde constructen hanteren tijdens het proces van rendering. Niet alle benodigde constructen maken echter deel uit van het XBRL instance document of de XBRL taxonomie. De SBR Consistente Presentatie specificatie beoogt de ontbrekende constructen te definiëren om het op die wijze mogelijk te maken dat verschillende computerprogramma’s een consistente rendering van de feiten in het XBRL instance document zullen opleveren. Een conceptuele weergave van het proces van de totstandkoming van een consistente rendering is in de onderstaande figuur opgenomen:


Figuur 1 – Proces van totstandkoming van de consistente rendering

Voor de mens leesbare verantwoordingsinformatie is vooral van belang voor die informatieketens waarbij een bepaalde presentatiewijze van groot belang is, zoals jaarverantwoordingsketens. De vraag naar een consistente rendering van de feiten in het XBRL instance document komt vanuit verschillende partijen binnen een informatieketen. Zo willen de opstellers van de verantwoordingsinformatie vaak vooraf bekijken hoe hun verantwoordingsdocument eruit komt te zien, zodat zij weten wat hun stakeholders te zien krijgen. Een consistente rendering is ook relevant voor de controleurs van de verantwoordingsinformatie. Zij hebben te maken met controlestandaarden die meestal nog geënt zijn op de papieren werkelijkheid, waardoor een eenduidige vertaling van de digitale gegevens naar een digitale weergave van groot belang is om binnen deze standaarden een verklaring te kunnen verstrekken. Ontvangers en gebruikers van de verantwoordingsinformatie zullen deze ook regelmatig in gerenderde vorm consumeren, waarbij het helpt in de communicatie als de gegevens op een consistente wijze worden getoond, zowel qua volgorde, inhoud en structuur.


1.2 Doel van dit document


De Consistente Presentatie specificatie beoogt om alle gebruikers van een XBRL-document in staat te

stellen om een consistent, voor mensen leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde gegevens in XBRL formaat. Hierbij maakt het nadrukkelijk gebruik van de reeds in de Nederlandse Taxonomie opgenomen definities, maar voegt het afspraken toe die niet in de Nederlandse Taxonomie kunnen worden opgenomen. Hierbij richt het zich onder meer op zaken als de rangschikking van de verschillende onderdelen van een verantwoordingsrapportage.

Dit document bevat een set van regels die gehanteerd kunnen worden voor het presenteren van een SBR rapportage in XBRL formaat. Deze regels hebben tot doel om een eenduidige en voor mensen leesbare weergave te realiseren van de betreffende SBR verantwoordingsrapportage. De juiste toepassing van deze regels zal ertoe leiden dat verschillende softwareprogramma’s een vergelijkbare output tot gevolg hebben bij het visualiseren van een XBRL instance document; oftewel een consistente presentatie.


In dit document zijn een aantal tijdelijke CP regels opgenomen. Deze tijdelijke CP regels komen voort uit de situatie dat de huidige taxonomie nog niet alle constructen bevat die noodzakelijk zijn om de gewenste consistente rendering te realiseren, terwijl deze constructen wel in de taxonomie opgenomen kunnen worden. Deze tijdelijke CP regels zijn van toepassing tot het moment dat deze constructen ook daadwerkelijk in de taxonomie zijn opgenomen. Daarna zullen zij uit de Consistente Presentatie specificatie worden verwijderd.


1.3 Reikwijdte


De reikwijdte van de SBR Consistente Presentatie specificatie richt zich op de toepassing binnen SBR verantwoordingsketens inzake jaarverantwoordingen, waaronder het deponeren van een jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Deze versie van de Consistente Presentatie specificatie, versie 1.3.3, is bedoeld voor het renderen van verantwoordingsrapportages die zijn opgesteld met behulp van de relevante entrypoints vanaf de NT14 (NT15 e.v.).


De toepassing van deze specificatie voor entrypoints uit eerdere NT versies is toegestaan, maar niet verplicht.


Regel SCP 2.1 is toegevoegd door middel van een spoedprocedure en daarmee ook van toepassing op de NT14 (en eerder).


Regels SCP 30.6 is tweemaal opgenomen: éénmaal de versie die van toepassing was tot en met NT14 (en eerder) en éénmaal de versie, die van toepassing is op de NT15 (e.v.).


1.4 Doelgroep


Dit document is bedoeld voor een technisch publiek (softwareontwikkelaars) en gaat ervan uit dat de lezer praktische kennis heeft van de XBRL standaard en daarnaast bekend is met de toepassing van vooral de XBRL Table Linkbase, de XBRL Generic Links en Generic Preferred Label specificaties.


1.5 Testsuite


Voor het testen van de gewenste werking van de Consistente Presentatie is een testsuite opgesteld.


Het doel van de testsuite is om verschillende implementaties van rendering op basis van de Consistente Presentatie specificatie mogelijk te maken. De testsuite bevat (waar mogelijk) per regel een of meer voorbeelden van de verwachte consistente rendering op basis van de Consistente Presentatie specificatie. De rendering van de input van deze voorbeelden door een applicatie moet consistent zijn met de verwachte consistente rendering in de testsuite.


De structuur van elke individuele test is eenvoudig:

- Een XBRL instance document (input)

- Een verwachte weergave van de consistente rendering (een rendering op basis van de Consistente Presentatie specificatie)


De testsuite bevat geen integrale test van alle verschillende regels tezamen. De set van individuele tests dekken immers alle regels af. De toepassing van sommige regels in de Consistente Presentatie specificatie is ook afhankelijk van het type tabel dat gehanteerd wordt. In deze gevallen is er voor elk type tabel een aparte test voor de betreffende regel gerealiseerd.


1.6 Document conventies

Terminologie


De regels in dit document hanteren veelvuldig de termen “MOET” en “MAG NIET” of een vervoeging hiervan om een verplichting of verbod te identificeren. Het niet naleven van deze regels zal leiden tot een inconsistente presentatie van de gegevens in het XBRL instance document.


Een aantal regels hanteren de termen “KAN” en “BEHOORT NIET” of een vervoeging hiervan.


Hiermee worden niet-verplichte mogelijkheden aangeduid die toegepast kunnen worden op een presentatie. Het niet naleven van deze regels zal niet leiden tot een inconsistente presentatie van de gegevens in het XBRL instance document.


Voorbeelden


De voorbeelden die gebruikt worden in dit document zijn niet-normstellend (non-normative).


1.7 Uitgangspunten


De volgende uitgangspunten mogen worden gehanteerd in het kader van de SBR Consistente Presentatie:


Instance document:* Het XBRL instance document moet XBRL valide zijn

 • Het XBRL instance document moet voldoen aan de SBR Filing Rules


Taxonomie:* De XBRL taxonomie moet voldoen aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA)

 • De XBRL taxonomie moet table linkbases bevatten
 • Alle relevante informatie die voor rendering van belang is moet in de DTS zijn opgenomen
 • Relevante informatie die niet in de DTS is opgenomen wordt niet verwerkt


Preparer extensions:


 • Een preparer extensie voldoet aan de NTA voor preparer extensions (NTA-PE)


Consistente presentatie specificatie:


 • Alle regels in dit document worden in acht genomen


2. SBR Consistente Presentatie regels

2.1 Tabellen

SCP 01: De Consistente Presentatie MOET de tabellen toepassen zoals opgenomen in de table linkbases binnen de DTS


In de DTS zijn door de taxonomie auteur tabellen opgenomen in de vorm van table linkbases die de basis vormen van de Consistente Presentatie. Deze tabellen moeten worden toegepast zoals ze zijn opgenomen in de table linkbase.


De toepassing van de table linkbase is essentieel gebleken om veel van de presentatievereisten mogelijk te maken in een taxonomie. Dit betekent concreet het volgende:* De x-as van een gerenderde tabel moet de elementen in dezelfde volgorde tonen als de volgorde van elementen op de x-as van een tabel in de table linkbase;

 • De y-as van een gerenderde tabel moet de elementen in dezelfde volgorde tonen als de volgorde van elementen op de y-as van een tabel in de table linkbase;
 • De x-as en y-as van een gerenderde tabel moeten niet omgedraaid worden ten opzichte van de x-as en y-as van een tabel in de table linkbase;
 • De (generic) preferred labels die zijn opgegeven in de presentation en definition linkbase die de input vormen van de betreffende tabel moeten gehanteerd worden;
 • De hiërarchie van elementen op de x-as of y-as van een tabel in de table linkbase mag worden getoond in de rendering van de tabel;
 • De tabel filters van een tabel in de table linkbase moeten niet worden getoond in de rendering van een tabel.


Zoals hierboven aangegeven moet de x-as van een gerenderde tabel moet de elementen in dezelfde volgorde tonen als de volgorde van elementen op de x-as van een tabel in de table linkbase. Dit betekent dus ook dat het niet toegestaan is om zogenaamde ‘split columns’ te hanteren als dit niet in de taxonomie is opgenomen. Bij split columns worden de totalen in een andere kolom weergegeven dan de bedragen die optellen naar dit totaal. Hetzelfde is van toepassing voor de y-as. Ook hier moet de y gerenderde tabel de elementen in dezelfde volgorde tonen als de volgorde van elementen op de y-as van een tabel in de table linkbase.


In de tabel in table linkbase zijn op de x-as de verschillende kolommen opgenomen en op de y-as de verschillende rijen. De x-as en de y-as kunnen in theorie omgedraaid worden, maar dit is niet toegestaan. Beide assen moeten in de gerenderde tabel op dezelfde wijze gebruikt worden als in de tabel in table linkbase.


De tabel in de table linkbase wordt nagenoeg altijd gevoed door de inhoud van de presentation linkbase en/of definition linkbase. De tabel importeert de relaties uit de linkbases voor het genereren van de x-as en/of y-as. In deze linkbases kunnen ook preferred labels worden gebruikt, bijvoorbeeld om een totaaltelling aan te geven. Deze preferred labels moeten meegenomen worden in de rendering van de tabel.


In de tabel in de table linkbase is ook een bepaalde hiërarchie te zien tussen ouders en kinderen. Dit is in een soort L-vorm hiërarchisch weergegeven. Deze L-vorm kenmerkt zich doordat de kinderen van een element inspringen om deze L-vorm te creëren. Dit is een feature die de table linkbase standaard biedt om optellingen te visualiseren. In de rendering van de tabel mag deze L-vormige hiërarchie ook terugkomen. Het is echter ook toegestaan om deze inspringing niet mee te nemen.


De tabel filters zijn filters die veelvuldig worden gebruikt om de relevante aspecten van het in te vullen feit mee te geven in de tabel zoals opgenomen in de table linkbase. De tabel filters hebben tot doel om de juiste feiten in het instance document op te nemen. Ze moeten echter niet worden getoond in de rendering van een tabel.


SCP 02: De Consistente Presentatie MOET lege tabellen wegfilteren


Een tabel is leeg wanneer er geen feiten in het instance document staan die in een tabel getoond worden. Lege tabellen voegen niets toe en moeten zodoende weg gefilterd (geëlimineerd) worden uit de presentatie.


SCP-02.1: De Consistente Presentatie MOET tabellen met de string “PeriodeVoorgaandTypeJaarrekeningVerloopoverzicht” in de table id wegfilteren waarin uitsluitend feiten met contexten met identieke datum van het periodetype instant zijn opgenomen, waarbij de datum gelijk is aan de FinancialReportingPeriodPreviousEndDate.


Dit betreft verloopoverzichten voorgaande perioden waarbij uitsluitend de waarden voor het einde van de periode worden getoond en er geen waarden aan het begin van de periode en mutaties gedurende de periode (het verloop) worden getoond.


De waarden aan het einde van de (voorgaande) periode worden in zo’n situatie ook al als waarden aan het begin van de huidige periode in het verloopoverzicht huidige periode gepresenteerd.


De verloopoverzichten huidige periode en voorgaande periode zijn in separate table linkbases gedefinieerd. Deze regel is alleen van toepassing op de tabel zoals gedefinieerd in de table linkbase van verloopoverzichten voorgaande periode.


2.2 Presentatie hiërarchie

SCP 03: De Consistente Presentatie MOET gebruik maken van de in het entrypoint opgenomen

presentatie hiërarchie linkbase voor het bepalen van de volgorde en indeling van de tabellen


In het entrypoint is een presentatie hiërarchie linkbase opgenomen waarin de volgorde van de tabellen en de indeling in een boomstructuur zijn opgenomen. De presentatie hiërarchie maakt gebruik van abstracte elementen (sbr:presentationItem) die middels een parent-child relatie een boomstructuur vormen op een vergelijkbare manier als de presentation linkbase binnen de XBRL 2.1 specificatie. De (uiteindelijke) kinderen van de parent-child relatie zijn echter geen concepten zoals in de presentation linkbase, maar ELRs die de betreffende tabellen bevatten. Hierdoor is de presentatie hiërarchie bedoeld om weer te geven hoe de tabellen zich tot elkaar verhouden en hoe dit getoond dient te worden.


Voorschrift


Jaarverantwoording [titel]

|_Bestuursverslag [titel]

|_Jaarrekening
|_Geconsolideerde jaarrekening [titel]
|_Geconsolideerde balans [titel]
|_Geconsolideerde balans [tabel]
|_Geconsolideerde winst- en verliesrekening [titel]
|_Geconsolideerd kasstroomoverzicht [titel]
|_Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening [titel]
|_Algemene toelichting [titel]
|_Toelichting op de geconsolideerde balans [titel]
|_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa [titel]
|_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa - verloopoverzicht [tabel]
|_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa - uitsplitsing [tabel]
|_Toelichting op de geconsolideerde balans: materiële vaste activa [tabel]
|_ (…)
|_Enkelvoudige jaarrekening [titel]
|_Overige gegevens [titel]
|_Overige gegevens [tabel]


Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat het mogelijk is dat er een of meer tabellen onder één titel kunnen worden opgenomen. Het opnemen van meerdere tabellen onder één titel zal vooral van toepassing zijn in de situatie waar verschillende tabellen deel uitmaken van hetzelfde onderdeel.


In het bovenstaande voorbeeld worden drie verschillende ELRs genoemd onder de titel ‘Materiële vaste activa’. Elk van deze ELRs bevat één tabel. Er zijn dus drie tabellen te onderkennen onder het kopje ‘Materiële vaste activa’. Een tabel voor het verloopoverzicht, een tabel voor de uitsplitsing en een tabel met tekstuele toelichtingen. Deze regel stelt dat in de rendering deze tabellen in de volgorde moeten worden getoond zoals de presentatie hiërarchie aangeeft. Het is niet toegestaan om af te wijken van de volgorde in de presentatie hiërarchie. Het is wel mogelijk om deze volgorde te veranderen door het aanpassen van de inhoud van de presentatie hiërarchie met behulp van een preparer extension.


SCP 04: De Consistente Presentatie MOET uitsluitend de titels in de presentatie hiërarchie linkbase

gebruiken


Voor het genereren van de rendering moet gebruik gemaakt worden van de titels zoals opgenomen in de presentatie hiërarchie. Deze titels kenmerken zich doordat dit elementen in de substitution group sbr:presentationItem zijn. Het standaard label van deze elementen eindigt op ‘ [titel]’. Deze titels zijn in verschillende talen beschikbaar en zullen ook zonder de tekst ‘ [titel]’ als terseLabel worden aangeroepen in de presentatie hiërarchie.


Het zijn uitsluitend de titels die als kopjes in de rendering voor moeten komen. De root-parent moet dus ook opgenomen worden als dit een titel betreft. Op basis van SCP 05 mogen de ELR labels niet gebruikt worden in de rendering. Dit betekent dat wanneer in de presentatie hiërarchie sprake is van meerdere ELRs die zijn opgenomen onder één titel, er geen sub-kopjes getoond mogen worden voor elke tabel. Het is nadrukkelijk de bedoeling om deze tabellen onder elkaar op te nemen onder hetzelfde kopje. In het voorbeeld van SCP-03 betekent dit dus dat er onder het kopje ‘Materiële vaste activa’ drie verschillende tabellen kunnen worden opgenomen, namelijk een voor het verloopoverzicht, een voor de uitsplitsing en een met tekstuele toelichtingen.


Het is niet toegestaan om andere dan de in de presentatie hiërarchie opgenomen titels te hanteren in de rendering. Het is mogelijk om de tekst van deze titels te veranderen door het aanpassen van de inhoud van de presentation hiërarchie met behulp van een preparer extension.


2.3 Individuele tabel


SCP 05: De Consistente Presentatie MAG NIET gebruik maken van de tabel label of ELR label


Een tabel in de NT bevat altijd een zogenaamde tabel label; een label die gekoppeld is aan de @id van het <table:table> element. Dit label geeft een beschrijving van de inhoud van een tabel. Een tabel is daarnaast altijd opgenomen in een Extended Linkrole (ELR). Een ELR heeft ook een label die de inhoud van de ELR beschrijft. In de rendering op basis van de CP moeten deze labels niet worden toegepast, maar dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van de labels van de elementen in de presentatie hiërarchie in de substitution group sbr:presentationItem.


SCP 06: De Consistente Presentatie MOET lege kolommen of rijen binnen een tabel wegfilteren


In een tabel zullen in de meeste gevallen niet altijd alle kolommen of rijen worden gevuld met de waardes van feiten. Indien een rij en/of kolom leeg is, terwijl er wel waardes ingevuld zouden kunnen worden, voegt dit niets toe aan een tabel en moeten zodoende weggefilterd (geëlimineerd) worden uit de rendering. Als er sprake is van een abstract met bijbehorende kinderen die leeg zijn, dan wordt het geheel abstract en kinderen niet getoond.


SCP 07: De Consistente Presentatie MOET de header vullen met een dynamisch label (indien

aanwezig)


De headers van een kolom of rij in een tabel bevatten altijd een (statisch) label. In sommige gevallen moet de header gevuld worden met een label die afhankelijk is van de inhoud van het instance document zelf. Dit is vooral het geval wanneer een header van een tabel de datum(s) dient te bevatten van de huidige of voorgaande rapportageperiode(s).


Om een header te vullen met de relevante datums worden zogenaamde dynamische labels gehanteerd. In technische zin wordt hierbij een specifieke message uit de XBRL Formula 1.0 specificatie middels een SBR specifieke arc (dynamic-label-arc) gekoppeld aan de header van een tabel. Wanneer een dynamisch label beschikbaar is moet deze worden gebruikt in plaats van het statische label. Dit is het geval bij de tabellen van de financiële overzichten als de balans, de winst en- verliesrekening en het kasstroomoverzicht en de uitsplitsingen (breakdowns) van de bedragen op de financiële overzichten in de toelichting.


Voorbeeld


In de tabel van de balans worden de kolommen voor de huidige periode aangeduid met de headers ‘Huidig’ en ‘Voorgaand’. Dit zijn de statische labels. In de taxonomie zijn hiervoor ook dynamische labels opgenomen. Deze verwijzen naar de einddatums van de huidige en voorgaande rapportageperiode die als feit zijn opgenomen in het instance document.


Statisch label Dynamisch label


Huidig 2017-12-31

Voorgaand 2016-12-31


De statische labels ‘Huidig’ en ‘Voorgaand’ moeten worden vervangen door respectievelijk ‘2017-12-31’ en ‘2016-12-31’.


Dit zijn de opgegeven einddatums van de huidige en voorgaande rapportageperiode in de XML datumnotatie.


2.4 Typed dimensies


SCP 08: De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed members bepalen op basis van het nl-cd:PresentationOrder concept, als dat opgenomen is in de instance


Het is mogelijk om de volgorde van typed members in een tabel op te geven door het invullen van een waarde voor het concept nl-cd:PresentationOrder. De tabel definitie van elke tabel waarbinnen typed members worden toegepast bevat dit concept om hiermee de presentatievolgorde aan te geven. De waardes die kunnen worden toegepast dienen numeriek te zijn. Deze waardes worden opgenomen in het instance document.


SCP 09: De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed member inhoud bepalen op basis

van alfabetische volgorde wanneer de waarde van het nl-cd:PresentationOrder concept niet is

ingevuld of niet uniek is


Wanneer er geen waarde is opgenomen of wanneer de waarde van het nl-cd:PresentationOrder concept niet uniek is binnen een tabel, dienen de typed members geordend te worden op alfabetische volgorde.


SCP 09.5: De Consistente Presentatie KAN de waardes van het nl-cd:PresentationOrder concept

Wegfilteren


De waardes in het instance document van het nl-cd:PresentationOrder concept zijn uitsluitend bedoeld om de volgorde van typed members in een tabel te bepalen. Ze hebben geen semantisch inhoudelijk nut. Zodoende is het toegestaan dat deze waardes weg gefilterd worden uit de presentatie van de betreffende tabel.


2.5 Taal en labels

SCP 10: De Consistente Presentatie MOET de taal hanteren voor het weergeven van de labels van

alle elementen op basis van de waarde van het xml:lang attribuut in de root van het instance

document


In het @xml:lang in de root van het instance document staat aangegeven in welke taal de rapportage is opgesteld. De waarde van het @xml:lang bepaalt ook de taal van de labels welke gehanteerd worden voor het renderen van de gegevens.


SCP 11: De Consistente Presentatie MOET de generic labels uit de taxonomie hanteren voor

enumeratiewaardes


Voor het tonen van enumeratiewaardes dient gebruik te worden gemaakt van de generic labels die in de taxonomie zijn opgenomen. Hierdoor worden de technische waardes in het instance document dus omgezet naar een bepaalde taal op basis van de generic labels uit de taxonomie. Het is niet gewenst dat de ingevoerde waarde wordt getoond, aangezien dit een technische benaming is voor hetgeen is opgenomen in de relevante generic labels.


SCP-11.5: De Consistente Presentatie MAG NIET labels afkorten


De labels van elementen in een taxonomie kunnen behoorlijk lang zijn. In het kader van rendering kan het soms wenselijk zijn om labels af te korten. In het kader van eenduidigheid is dit echter niet toegestaan. Waar mogelijk zullen terseLabels worden toegepast in de taxonomie om de lengte van labels te verminderen.


SCP-11.6: De Consistente Presentatie MOET labels afbreken


Het is verplicht om labels af te breken om hiermee op een volgende regel verder te gaan in het geval het label te lang is voor de beschikbare ruimte in een rendering. Het afbreken van labels kan naar eigen inzicht plaatsvinden.


2.6 Eenheden


SCP 12: De Consistente Presentatie MOET de eenheid van alle numerieke feiten weergeven


De numerieke feiten in een instance document verwijzen altijd naar een bepaalde eenheid, zoals valuta, percentage, etc. Deze eenheden zijn van groot belang om de semantiek van de waarde van het numerieke feit te begrijpen.


De uitzondering hierop is bij het gebruik van de eenheid ‘xbrli:pure’. Wanneer de in het instance document opgenomen eenheid ‘xbrli:pure’ betreft en het datatype van het betreffende concept is geen ‘num:percentItemType’ hoeft de eenheid niet te worden weergegeven. De labels van deze concepten zouden voldoende verklarend moeten zijn om de eenheid duidelijk te maken.


Voorbeeld


Concept Datatype Eenheid Weergave in rendering
A monetaryItemType iso4212:EUR (in geval van Euro’s) ‘EUR’
B percentItemType xbrli:pure ‘procent’
C decimalItemType xbrli:pure <niet van toepassing>

SCP 13: De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de

unitName in de UTR


De eenheden van numerieke feiten moeten worden gebaseerd op de Unit Type Registry1 (UTR) van XBRL International.


Voorbeeld


Eenheid in instance document Naam van eenheid volgens UTR
iso4212:EUR ‘EUR’
iso4212: USD ‘USD’
xbrli:shares ‘Shares’

SCP 14: De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de

relevante lokale naam indien er geen naam beschikbaar is in de UTR


In de rendering dient gebruik gemaakt te worden van de unitName in de UTR of een vertaling hiervan in de betreffende taal.


Voorbeeld


Eenheid in instance document Naam van eenheid volgens UTR Vertaling naar het Nederlands


iso4212:EUR ‘EUR’ <niet van toepassing>
iso4212:USD ‘USD’ <niet van toepassing>
xbrli:shares ‘Shares’ ‘Aandelen’

SCP 15: De Consistente Presentatie KAN de naam of het symbool van de valuta voorafgaand aan

elk feit tonen en/of KAN de naam of het symbool van de valuta in de header van elke tabel

(kolom/rij) tonen


Wanneer alle feiten in een tabel dezelfde eenheid hebben is het toegestaan om de eenheid niet per feit op te nemen, maar om dit aan de bovenkant van de betreffende tabel of pagina te vermelden.


SCP 16: De Consistente Presentatie MAG NIET de naam of het symbool van de valuta in de header

van de tabel tonen wanneer de valuta’s van de feiten in een tabel verschillend zijn


Wanneer een tabel feiten bevat met verschillende valuta’s, moeten deze niet in de header van de tabel worden opgenomen om verwarring te voorkomen.


SCP 17: De Consistente Presentatie KAN eenheden ook weergeven in symbolen wanneer deze

opgenomen zijn in de UTR


In het geval in de UTR ook symbolen zijn opgenomen voor een eenheid, mogen deze symbolen ook gebruikt worden om de eenheid weer te geven. In aanvulling op de UTR mag ook het symbool van procent gehanteerd worden.


Voorbeeld


Eenheid in instance document Naam van eenheid Symbool
iso4212:EUR ‘EUR’
iso4212:USD ‘USD’ $
xbrli:pure ‘procent’ %

1 Zie http://www.xbrl.org/utr/utr.xml


2.7 Afronding


In veel rapportages worden bedragen afgerond en afgekort opgenomen. Het afronden van bedragen gebeurd vaak naar hele eenheden, naar duizendtallen of naar miljoenen.


De afgeronde bedragen in duizendtallen en miljoenen worden op papier vaak afgekort opgenomen.


Hierdoor is soms het verschil tussen afronden en afkorten niet meer duidelijk voor opstellers. Het afkorten van bedragen vergroot de leesbaarheid op papier, maar levert problemen op bij de toepassing van XBRL. Het afkorten van bedragen is in een XBRL instance document technisch niet mogelijk. In het instance document moet dus altijd een heel bedrag worden opgenomen. Dit bedrag zal altijd enige mate van afronding bevatten.


Voorbeeld


Stel een post bedraagt € 5.999.985. De opsteller wil dit bedrag afgerond rapporteren in de jaarrekening als € 6 miljoen.


Afgerond bedrag Afgekort bedrag Bedrag in XBRL instance document


€ 6.000.000 6.000 (x € ‘000’) 6000000
€ 6.000.000 6 (x € ‘000.000’) 6000000

De bedragen in een consistente rendering zijn altijd in hele eenheden. Een gebruiker kan door middel van het @decimals attribuut in de instance aangeven wat de mate van nauwkeurigheid van de bedragen is. Deze informatie komt echter niet tot uitdrukking in de rendering. De bedragen worden dus altijd getoond in de rendering zoals ze zijn opgenomen in het XBRL instance document.


Voorbeeld


Stel een bedrag is EUR 1.329.912 en de opsteller wil dit afgerond opnemen in een verantwoordingsrapportage. De opsteller kan dit bedrag dan als volgt opnemen in het instance document:


 • Afgerond op hele eenheden : EUR 1329912 met @decimal=“0”
 • Afgerond op duizendtallen : EUR 1330000 met @decimal=“-3”
 • Afgerond op miljoenen : EUR 1000000 met @decimal=“-6”


2.8 Scheidingstekens


SCP 18: De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor decimalen hanteren voor alle

feiten waar de waarde van @decimals hoger is dan ‘0’


Een scheidingsteken voor decimalen (of decimaalteken) is een symbool dat gehanteerd wordt om het gehele deel te onderscheiden van de breuk van een getal dat is genoteerd in decimalen. Voor alle feiten met een @decimals hoger dan de waarde ‘0’ (nul) dient een scheidingsteken voor decimalen gehanteerd te worden in de rendering.


SCP 19: De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor duizendtallen toepassen


Een scheidingsteken voor duizendtallen is een symbool dat gehanteerd wordt om getallen die uit vier of meer cijfers bestaan te groeperen per drie cijfers om het lezen ervan te vergemakkelijken. Deze groepering per drie cijfers loopt van rechts naar links vanaf het eventuele decimaalteken van een getal. Voor alle numerieke feiten moet een scheidingsteken voor duizendtallen gehanteerd worden.


SCP 20: De Consistente Presentatie MOET de Nederlandse notatiewijze voor scheidingstekens

toepassen als het @xml:lang de waarde ”nl” heeft


In Nederland is het scheidingsteken voor decimalen een ‘,’ (komma), terwijl het scheidingsteken voor duizendtallen een ‘.’ (punt) is. Deze notatiewijze moet gebruikt worden wanneer het @xml:lang attribuut in het instance document de waarde ”nl” heeft. In het geval de waarde van @xml:lang attribuut “en” is, moet de Engelse notatiewijze worden gehanteerd. In de Engelse notatie wijze is het scheidingsteken voor decimalen een ‘.’ (punt) en het scheidingsteken voor duizendtallen een ‘,’ (komma).


2.9 Datums


SCP 21: De Consistente Presentatie MOET de waarde van datums in de XML notatiewijze (YYYYMM-

DD) omzetten naar de lokaal gebruikelijke notatiewijze voor datums


De waarde van datums die in het instance document of in de taxonomie zijn opgenomen zijn genoteerd in de XML notatiewijze (YYYY-MM-DD). Deze notatiewijze moet in de rendering worden getoond als de lokaal gebruikelijke notatiewijze. Dit betekent dat wanneer het @xml:lang attribuut ‘nl’ is dit naar de Nederlandse notatiewijze moet worden omgezet.


De lokaal gebruikelijke notatiewijze van een datum kan op twee manieren worden toegepast. De eerste manier is het uitschrijven van de datum. De tweede manier is het gebruik van het datumformaat DD-MM-YYYY, waarbij DD staat voor de dag, MM voor de maand en YYYY voor het jaar.


Voorbeeld


Bij @xml:lang=”nl” moet ‘2017-01-01’ worden ‘1 januari 2017’ of ‘01-01-2017’

Bij @xml:lang=”en” moet ‘2017-01-01’ worden ‘1 January 2017’ of ’01-01-2017’

Bij @xml:lang=”fr” moet ‘2017-01-01’ worden ‘1er janvier 2017’ of ’01-01-2017’

Bij @xml:lang=”de” moet ‘2017-01-01’ worden ‘1. Januar 2017’ of ’01-01-2017’


SCP 22: VERVALLEN


SCP 23: De Consistente Presentatie MOET de datumaanduiding van de context periode van een

kalenderjaar (YYYY-01-01 – YYYY-12-31) omzetten naar een jaartal (YYYY)


In het geval sprake is van een periode dat een volledig kalenderjaar (YYYY-01-01 – YYYY-12-31) omvat, moet dit in de rendering worden getoond in de vorm van een heel jaartal (YYYY). Indien het geen kalenderjaar betreft, dient de periode aangeduid te worden door [begindatum] – [einddatum]


Voorbeeld


Periode omvat een kalenderjaar


Startdatum in XML notatie: ‘2018-01-01’

Einddatum in XML notatie: ‘2018-12-31’

Wijze van renderen cf. CP: ‘2018’


Periode omvat geen kalenderjaar


Startdatum in XML notatie: ‘2018-07-01’

Einddatum in XML notatie: ‘2019-06-30’

Wijze van renderen cf. CP: ‘1 juli 2018 – 30 juni 2019’


2.10 Paginering


Paginering is het proces om gegevens op één of meer verschillende pagina’s weer te geven. Dit proces speelt een belangrijke rol om de rendering in een papier-georiënteerd formaat op te leveren.


SCP-23.5: De Consistente Presentatie MOET de titel boven de tekst plaatsen als het datatype van

het concept een nl-types:formattedExplanationItemType of nl-types:string100000ItemType betreft


Een feit kan bestaan uit een grote hoeveelheid tekst. In het kader van het waarborgen van de leesbaarheid van het document is het verplicht om de titel boven de teksten te plaatsen in plaats van ernaast. Hierbij dienen de datatypes nl-types:formattedExplanationItemType of nltypes: string100000ItemType als de kenmerken in de taxonomie die aangeven of een titel boven de tekst geplaatst dient te worden.


SCP-23.6: De Consistente Presentatie MOET voor een specificatie tabel dat concepten bevat met

een datatype dat is afgeleid van een xbrli:stringItemType, elke regel splitsen en deze regel

gekanteld weergeven.


Een specificatie tabel is een tabel die gebruik maakt van typed dimensions. Een dergelijke tabel kan een grote hoeveelheid tekst bevatten waardoor het niet meer leesbaar is. In het kader van het waarborgen van de leesbaarheid is het van belang om elke regel van de tabel te kantelen. Dit is alleen van toepassing voor specificatie tabellen die bestaan uit concepten met een datatype dat is afgeleid van een xbrli:stringItemType. Tussen elke gekantelde regel dient een witregel opgenomen te worden.


Voorbeeld


Een specificatie tabel op basis van de table linkbase:


Woonplaats van Aandeel in geplaatst Aandeel in stemrecht Presentatie

de rechtspersoon kapitaal van de van de rechtspersoon volgorde

rechtspersoon


Dochter B Den Haag 100% 100% 1

Dochter A Rotterdam 100% 100% 2


Een specificatie tabel na toepassing van regel SCP-23.6:


Dochter B

Woonplaats van de rechtspersoon Den Haag

Aandeel in geplaatst kapitaal van de rechtspersoon100%

Aandeel in stemrecht van de rechtspersoon 100%


Dochter A

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam

Aandeel in geplaatst kapitaal van de rechtspersoon 100%

Aandeel in stemrecht van de rechtspersoon 100%


SCP 24: De Consistente Presentatie MAG meerdere kolommen van één tabel afbreken naar eigen

Inzicht


In een tabel kunnen meerdere kolommen voorkomen die waardes bevatten. Om deze tabel op een overzichtelijke wijze op een pagina te tonen kan de tabel afgebroken worden als er meerdere(gevulde) kolommen naast elkaar getoond worden. Deze afbreking kan plaatsvinden naar eigeninzicht.


SCP 25: De Consistente Presentatie MOET kolom headers verticaal herhalen en/of rij headers horizontaal herhalen op iedere pagina indien de weergave van een tabel meerdere pagina’s beslaat


In het geval een tabel wordt weergegeven in een gepagineerde weergave waarbij de tabel wordt afgebroken, moeten de titels van een rij herhaald worden zodat voor iedere kolom van de tabel duidelijk is in welke rij de gegevens worden weergegeven. Hetzelfde is van toepassing voor de titels van de kolommen. Deze moeten herhaald worden zodat voor iedere rij duidelijk is welke kolom de gegevens worden weergegeven.


SCP-25.5: De Consistente Presentatie MAG NIET tabellen transponeren, met uitzondering van specificatie tabellen.


Het is nadrukkelijk niet toegestaan om een tabel te transponeren (kantelen), aangezien dit tot een interpretatieverschil kan leiden. De enige uitzondering hierop is de specificatie tabel, zoals vermeld in

regel SCP-23.6.


SCP 26: De Consistente Presentatie MOET een voorpagina creëren wanneer het output formaat

.pdf is.


Het is verplicht om een voorpagina te creëren voor de rendering wanneer het output formaat van de rendering .pdf is. Het is ook toegestaan om een voorpagina te creëren wanneer het output formaat HTML is, maar het is niet verplicht.


Op deze voorpagina moeten uitsluitend de labels (op basis van de in de presentation linkbase aangeroepen labelroles) en waardes van de volgende concepten worden getoond (ook in deze volgorde): kvk-i:TitleOfTheDocument (‘titel van het document’), jenv-bw2-i:LegalEntityName (‘naam van de rechtspersoon’), jenv-bw2-i:LegalEntityRegisteredOffice (‘zetel van de rechtspersoon’), jenvbw2-i:FinancialReportingPeriodCurrentStartDate (‘startdatum van de huidige financiële rapportageperiode’), jenv-bw2-i:FinancialReportingPeriodCurrentEndDate (‘einddatum van de huidige financiële rapportageperiode’), jenv-bw2-i:DocumentAdoptionStatus (‘jaarrekening vastgesteld (J/N)’) en jenv-bw2-i:DocumentAdoptionDate (‘datum van vaststelling van de jaarrekening’). Het is niet toegestaan om andere inhoud te tonen op de voorpagina.


Voorschrift


Titel van het document: Jaarrekening 2017

Naam van de rechtspersoon: ABC B.V.

Zetel van de rechtspersoon: Den Haag

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode: 1 januari 2017

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode: 31 december 2017

Jaarrekening vastgesteld (J/N): Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening: 18 maart 2018


De plaats op de voorpagina waar deze informatie wordt opgenomen is niet voorgeschreven. In het geval de datum van vaststelling nog niet is opgenomen, dient dit concept niet op de voorpagina opgenomen te worden.


De labels van de eerste drie concepten (titel van het document, naam van de rechtspersoon en zetel van de rechtspersoon) hoeven niet opgenomen te worden op de voorpagina. De overige labels moeten wel opgenomen worden op de voorpagina.


SCP 27: De Consistente Presentatie MOET een inhoudsopgave genereren op basis van de in de

taxonomie opgenomen presentatie hiërarchie wanneer het output formaat .pdf is


Het is verplicht om een inhoudsopgave op te nemen wanneer het output formaat van de rendering .pdf is. Hierbij mag naar paginanummers worden verwezen. Bij het output formaat HTML mag een inhoudsopgave of een navigatievenster worden gebruikt. Dit is echter niet verplicht. De titel hiervan moet ‘Inhoudsopgave’ zijn.


De inhoudsopgave of het navigatieventer moet worden gegenereerd op basis van de in de taxonomie opgenomen presentatie hiërarchie. Hierbij moet het niveau van diepgang van de hiërarchie op niveau 4 worden gesteld (waarbij de root-parent als niveau 0 wordt gezien). De rootparent moet hierbij ook in de inhoudsopgave worden vermeld.


2.11 Tekstopmaak


Onder tekstopmaak wordt bestaan het verfraaien van een stuk platte tekst met de insteek om de tekst beter leesbaar of beter begrijpelijk te maken. In een instance document kunnen escaped HTML tags zijn opgenomen die de door de opsteller beoogde tekstopmaak aangeeft.


SCP-28: De Consistente Presentatie MOET de ‘escaped’ HTML tags als waarde van een concept met

het datatype ‘nl-types:formattedExplanationItemType’ renderen als tekstopmaak


In de tekstuele toelichtingen kan het gebruik van tekstopmaak een meerwaarde hebben. De tekstopmaak wordt gecodeerd met ‘escaped’ HTML. De toelichtingen waar het gebruik van tekstopmaak is toegestaan, hebben het datatype ‘nl-types:formattedExplanationItemType’. Een opsteller is niet verplicht om dit type tekstopmaak toe te passen. Indien een instance document daadwerkelijk escaped HTML tags bevat, dient dit ook als tekstopmaak verwerkt te worden in de rendering.


SCP-29: De Consistente Presentatie MOET line breaks in tekstuele feiten als zodanig renderen


Wanneer een tekstueel feit in het instance document een of meer line breaks bevat, moeten deze line breaks ook meegenomen worden in de rendering. Door de toepassing van line breaks kan een opsteller grotere hoeveelheden tekst opnemen in een concept zonder dat de toepassing van tekstopmaak met behulp van HTML tags is vereist. In deze context worden zowel CRLF (Carriage return, Line feed) als LF (Line feed) als line breaks erkent.


Voorbeeld


Instance document:


<concept>Deze tekst

maakt

gebruik van line breaks.</concept>


Rendering:


Deze tekst

maakt

gebruik van line breaks.


SCP-30: De Consistente Presentatie MOET leiden tot een voor de mens goed leesbare rendering


De hoofdregel voor de toepassing van tekstopmaak binnen de Consistente Presentatie is dat alle

opmaak moet blijven leiden tot een voor de mens goed leesbaar resultaat. Zo is een zeer klein font of

een witte tekst op witte achtergrond is niet toegestaan. De verantwoordelijkheid voor een goed

leesbare rendering ligt zodoende bij de opsteller van de rapportage.


SCP-30.1: De Consistente Presentatie MOET (sub)totalen visueel aanduiden in de vorm van een

telstreep boven het bedrag van het (sub)totaal


Het tonen van een telstreep is een methode om visueel weer te geven dat sprake is van een (sub)totaal. De telstreep dient boven het bedrag van het sub(totaal) getoond te worden. De (sub)totalen zijn in een tabel te herkennen doordat zij in de taxonomie als een totalLabel bij het @preferredLabel attribuut van een arc worden aangeroepen.


Voorschrift


Voorraad grond- en hulpstoffen 10.000

Voorraad gereed product en handelsgoederen 20.000


Totaal van voorraden 30.000


SCP-30.2 De Consistente Presentatie MAG totalen visueel aanduiden met een enkele of dubbele

streep onder een totaal


Het is toegestaan om totalen, zowel subtotalen als eindtotalen, te voorzien van een enkele of dubbele telstreep onder het totaal. Deze totalen zijn te herkennen doordat zij door middel van een totalLabel worden aangeroepen in de taxonomie. Hierbij zijn eindtotalen te herkennen doordat zij in een roll-up node de hoogste ‘parent’ zijn die niet een sbr:presentationItem is.


Voorbeeld


Voorraad grond- en hulpstoffen 10.000

Voorraad gereed product en handelsgoederen 20.000

Totaal van voorraden 30.000


SCP-30.3: VERVALLEN


SCP-30.4: VERVALLEN


SCP-30.5: [TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET de waardes van concepten in een

totaaltelling met een afwijkende balanceType visueel onderscheiden door het gebruik van een

minteken


In een instance document dienen alle bedragen in principe als positieve waardes te worden ingevuld, ongeacht of dit kosten of opbrengsten - of - activa of passiva betreft. Dit vloeit voort uit het feit dat elk concept in de taxonomie een balanceType ‘debit’ of ‘credit’ heeft meegekregen. In de situatie dat concepten met verschillende balanceTypes bij elkaar opgeteld worden is hierdoor niet altijd helder hoe de optelling verloopt, aangezien de balanceTypes niet getoond worden. Het is echter gewenst dat bedragen met een afwijkende balanceType in een optelling visueel onderscheiden worden. De taxonomie dient te specificeren wanneer een minteken getoond dient te worden en wanneer niet.


Op dit moment is dit echter nog geen onderdeel van de taxonomie, waardoor deze tijdelijke CP regel noodzakelijk is. Deze work-around werkt op basis van een algoritme waarmee de waardes van concepten met een afwijkende balanceType ten opzichte van het totaalbedrag getoond dienen te worden als een ‘min bedrag’ door voor dit bedrag een minteken te plaatsen. Dit algoritme geldt alleen voor de totaaltellingen (aangeduid in de taxonomie door een totalLabel) die ook hetzelfde

periodType hebben.


Het totaal dient als anker; oftewel het balanceType van het totaal is leidend. Per tabel kan er uitsluitend één anker zijn. In het geval van subtotalen, dienen deze zich te schikken naar het balanceType van het eindtotaal; oftewel de uiteindelijke ouder (‘ultimate parent’). Voor de waardes van alle concepten die optellen naar dit totaal en die een balanceType hebben dat afwijkt van die van het totaal, moeten een minteken worden geplaatst. Wanneer een bedrag reeds negatief is opgenomen in het instance document, dient de toepassing van deze regel te leiden tot het wegvallen van het minteken op basis van het principe ‘min + min = plus’.


Voorschrift


Voorbeeld zonder toepassing van het algoritme:


Bruto vorderingen op handelsdebiteuren 100

Voorziening voor oninbaarheid 10

Netto vorderingen op handelsdebiteuren 90


Voorbeeld met toepassing van het algoritme:

Bruto vorderingen op handelsdebiteuren 100

Voorziening voor oninbaarheid -10

Netto vorderingen op handelsdebiteuren 90


Wanneer de waarde ‘0’ is, moet - ondanks een afwijkend balanceType geen minteken worden

gebruikt. Het is dus niet mogelijk om de waarde ‘-0’ te renderen.


SCP-30.6: [TIJDELIJKE REGEL – GELDIG T/M NT14! ] De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening renderen met totaalstrepen en mintekens


De toepassing van SCP-30.1 en 30.5 inzake totaalstrepen en mintekens zorgt niet voor de juiste totaalstrepen en mintekens in de winst- en verliesrekening. Dit vloeit voort uit de gehanteerde presentatiestructuur van de winst- en verliesrekening in de taxonomie. Dit zal moeten worden aangepast in de taxonomie. Tot het moment dat deze aanpassing is doorgevoerd, is deze tijdelijke CP regel van toepassing.


De winst- en verliesrekening is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:IncomeStatement en kvklr: ConsolidatedIncomeStatement, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvklr: IncomeStatementBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken.


De winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling moet worden gerenderd conform het onderstaande voorbeeld:


Voorbeeld


Bruto-bedrijfsresultaat X

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen X

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa X

Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa -X

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen X

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen X

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen X

Waardeveranderingen van agrarische voorraden X

Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa

Overige bedrijfskosten X

Totaal van som der kosten Xv

Totaal van bedrijfsresultaat X


Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten X

Vrijval uit herwaarderingsreserve X

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten X

Financiële baten en lasten X

Totaal van resultaat voor belastingenX


Belastingen over de winst of het verlies -X

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen X

Overige baten en lasten na belasting X

Totaal van resultaat na belastingen X


De winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling moet worden gerenderd conform het onderstaande voorbeeld:


Voorbeeld


Bruto-bedrijfsresultaat X

Verkoopkosten X

Algemene beheerskosten X

Totaal van som der kosten X

Totaal van bedrijfsresultaat X


Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten X

Vrijval uit herwaarderingsreserve X

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten X

Financiële baten en lasten X

Totaal van resultaat voor belastingen X

Belastingen over de winst of het verlies -X

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen X

Overige baten en lasten na belasting X

Totaal van resultaat na belastingen X


SCP-30.6: [TIJDELIJKE REGEL – GELDIG VANAF NT15! ] De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening renderen met totaalstrepen


De toepassing van SCP-30.1 en 30.5 inzake totaalstrepen zorgt niet voor de juiste totaalstrepen in de winst- en verliesrekening. Dit vloeit voort uit de gehanteerde presentatiestructuur van de winst- en verliesrekening in de taxonomie. Dit zal moeten worden aangepast in de taxonomie. Tot het moment dat deze aanpassing is doorgevoerd, is deze tijdelijke CP regel van toepassing.


De winst- en verliesrekening is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:IncomeStatement en kvklr: ConsolidatedIncomeStatement, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvklr: IncomeStatementBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken.


De winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling moet worden gerenderd conform het onderstaande voorbeeld:


Voorschrift


Bruto-bedrijfsresultaat X

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen X

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa X

Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa X

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen X

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen X

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen X

Waardeveranderingen van agrarische voorraden X

Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa

Overige bedrijfskosten X

Totaal van som der kosten Xv

Totaal van bedrijfsresultaat X


Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten X

Vrijval uit herwaarderingsreserve X

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten X

Financiële baten en lasten X

Totaal van resultaat voor belastingenX


Belastingen over de winst of het verlies -X

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen X

Overige baten en lasten na belasting X

Totaal van resultaat na belastingen X


De winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling moet worden gerenderd conform het onderstaande voorbeeld:


Voorschrift


Bruto-bedrijfsresultaat X

Verkoopkosten X

Algemene beheerskosten X

Totaal van som der kosten X

Totaal van bedrijfsresultaat X


Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten X

Vrijval uit herwaarderingsreserve X

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten X

Financiële baten en lasten X

Totaal van resultaat voor belastingen X

Belastingen over de winst of het verlies -X

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen X

Overige baten en lasten na belasting X

Totaal van resultaat na belastingen X


2.12 Afbeeldingen


Het gebruik van een afbeelding in een verantwoordingsrapportage kan een meerwaarde hebben. Met behulp van een Preparer Extension kan een opsteller een concept toevoegen aan de taxonomie waarmee een afbeelding kan worden opgenomen in het XBRL instance document.


SCP-31: De Consistente Presentatie MOET de waarde van een concept met het datatype ‘nltypes: imageItemType’ renderen als afbeelding


Een afbeelding in het XBRL instance document is gecodeerd met ‘escaped’ HTML in combinatie met een standaard formaat base64 stream. De concepten waar het gebruik van afbeelding is toegestaan, hebben het datatype ‘nl-types:imageItemType’. Indien in een instance document een waarde is opgenomen voor een concept met het datatype nl-types:imageItemType, dient deze waarde als afbeelding verwerkt te worden in de rendering. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de door de opsteller opgegeven attributen in ‘escaped’ HTML.


2.13 Overig


SCP-33: De Consistente Presentatie MOET de feiten in een instance document die niet in een tabel

zijn opgenomen apart tonen onder de titel “Niet-getoonde feiten” met uitzondering van SCP-09.5


Wanneer het instance document feiten bevat die geen onderdeel uitmaken van een tabel in de taxonomie is er geen informatie beschikbaar om te bepalen waar deze feiten getoond dienen te worden. Zodoende moeten dergelijke feiten onderaan de rendering getoond worden onder de titel “Niet-getoonde feiten” met uitzondering van de sbr:presentationOrder uit SCP-09.5.


De niet-getoonde feiten zijn uitsluitend bestemt ten behoeve van het proces van het opstellen van een instance document. Het kan immers voorkomen dat een fout gemaakt wordt bij het opstellen, waardoor deze regel kan helpen om deze fout te detecteren. Het is niet toegestaan om daadwerkelijk feiten te rapporteren die niet getoond worden in een tabel.


SCP-34: De Consistente Presentatie MAG NIET de XML commentaar tonen uit het instance document


Het is mogelijk dat XML commentaar wordt opgenomen in het instance document om bijvoorbeeld de software aan te geven waarmee het is opgenomen. Aangezien het XML commentaar geen feiten mag bevatten is het niet nodig om dit commentaar te tonen in de Consistente Presentatie.


SCP-35: De Consistente Presentatie MAG een header en/of footer opnemen waarin procesinformatie is opgenomen.


Het is soms wenselijk om in een header en/of footer specifieke proces-gerelateerde informatie op te nemen omtrent het document. Een voorbeeld van dergelijke proces informatie is dat het document nog een concept is tijdens het proces van review. Het is toegestaan om in de header en/of footer dergelijke proces-gerelateerde informatie op te nemen, zolang dit niet strijdig is met de informatie in het document. Het is echter wenselijk om procesinformatie achteraan in de rendering op te nemen.


SCP-36: De Consistente Presentatie MAG een paginanummer opnemen indien het output formaat

.pdf is


Het is toegestaan om bij een rendering in het output formaat .pdf een paginanummer op te nemen in de footer.


Appendix A – Overzicht SBR Consistente Presentatie regels


CP Regel Omschrijving
SCP 01 De Consistente Presentatie MOET de tabellen toepassen zoals opgenomen in de table linkbases binnen de DTS
SCP 02 De Consistente Presentatie MOET lege tabellen wegfilteren
SCP 02.1 De Consistente Presentatie MOET tabellen met de string “PeriodeVoorgaandTypeJaarrekeningVerloopoverzicht” in de table id wegfilteren, waarin uitsluitend feiten met contexten met identieke datum van het periodetype instant zijn opgenomen, waarbij de datum gelijk is aan de FinancialReportingPeriodPreviousEndDate.
SCP 03 De Consistente Presentatie MOET gebruik maken van de in het entrypoint opgenomen presentatie hiërarchie linkbase voor het bepalen van de volgorde en indeling van de tabellen
SCP 04 De Consistente Presentatie MOET uitsluitend de titels in de presentatie hiërarchie linkbase gebruiken
SCP 05 De Consistente Presentatie MAG NIET gebruik maken van de tabel label of ELR lab
SCP 06 De Consistente Presentatie MOET lege kolommen of rijen binnen een tabel wegfilteren
SCP 07 De Consistente Presentatie MOET de header vullen met een dynamisch label (indien aanwezig)
SCP 08 De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed members bepalen op basis van het nlcd: PresentationOrder concept, als dat opgenomen is in de instance
SCP 09 De Consistente Presentatie MOET de volgorde van typed member inhoud bepalen op basis van alfabetische volgorde wanneer de waarde van het nl-cd:PresentationOrder concept niet is ingevuld of niet uniek is
SCP 09.5 De Consistente Presentatie KAN de waardes van het nl-cd:PresentationOrder concept wegfilteren
SCP 10 De Consistente Presentatie MOET de taal hanteren voor het weergeven van de labels van alle elementen op basis van de waarde van het xml:lang attribuut in de root van het instance document
SCP 11 De Consistente Presentatie MOET de generic labels uit de taxonomie hanteren voor

Enumeratiewaardes

SCP-11.5 De Consistente Presentatie MAG NIET labels afkorten
SCP-11.6 De Consistente Presentatie MOET labels afbreken
SCP 12 De Consistente Presentatie MOET de eenheid van alle numerieke feiten weergeven
SCP 13 De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de unitName in de UTR
SCP 14 De Consistente Presentatie MOET de naam voor eenheden renderen op basis van de relevante lokale naam indien er geen naam beschikbaar is in de UTR
SCP 15 De Consistente Presentatie KAN de naam of het symbool van de valuta voorafgaand aan elk feit tonen en/of KAN de naam of het symbool van de valuta in de header van elke tabel (kolom/rij) tonen
SCP 16 De Consistente Presentatie MAG NIET de naam of het symbool van de valuta in de header van de tabel tonen wanneer de valuta’s van de feiten in een tabel verschillend zijn
SCP 17 De Consistente Presentatie KAN eenheden ook weergeven in symbolen wanneer deze opgenomen zijn in de UTR
SCP 18 De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor decimalen hanteren voor alle feiten waar de waarde van @decimals hoger is dan ‘0’
SCP 19 De Consistente Presentatie MOET een scheidingsteken voor duizendtallen toepassen
SCP 20 De Consistente Presentatie MOET de Nederlandse notatiewijze voor scheidingstekens toepassen als het @xml:lang de waarde ”nl” heeft
SCP 21 e Consistente Presentatie MOET de waarde van datums in de XML notatiewijze (YYYY-MM-DD) omzetten naar de lokaal gebruikelijke notatiewijze voor datums
SCP 22 VERVALLEN
SCP 23 De Consistente Presentatie MOET de datumaanduiding van de context periode van een kalenderjaar (YYYY-01-01 – YYYY-12-31) omzetten naar een jaartal (YYYY)
SCP-23.5 De Consistente Presentatie MOET de titel boven de tekst plaatsen als het datatype van het concept een nl-types:formattedExplanationItemType of nl-types:string100000ItemType betreft
SCP-23.6 De Consistente Presentatie MOET voor een specificatie tabel dat concepten bevat met een datatype dat is afgeleid van een xbrli:stringItemType, elke regel splitsen en deze regel gekanteld weergeven.
SCP 24 De Consistente Presentatie MAG meerdere kolommen van één tabel afbreken naar eigen inzicht
SCP 25 De Consistente Presentatie MOET kolom headers verticaal herhalen en/of rij headers horizontaal herhalen op iedere pagina indien de weergave van een tabel meerdere pagina’s beslaat
SCP-25.5 De Consistente Presentatie MAG NIET tabellen transponeren, met uitzondering van specificatie tabellen.
SCP 26 De Consistente Presentatie MOET een voorpagina creëren wanneer het output formaat .pdf is
SCP 27 De Consistente Presentatie MOET een inhoudsopgave genereren op basis van de in de taxonomie opgenomen presentatie hiërarchie wanneer het output formaat .pdf is
SCP-28 De Consistente Presentatie MOET de ‘escaped’ HTML tags als waarde van een concept met het datatype ‘nl-types:formattedExplanationItemType’ renderen als tekstopmaak
SCP-29 De Consistente Presentatie MOET line breaks in tekstuele feiten als zodanig renderen
SCP-30 De Consistente Presentatie MOET leiden tot een voor de mens goed leesbare rendering
SCP-30.1 De Consistente Presentatie MOET (sub)totalen visueel aanduiden in de vorm van een telstreep boven het bedrag van het (sub)totaal
SCP-30.2 De Consistente Presentatie MAG totalen visueel aanduiden met een enkele of dubbele streep onder een totaal
SCP-30.3 VERVALLEN
SCP-30.4 TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET in de balans tussenkopjes tonen voor de (sub)totalen en deze plaatsen boven het blok waar het uit is opgebouwd.
SCP-30.5 TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET de waardes van concepten in een totaaltelling met een afwijkende balanceType visueel onderscheiden door het gebruik van een minteken
SCP-30.6 [TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening renderen met totaalstrepen en mintekens
SCP-31 De Consistente Presentatie MOET de waarde van een concept met het datatype ‘nltypes: imageItemType’ renderen als afbeelding
SCP-33 De Consistente Presentatie MOET de feiten in een instance document die niet in een tabel zijn opgenomen apart tonen onder de titel “Niet-getoonde feiten” met uitzondering van SCP-09.5
SCP-34 De Consistente Presentatie MAG NIET de XML commentaar tonen uit het instance document
SCP-35 De Consistente Presentatie MAG een header en/of footer opnemen waarin procesinformatie is opgenomen
SCP-36 De Consistente Presentatie MAG een paginanummer opnemen indien het output formaat .pdf is