1.1.5 - Nederlandse Taxonomie

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


De Nederlandse Taxonomie

Zoals al aangegeven was een eerste versie van de Nederlandse Taxonomie (NT) al beschikbaar in 2004. Mede met het oog op de verplichtstelling is de afgelopen jaren gewerkt aan een robuuste taxonomie met een architectuur (Nederlandse Taxonomie Architectuur/NTA) die in samenwerking met de uitvragende partijen (Belastingdienst, KvK, CBS en de banken) tot stand is gekomen en wordt onderhouden. Zie onderstaand figuur waarin de NT schematisch is weergegeven.


Afbeelding NT.png


De NT bestaat uit deelverzamelingen van de verschillende rapportagedomeinen waarin de voor dat domein specifieke gegevenselementen zijn opgenomen, naast een generiek deel met de gegevenselementen die door alle domeinen worden gebruikt, bijvoorbeeld de postcode. Als basis voor de NT is uitgegaan van begrippen en definities zoals vastgelegd in BW2 en de regels van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). De IFRS-taxonomie die door de IASB wordt onderhouden maakt geen onderdeel uit van de NT. Nieuwe uitvragende partijen zoals de banken hebben een aanvulling op de basistaxonomie (een extensie) ontwikkeld waarin de concepten zijn opgenomen die specifiek voor hen van belang zijn. Om de NT consistent te houden vindt met alle betrokken partijen gestructureerd overleg plaats over de inhoud van de NT en daarin door te voeren aanpassingen. Hierbij is veel aandacht voor het waar mogelijk standaardiseren en harmoniseren van de gegevenselementen in de NT. Dit changemanagement proces verloopt langs strakke vooraf vastgelegde lijnen waar publieke consultatie van voorgestelde aanpassingen onderdeel van uitmaakt. Meer informatie over de NTA, de NT en het change managementproces is beschikbaar op Wiki voor NT en NTA. In het kader van harmonisatie heeft het kabinet in overleg met de markt in 2008 de Wet Samenval (Wijziging van artikel 396 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) aangenomen die het kleine rechtspersonen toestaat om hun jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslag. Door deze wetswijziging is het mogelijk gegevens die in de fiscale aangifte worden opgenomen ook te gebruiken voor de jaarrekening (op fiscale grondslag).