Categorie:Gegevens

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De onderstaande tabel toont een overzicht van de gegevensobjecten die een rol spelen in de gegevensuitwisseling via een (generieke) servicebus. Van elk gegevensobject is in de tabel opgenomen:

Gegevensobject
de naam van het gegevensobject
Is een
van welke andere gegevensobjecten het gegevensobject een verbijzondering is
Bestaat uit
uit welke andere gegevensobjecten het gegevensobject bestaat
Definitie
de definitie van het gegevensobject
Eigenschappen
de eigenschappen (attributen) van het gegevensobject
Gerelateerde objecten
de relaties die het gegevensobject met andere gegevensobjecten heeft.

Van de gegevensobjecten en hun samenhang zijn verschillende diagrammen beschikbaar die via de verwijzing in de laatste kolom van de tabel te bereiken zijn.

Gegevensobject Is een Bestaat uit Definitie Eigenschappen Gerelateerde objecten  
Afspraak Toegewezen onderwijsproducten gekoppeld aan datum, tijd en eventueel plaats. (Ipv toegewezen onderwijsproduct -> gearrangeerd onderwijsproduct?) valt binnen jaarplanning (Jaarplanning, 0..*, 1, vakanties, feestdagen enz)
valt binnen lestijdentabel (Lestijdentabel, 0..*, 1, begin- en eindtijden, pauzes enz)
plant ruimte (Ruimte, 0..*, 0..*, ?)
plant hulpmiddel (Hulpmiddel, 0..*, 0..*, ?)
plant medewerker (Medewerker, 0..*, 0..*, ?)
plant onderwijsmateriaal (Onderwijsmateriaal, 0..*, 0..*, ?)
leidt tot (Resultaat, 0..*, 0..*, ?)
Primair#Uitvoering
Alumnus Persoonsrol Natuurlijk persoon, voormalig deelnemer zonder actuele verbintenis. heeft kwalificatiedocument (Kwalificatiedocument, 1, 0..*, ?) Primair#Kwalificatie
Personen
Arbeidsovereenkomst Registratie De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Registraties
Arrangement Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten, aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. (voorstel hernoemen naar aarangement) "Gekoppeld aan individu en met info over eventuele mutaties (tov referentiearrangement)" Terugkeerpatroon (1, ?)
Volgorde (0..1, ?)
Complexiteitsniveau (0..*, ?)
Startvoorwaarde (1, Minimaal of maximaal aantal deelnemers)
overzicht benodigde middelen (0..*, personen, ruimtes, leermiddelen, hulpmiddelen)
overzicht nog te volgen leeractiviteiten (0..*, verlanglijst

onderhanden

afgenomen)
Realiseert onderwijsproduct (Onderwijsproduct, 1..*, 1..*, ?)
Begeleider of docent (rol mw) (Medewerker, 0..*, 1, ?)
Realiseert referentiearrangement (Referentiearrangement, 0..*, 0..*, ?)
wordt ingepland in (Afspraak, 0..*, 1..*, ?)
leidt tot (Taak, 1, 0..*, ?)
Primair#Aanbod
Assessment Een assessment is een beoordelingsprogramma om vast te stellen welke opleiding(en) het meest geschikt is/zijn voor de prospect. wordt meegenomen in (Intake-afspraak, 0..*, 1..*, ?) Primair#Aanmelding
BPV Match Het resultaat van een deelnemer gekoppeld aan een bedrijf in een vastgestelde periode, vastgelegd in een overeenkomst. Vult aan (Afspraak, ?, ?, ?)
betreft (BPV-plaats, ?, ?, ?)
leidt tot (BPV-overeenkomst, ?, ?, ?)
Primair#BPV
BPV-bedrijf Persoonsrol Bedrijf waar deelnemer beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen "Misschien komt er straks iets "boven" wat bedrijf heet" Code leerbedrijf (1..*, ?) heeft (BPV-overeenkomst, 1, 1..*, ?) Primair#BPV
Personen
Registraties
BPV-overeenkomst Registratie Een overeenkomst tussen deelnemer, bpv-bedrijf en onderwijsinstelling over te volgen Beroeps Praktijk Vorming. Primair#BPV
Registraties
BPV-plaats Een beschikbare plaats waar een deelnemer beroepspraktijkvorming kan volgen. Vacature (1..*, Praktijkopdracht/stage vergelijken met opleiding/competenties.)
Stagevergoeding (0..1, ?)
Stageboek (1, ?)
Datum (0..1, begin en eind beschikbaarheid stageplek. Reactietermijn vacature)
Wordt aangeboden door (BPV-bedrijf, 0..*, 1, ID bedrijf)
wordt begeleid door (Praktijkopleider, ?, ?, ?)
Primair#BPV
Betaling Het voldoen van een financiële verplichting voortvloeiend uit een afgesloten overeenkomst. Registraties
Campagne Geplande verzameling van activiteiten om deelnemers te werven. richt zich op (Marktsegment, 0..*, 0..*, ?) Primair#Aanmelding
Contract Registratie heeft betrekking op medewerker (Medewerker, 0..*, 0..*, ?)
heeft betrekking op materiaal (Onderwijsmateriaal, 0..*, 0..*, ?)
Primair#Aanbod
Registraties
Deelnemer Persoonsrol Rol van een natuurlijk persoon waarmee een (onderwijs)overeenkomst is afgesloten. heeft portfolio (Portfolio, 1, 1, ?)
heeft deelnemerdossier (Deelnemerdossier, 1, 1, ?)
heeft verbintenis (Verbintenis, 1, 1..*, ?)
heeft arrangement (Arrangement, ?, ?, ?)
heeft afspraak (Afspraak, ?, ?, ?)
heeft bpv-overeenkomst (BPV-overeenkomst, 0..1, 0..*, ?)
Primair#Administratief
Primair#Deelnemer
Personen
Registraties
Deelnemerdossier alle documenten en gegevens die aan de deelnemer gekoppeld zijn "Dossier in een aantal verschijningsvormen gekoppeld aan een deelnemer" leidt tot (Kwalificatiedocument, 1, 1, ?) Primair#Deelnemer
Hulpmiddel Middel koksmuts, beamer ... Einddatum (0..1, ?) Primair#Uitvoering
Middelen
Identificatie Identificatie van een persoon in 1 of meer van zijn rollen. Aan elke identificatie (= identiteit) ligt een overeenkomst tussen de persoon en de onderwijsinstelling ten grondslag. Titel (1, Unieke naam)
Code (1, Unieke code)
Versie (1, ?)
Is gekoppeld aan (Registratie, 0..*, 1..*, ?) Personen
Registraties
Intake-afspraak Overeengekomen tijdstip en locatie waarop de vraag van de (potentiële) deelnemer in kaart wordt gebracht. leidt tot (Intakeresultaat, 1, 1, ?) Primair#Aanmelding
Intakeresultaat Een plaatsingsadvies aan de(potentiële)deelnemer. leidt tot (Verbintenis, 0..*, 0..1, ?) Primair#Aanmelding
Jaarplanning Periode (1, bijv. schooljaar)
Status (1, actief / niet-actief)
Primair#Uitvoering
Journaalpost Een journaalpost is een samenhangende groep van debet- en creditboekingen waarvoor geldt dat het totaal van de debetboekingen gelijk is aan het totaal van de creditboekingen. is gebaseerd op betaling (Betaling, 1..*, 0..1, ?)
leidt tot verplichting (Verplichting, 0..*, 1..*, ?)
heeft betrekking op (Kostenplaats, 0..*, 0..*, ?)
Registraties
Ondersteunend
Kostenplaats Een kostenplaats is een afgebakende eenheid in de financiële administratie waaraan kosten kunnen worden toegerekend. Een organieke eenheid binnen een onderwijsinstelling heeft een kostenplaats. Ondersteunend
Kwalificatiedocument Getuigschrift dat aangeeft dat voldaan is aan de kwalificatie-eisen. type (?, ?) Primair#Kwalificatie
Lestijdentabel Periode (1, bijv. schooljaar)
Satus (1, actief / niet-actief)
Primair#Uitvoering
Leverancier Persoonsrol Leverancier in producten die gerbruikt worden in het onderwijsproces om leeractiviteiten uit te voeren. Voorbeelden licenties, websites, grondstoffen, koksmuts, etc. Status (1, actief of niet-actief) heeft (Contract, ?, 0..1, contract koppelt Leverancier aan geleverde Materialen en/of Medewerkers)
GemandateerdeBesteller (Medewerker, 0..*, 0..1, ?)
Primair#Aanbod
Personen
Registraties
Ondersteunend
Marktsegment Prospect Doelgroep (potientiele deelnemers) Primair#Aanmelding
Medewerker Middel
Persoonsrol
Een persoon voert in de rol van medewerker activiteiten voor de onderwijsinstelling uit. Eén persoon kan meerdere (medewerkers)rollen vervullen. MDW typering (1..*, typering bedoelen wij mee de soort relatie tot de instelling

OP, OOP, bedrijfsbegeleider, inhuur, zzp, stagiair, etc.etc. Elk type heeft in ieder geval een begindatum en optioneel een einddatum)
MDW id (1, Elke medewerker heeft één uniek ID Elke medewerker heeft een unieke relatie naar een natuurlijk persoon)
MDW beschikbaarheid (0..*, geformaliseerde beschikbaarheidsgegevens (dagen, ouderschapsverlof etc.)

(bedoeling: in te plannen op de tijdseenheden dat de medewerker aanwezig kan zijn/ beschikbaar is) Gaat niet om wensen.)
werkt voor organieke eenheid (Organieke eenheid, 0..*, 1..*, MDW organieke eenheid ID

Een medewerker werkt voor minimaal een organieke eenheid (afdeling, domein, team) Elke organieke eenheid heeft minimaal 1 kostenplaats en leidinggevende. (zie kostendrager id -> die komt terug in organieke eenheid en wordt daarna verwijderd als apart object))
werkt op (Onderwijslocatie, 0..*, 1..*, MDW lokatie ID Activiteiten kunnen ook plaats vinden buiten de lokaties van de onderwijsinstelling.)
heeft contract (Arbeidsovereenkomst, 1, 1..*, MDW contract ID

Altijd is er een contractvorm van toepassing)
levert (Onderwijsmateriaal, 0..*, 0..*, ?)
heeft leidinggevende (Medewerker, 1..*, 1..*, ?)
neemt af (Intake-afspraak, 0..*, 0..*, ?)
werkt voor onderwijsinstelling (Onderwijsinstelling, 1..*, 1..*, ?)
Primair#Administratief
Personen
Registraties
Middelen
Ondersteunend
Middel Alle bij een leeractiviteit inzetbare middelen. Beschikbaarheid (1, (bedoeling: nodig voor planningssysteem)) Middelen
Natuurlijk persoon Persoon Bevat alle relevante kenmerken van natuurlijke personen Begindatum relatie (0..1, ?)
Einddatum relatie (0..1, ?)
heeft relatie (Wettelijke vertegenwoordiger, 1..*, 0..*, relatie tussen natuurlijke personen, wettelijke vertegenwoordiger) Personen
Normering Uitdrukken score in een resultaat (beoordelen). Primair#Kwalificatie
Onderwijsinstelling Rechtspersoon Organieke eenheid Een organisatie die onderwijs verzorgt. De instelling kan meerdere uitvoeringsvormen hebben waardoor een onderwijsinstelling 1 of meerdere BRIN codes kan vertegenwoordigen en één of meerdere rechtspersonen kan omvatten. Onderwijsinstelling ID (1..*, nog te bedenken -> bedoeling: unieke code per onderwijsinstelling)
BRIN-code (1..*, = niet een unieke code)
Naam onderwijsinstelling (1, naam die je voert)
levert (Onderwijsproduct, 1, 1..*, ?)
heeft locatie (Onderwijslocatie, 1, 1..*, gaat om uitvoeringslokaties met een locatiecode (= toevoeging op BRIN-code))
heeft verbintenis (Verbintenis, 0..*, 0..*, ?)
is contractant in (Contract, 1, 0..*, ?)
heeft tekenbevoegde (Tekenbevoegde, 1, 0..*, ?)
Primair#Administratief
Personen
Registraties
Ondersteunend
Onderwijslocatie Ruimte Fysieke locatie waar onderwijs gegeven wordt door een onderwijsinstelling. Locatiecode (1, gaat om uitvoeringslokaties met een locatiecode (= toevoeging op BRIN-code)) Primair#Administratief
Ondersteunend
Onderwijsmateriaal Middel Materiaal dat als leermiddel kan worden ingezet ten behoeve van leeractiviteiten Identificatie (0..1, ERD nummer)
Omschrijving (0..1, Toelichting bij het leermiddel.(gebruik, inzet, doel enz))
Vorm (1..*, Hardcopy, digitaal)
Naam (1, Algemeen gangbare naam, titel enz)
Type (?, digitaal - analoog)
Einddatum (0..1, ?)
heeft betrekking op (Onderwijsproduct, 0..*, 1..*, ?) Primair#Aanbod
Middelen
Onderwijsproduct Beschrijving van onderwijs in metadata. Status product (1..*, aangevraagd, in ontwikkeling, beschikbaar, vervallen

vgl: p30 begrippenlijst)
Planningsinformatie (1..*, Benodigd voor planning: omvang,frequentie en doorlooptijd

(kan dit in 1 element?))
Inhoud (1..*, ?)
Resources (1..*, middelen als docenten, locaties etc.)
Niveau en complexiteit (1..*, ?)
Resultatenstructuren (1..*, ?)
Einddatum (?, ?)
Primair#Aanbod
Ontvangst De inning van een vordering. leidt tot journaalpost (Journaalpost, 0..1, 1..*, ?) Registraties
Opdrachtgever Persoonsrol Opdrachtgever is degene die de verbintenis aangaat. Dit kan de deelnemer zijn of de ouder of een andere relatie. Opdrachtgever ID (1, ?)
Opdrachtgever relatietype (1..*, kan persoon (ook wettelijk vertegenwoordiger) of organisatie zijn)
Opdrachtgever datum (1, begin en einddatum)
vertegenwoordigt (Deelnemer, 0..1, 1..*, ?) Primair#Administratief
Personen
Registraties
Opleiding Onderwijsproduct Een verzameling onderwijsproducten. Naam (1, Bijv Doktersassistent of Bloemschikken)
ID nummer (1, bijv crebo)
Omschrijving (0..1, ?)
Locatie (1..*, ?)
Niveau (0..1, ?)
Omvang (1..*, ?)
Leerweg (0..*, ?)
Begindatum (1, ?)
Einddatum (0..1, ?)
Organisatie-eenheid (1..*, ?)
Primair#Aanbod
Organieke eenheid Een combinatie van natuurlijke personen binnen een onderwijsinstelling. heeft (Kostenplaats, 1, 1..*, ?) Ondersteunend
Overdrachtsdossier Set gegevens over een prospect die zijn verzameld tijdens zijn vooropleiding. Primair#Aanmelding
Persoon NAW gegevens (1..*, ?) heeft overeenkomst (Registratie, 1, 0..*, ?) Personen
Persoonsrol Een (natuurlijk) persoon kan meerdere relaties hebben met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld medewerker - ouder of deelnemer - medewerker. Een relatie heeft altijd een begin datum en optioneel een einddatum. Een natuurlijk persoon heeft een persoon-ID en de rollen kunnen eigen rol-ID's hebben. Elke rol heeft in ieder geval een begindatum en optioneel een einddatum ID (1, ?)
Begindatum (1, ?)
Einddatum (0..1, ?)
Personen
Registraties
Portfolio Werkproduct Een portfolio is een verzameling van werkproducten (eigen werk) waarmee de deelnemer kan laten zien wat hij weet en kan, belangrijk vindt en graag doet en wat hij nog wil leren. Primair#Deelnemer
Praktijkopleider Een persoon binnen een BPV bedrijf die de deelnemer begeleidt bij het volgen van beroepspraktijkvorming. werkt voor (BPV-bedrijf, ?, ?, ?) Primair#BPV
Personen
Registraties
Prospect Persoonsrol Rol van een natuurlijk persoon om potentieel deel te nemen aan activiteit(en). Interesse (0..*, ?) heeft (Overdrachtsdossier, 1, 0..1, ?)
voert (Intake-afspraak, 1, 0..*, ?)
Primair#Aanmelding
Personen
Rechtspersoon Persoon Personen
Referentiearrangement Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten, aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. ID (?, ?)
versie (?, ?)
begindatum (1, ?)
einddatum (0..1, ?)
realiseert (Onderwijsproduct, ?, ?, ?) Primair#Aanbod
Registratie een persoon ontstaat in het algemeen bij de geboorte, maar dat is voor een ROC niet van toepassing; het ontstaan van een persoon hebben we bij de registratie geregeld; Begindatum (?, ?)
Einddatum (?, ?)
Leidt tot persoonsrol (Persoonsrol, 1, 1..*, ?)
Leidt tot identificatie (Identificatie, 1..*, 0..*, ?)
Personen
Registraties
Resultaat Vastgestelde beoordeling. Score (0..*, ?)
Type (?, formatief/summatief)
heeft (Normering, 1, 0..*, ?)
Wordt opgenomen in (Deelnemerdossier, 0..*, 0..1, ?)
Primair#Kwalificatie
Ruimte Middel Lijst met lokalen en ruimtes Beschikbaarheid (1..*, ?)
Einddatum (0..1, ruimte kan ook in de toekomst niet meer beschikbaar gesteld worden)
Primair#Uitvoering
Middelen
Ondersteunend
Taak To-do voor deelnemer zoals:

huiswerk, projectactiviteiten, enz. To-do voor docent zoals:

studie, onderwijsontwikkeling, enz.
Status (1, ?)
Begindatum (1, ?)
Einddatum (1, ?)
Naam (1, ?)
Soort (1..*, ?)
Omschrijving (1, ?)
Primair#Uitvoering
Tekenbevoegde Persoonsrol Een rechtspersoon binnen een instelling die uit hoofde van functie en procuratieregeling een financiële verplichting mag aangaan. tekent (Registratie, 1..*, 0..*, namens de onderwijsinstelling) Personen
Registraties
Verbintenis Registratie Overeenkomst tussen opdrachtgever (deelnemer en/of wettelijke vertegenwoordiger etc.) en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat mogelijk een bekostigingsrelatie. Verbintenis ID (1, ?)
Verbintenis type (1, bekostigingsvorm)
Verbintenis naam (1, wervingsnaam van de opleiding)
Verbintenis status (1, Intake, afgedrukt, definitief etc.)
Verbintenis relevante vooropleiding (1, De meest relevante vooropleiding van de deelnemer tbv de opleiding van deze verbintenis.)
Verbintenis startleerjaar (1, startleerjaar ivm zijinstroom)
Verbintenis cohort (1, een cohort van een opleiding bepaalt het relevante kwalificatie dossier.)
Verbintenis leerweg (1, BOL, BBL, BOL-dt, etc.)
Verbintenis organisatie eenheid lokatie (1, ?)
Indicatie (?, Vanuit Zorgdossier)
contracteert (Opleiding, 0..*, 1, ?)
heeft opdrachtgever (Opdrachtgever, 0..*, 0..1, ?)
heeft hoofdlocatie (Onderwijslocatie, ?, ?, ?)
Primair#Administratief
Registraties
Verplichting De plicht op grond van een overeenkomst of andere afspraak dat er voor een bepaalde tegenprestatie een bepaald bedrag zal worden betaald. leidt tot betaling (Betaling, 0..*, 1, ?) Registraties
Vordering Aanspraak op een betaling. leidt tot journaalpost (Journaalpost, 0..1, 1..*, ?)
is gebaseerd op (Ontvangst, 0..*, 0..*, ?)
Registraties
Werkproduct Een document dat door de deelnemer geproduceerd is en geplaatst is in zijn of haar portfolio. wordt opgenomen in (Deelnemerdossier, 0..*, 1, ?) Primair#Deelnemer
Wettelijke vertegenwoordiger Persoonsrol Personen

Deze categorie gebruikt het formulier Gegeven.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Referentiemateriaal
Diagrammen
Gegevens
Triggers
Standaarden
Hulpmiddelen