Referentiecomponenten

Uit ROSA Wiki
Versie door Tschijv (Overleg | bijdragen) op 24 dec 2010 om 18:16 (Infrastructuur hernoemd over de doorverwijzing Bouwstenen)

Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Inhoud ROSA 2.0

De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met een gezamenlijke infrastructuur. Deze bestaat uit externe koppelingen, portalen en sectorregisters. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bouwstenen die onderdeel uitmaken van de infrastructuur.

Om de Onderwijsketen efficiënt en effectief te laten werken is goede informatievoorziening en uitwisseling een basisvoorwaarde. Deze informatievoorziening wordt gefaciliteerd door een digitale Onderwijssnelweg. Feitelijk is deze onderwijssnelheid de gemeenschappelijke infrastructuur.

De digitale snelweg in de sector Onderwijs steunt op een viertal pijlers, namelijk presentatie basis, infrastructuur basis, semantische basis en informatie basis. Op basis van deze bases worden toepassingen gemaakt. Toepassingen binnen de DUO zijn bijvoorbeeld het verzamelen van BRON gegevens, het ondersteunen van VSV proces of verstrekken van deelnemergegevens aan SUWI keten.

Bouwstenen.png

Een ketenbouwsteen is een generiek toepasbare voorziening ter bevordering van de informatieverwerking in de keten.Er wordt maximaal gebruik gemaakt van landelijke voorzieningen en standaarden omdat dat efficiënt is en helpt om eventuele verschillen binnen de sector onderwijs te overbruggen.

Wanneer een bouwsteen gereed is, is voor sommige bouwstenen een kwestie van definitie. Immers sommige bouwstenen blijven uitgebreid worden. Bijvoorbeeld het semantisch model onderwijs, dat is iets dat continu in beweging is en bijgehouden en uitgebreid wordt. In dat licht bezien zou het nooit af zijn. Daarom geldt: als er een goede basis ligt, die we ook meetbaar maken, is de bouwsteen af en is de rest onderhoud.

NaamBeschrijving
AbonnementenserviceEen dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.
Adresboek van databases met opleidingsaanbodAdressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.
Afspeelomgeving digitaal leermateriaalEen omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische Leeromgeving (ELO) zijn.
Authenticatiedienst instellingMiddel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten
Basisregister instellingenHet Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep.
Basisregister onderwijsHet Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON.

DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten.

BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.
Basisregister onderwijsaanbodHet Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren.
Basisregister onderwijspersoneelRegister met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven.
Beheeromgeving leermiddelenlicentiesWebsite waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten.
Bestelomgeving leermiddelenWebsite waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst
Centrale database opleidingsaanbodEen systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.
Dashboard leerresultaten
Datawarehouse sectorregistersHet datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden.
Digitaal aanmeldformulierBij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.
Digitaal overstapdossierBij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld.
Digitaal toetssysteemEen (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames.
E-portfoliosysteemHoudt de leer-loopbaan van een persoon bij.
Elektronische leeromgeving (ELO)Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken.
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
Faciliteit voor het publiceren van data als Linked Open Data
… overige resultaten