Referentiecomponenten

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 2 dec 2015 om 09:14

Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met een gezamenlijke infrastructuur. Een ketenbouwsteen is een generiek beschreven voorziening die noodzakelijke is voor informatieverwerking in de keten. Bouwstenen kennen verschillende implementaties in de vorm van voorzieningen.

Bouwstenen

NaamBeschrijvingVoorzieningen-Is van toepassing op
AbonnementenserviceEen dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.
Adresboek van databases met opleidingsaanbodAdressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.
Afspeelomgeving digitaal leermateriaalEen omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische Leeromgeving (ELO) zijn.
Authenticatiedienst instellingMiddel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten
Basisregister instellingenHet Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep.BRIN
Basisregister onderwijsHet Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON.

DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten.

BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.
BRON HO
BRON PO
BRON VO
BRON MBO
Basisregister onderwijsaanbodHet Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren.
Basisregister onderwijspersoneelRegister met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven.
Beheeromgeving leermiddelenlicentiesWebsite waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten.
Bestelomgeving leermiddelenWebsite waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst
Centrale database opleidingsaanbodEen systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.Studiekeuze123 webformulier
Dashboard leerresultatenMomento
Datawarehouse sectorregistersHet datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden.Datamart Stromen
Digitaal aanmeldformulierBij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.
Digitaal overstapdossierBij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld.OSO
Digitaal toetssysteemEen (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames.Facet
E-portfoliosysteemHoudt de leer-loopbaan van een persoon bij.
Elektronische leeromgeving (ELO)Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken.
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaalBeter Digitaal Leren (BDL)
Faciliteit voor het publiceren van data als Linked Open DataLinked Data Theatre
Horizontale-verantwoordingsomgevingEen omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden.Scholenopdekaart.nl
Vensters PO
Vensters VO
Import-tool onderwijsaanbodEen systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer.
Instellingsdatabase opleidingsaanbodEen systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt.
ItembankSysteem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.
LeerlingadministratiesysteemVirtueel leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
LeerlingvolgsysteemEen leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.
LeermiddelencatalogusLijst van leermaterialen
MetadataharvesterZorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve contentEdurep
NummergeneratorNummervoorziening
PlanningsysteemPlanning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor (onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsvolgers.
Portaal onderwijsaanbodAankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met horizontale verantwoordingsinformatie.Studiekeuze123
Studyfinder
RIOMet Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert.
Regionaal platformEen systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.
Repository educatieve contentDatabase met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeemVoor aanvragen en matchen van passend onderwijs
Schoolinformatiesysteem(Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling
Toegangsmiddel educatieve contentMiddel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve dienstenEntree Federatie
DirecteToegang
Basispoort
VerantwoordingsportaalXBRL Onderwijsportaal
VocabulairebankEen vocabulairebank ondersteunt de vakinhoudelijke metadatering van digitale content. Het bevat de toegestane waarden voor een specifiek veld dat binnen een afspraak gebruikt kunnen of moeten worden. Een voorbeeld hiervan zijn de competenties binnen het MBO, zoals deze zijn vastgesteld door Colo.OBK (Onderwijsbegrippenkader)