ROSA voor architecten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#hierarchy-top:}} De toegang voor architecten is bedoeld om architecten te helpen om een architectuur op stellen die aansluit bij de gewenste situatie, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de ROSA. Een architect werkt voor de eigen scope (project, organisatie of sector) de gewenste situatie uit. Hierbij moeten een aantal instrumenten in samenhang worden gebruikt. Deze instrumenten zijn principes, modellen (proces-, gegevens en organisatiemodellen) en infrastructuur.

De instrumenten worden verder uitgelegd in de hoofdstukken principes en NORA raamwerk.

Hieronder wordt een toelichting gegeven hoe binnen de ROSA aanpak deze instrumenten in samenhang gebruikt kunnen worden. Bij het werken onder architectuur is ook een fasering nodig. Er wordt gestart met een visie. Vervolgens worden de ketenprocessen in kaart gebracht. Tenslotte maken individuele organisaties ontwerpen voor de interne organisatie, bedrijfsprocessen en interne informatievoorziening. In de toelichting wordt op basis van een concreet voorbeeld geschetst hoe strategische doelstellingen stapgewijs vertaald kunnen worden in concrete ontwerpen. Bij elke stap wordt aangegeven op welke wijze de instrumenten worden ingezet.

'Toelichting op ROSA aanpak' De ROSA geeft een visie op de gewenste situatie voor de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein en bevat afspraken die nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. Op basis van beleidseisen worden trends gesignaleerd die het strategisch informatiebeleid bepalen. Een trend is bijvoorbeeld het centraal stellen van de onderwijsdeelnemer. In het regeerakkoord wordt aandacht besteed aan dat de prestaties van een individuele onderwijsdeelnemer gevolgd kunnen worden. De leerwinst moet bepaald kunnen worden en de voortgang moet gevolgd kunnen worden in een leerlingvolgsysteem. De onderwijsdeelnemer moet ook gevolgd kunnen worden als deze naar een andere school gaat. In de ROSA worden strategische principes geformuleerd, die de doelstellingen van het informatiebeleid weergeven. Een van deze strategische principes is het centraal stellen van de onderwijsdeelnemer.

De strategische principes worden geconcretiseerd in afgeleide principes die aangeven hoe de doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Een afgeleid principe is bijvoorbeeld dat beleidsgegevens op individueel niveau vastgelegd worden, conform de 1-cijferdefinities. Het vastleggen op individueel is een randvoorwaarde om de leerwinst te bepalen van een onderwijsdeelnemer die op verschillende scholen heeft gezeten. In een afgeleid principe wordt ook beschreven welke standaarden worden gebruikt, in dit geval 1-cijferdefinities. Het gebruik van 1-cijferdefinities is essentieel om er voor te zorgen dat alle betrokken hetzelfde beeld hebben van een indicator. Daarnaast zorgen standaarden voor dat gegevens uitgewisseld kunnen worden. Bij 1-cijferdefinities is het bijvoorbeeld mogelijk dat 1-cijfergegevens door DUO aan het veld worden verstrekt, die er eigen informatieproducten van kan maken. Of het is mogelijk de gegevens van DUO te koppelen aan CBS gegevens zodat het succes van een onderwijsdeelnemer op de arbeidsmarkt kan worden bepaald. Wanneer er gegevens worden uitgewisseld zijn er naast de inhoudelijke (semantische) standaarden ook technische standaarden nodig. De onderwijsservicebus (OSB) omvat een set met technische standaarden die aangeven hoe uitgewisseld moet worden. Daarnaast wordt in een afgeleid principe vastgelegd welke generieke bouwstenen worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld generieke bouwstenen om de beveiliging te regelen. Bij electronische gegevensuitwisseling tussen organisaties moet vastgesteld kunnen worden wat de identiteit van de andere organisatie is (authenticatie) en welke rechten deze organisatie heeft (autorisatie). Een authenticatievoorziening voor instellingen is een voorbeeld van een generieke bouwsteen. De kwaliteit van beleidsinformatie wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de brongegevens. Wanneer de prestaties van een onderwijsdeelnemer gevolgd moeten worden over meerdere opleidingen zijn afspraken nodig over de registratie van opleidingen en het meten van resultaten.

Op basis van de principes wordt een globaal ontwerp gemaakt van de gewenste situatie. Dit globaal ontwerp bestaat uit een beschrijving van ketenprocessen, informatiedomeinmodel en de generieke infrastructuur. De ketenprocessen beschrijven de samenwerking tussen organisatie die nodig is om een bepaalde dienst te leveren. Een belangrijk ketenproces is het BRON process, waarbij het doel is om deelnemergevens te verzamelen, registreren in een sectorregister (onderwijsdeelnemer) en de gegevens beschikbaar te stellen aan alle afnemers die behoefte hebben aan deelnemergegevens. Het informatiedomeinmodel bevat de gegevens die binnen het onderwijsdomein worden uitgewisseld, met hun definities. De generieke infrastructuur bestaat uit de generieke bouwstenen die de informatieuitwisseling tussen organisaties moeten facliteren.


{{#hierarchy-bottom:}}