Principes uit NORA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Welke zaken komen uit NORA? Waar wijkt ROSA af en waarom?

De NORA biedt principes en kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Eén van de basisprincipes van de ROSA is aan te sluiten bij NORA. In de aansluiting bij NORA maken we vooral gebruik van die onderdelen van NORA die het meest bijdragen aan de realisatie van de overige basisprincipes.

In de aansluiting bij NORA gebruiken we het principe van 'comply or explain': daar waar we, om goede redenen, een NORA-principe in het onderwijsdomein (nog) niet volledig realiseren leggen we vast wat die reden is.

ElementNORA RelatieToelichtingWerkingsgebied
Afnemer heeft inzage (NORA)ExplainHet onderwijsdomein onderschrijft de visie dat de onderwijsvolger regie voert op zijn eigen onderwijsgegevens. Om deze visie te realiseren wordt toegewerkt naar een persoonlijke digitale ruimte.Onderwijsdomein
Baseline kwaliteit diensten (NORA)ExplainEr is thans (nog) geen sprake van een Baseline Informatiehuishouding OnderwijsdomeinOnderwijsdomein
Bronregistraties zijn leidend (NORA)ComplyDe onderwijsregisters van DUO staan in relatie tot de wettelijke (basis)registraties; het register Deelnemer betrelkt informatie uit GBA, RNI en BRI, het register Instelling betrekt informatie uit NHR.Onderwijsdomein
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)ComplyVoor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt.Ministerie van OCW
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)ExplainTussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet.Ministerie van OCW
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)ExplainTussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet.
Binnen het onderwijsveld en binnen onderwijssectoren kunnen afwijkende standaarden gebruikt worden. Het veld draagt, via eventuele intermediair(s), er zorg voor dat uitwisseling met OCW en/of met andere onderwijssectoren verloopt volgens de daarvoor geldende afspraken.
Onderwijsveld
Diensten zijn herbruikbaar (NORA)ComplyHet onderwijsdomein werkt aan de realisatie van generieke services voor gegevensuitwisseling, die in verschillende ketenprocessen kunnen worden ingezet.Onderwijsdomein
Eenmalige uitvraag (NORA)ComplyZijn er voor de dienst authentieke gegevens nodig, dan worden deze betrokken uit de door DUO centraal geregistreerde onderwijsregisters. Is er behoefte aan niet-authentieke gegevens, dan wordt nagegaan of deze al in eigen huis of bij andere partijen in de onderwijsketen beschikbaar zijn. Wanneer dat het geval is en de juiste toestemming is verkregen, wordt deze informatie hergebruiktOnderwijsdomein
Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)ComplyVoor noodzakelijke diensten die door landelijke bouwstenen kunnen worden geleverd worden die bouwstenen ingezet. Daarnaast ontwikkelt en beheert het onderwijsdomein eigen, aanvullende gemeenschappelijke bouwstenen.Onderwijsdomein
Gebruik open standaarden (NORA)ComplyVoor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt.
Het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013)
Ministerie van OCW
Gebruik open standaarden (NORA)ComplyHet principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013)Onderwijsveld
Gebruik open standaarden (NORA)ExplainDe standaardisatie-activiteiten van EduStandaard, Kennisnet, saMBO-ICT en SURF zijn redelijk goed bekend, vooral in het HO en MBO. Onderwijsinstellingen passen open standaarden vaak onbewust toe doordat zij gebruik maken van voorzieningen en diensten waarin open standaarden zijn toegepast. Onderwijsinstellingen lijken echter meer moeite te hebben met het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe naarmate zij kleiner zijn. Zo blijft de implementatie van open standaarden in het PO en VO achter bij die van het HO. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013)
Gebruik standaard oplossingen (NORA)ComplyVoor de informatie-uitwisseling binnen de onderwijsketens wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke infrastructuur. Deze bestaat uit voorzieningen die gemeenschappelijk gebruikt worden. De voorzieningen zijn gedeeltelijk nog in ontwikkeling.Onderwijsdomein
Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)ComplyIn de referentiearchitectuur wordt aan het systematisch beschrijven van informatie-objecten invulling gegeven door toepassing van het Kernmodel Onderwijsinformatie en de bijbehorende methode KOI.Onderwijsdomein
Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)Explaindienstbeschrijvingen spelen nu vooral bilateraal tussen afnemer en dienstverlener een rol. Generieke voorzieningen zoals een serviceregister voor het onderwijsdomein ontbreken.Onderwijsdomein
Ontkoppelen met diensten (NORA)Complyzowel DUO/OCW als (leveranciers in) het onderwijsveld hebben de ketenprocessen reeds gedeeltelijk verservicet. Een verregaande ontkoppeling past in het streefbeeld van het gehele onderwijsdomein.Onderwijsdomein
Standaard (Basisprincipe) (NORA)ComplyEduStandaard is de beheerorganisatie voor standaarden in het onderwijsdomein. Onder de vlag van EduStandaard werkt de Standaardisatieraad aan bestuurlijk draagvlak en brede adoptie van onderwijsstandaarden. De leden van de Standaardisatieraad vertegenwoordigen alle onderwijssectoren, uitgeverijen, distributeurs en verschillende ondersteunende organisaties.Onderwijsdomein
Terugmelden aan bronhouder (NORA)ExplainVanuit DUO is dit geregeld richting de basisregisters en voor het gebruik van het diplomaregister. Daarbuiten zijn er thans nog geen voorzieningen om geconstateerde afwijkingen in de onderwijsregistraties rechtstreeks terug te melden aan de eigenlijke bronhouderOnderwijsdomein