Ketenpartijen

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 3 aug 2017 om 14:04 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'ROSA beschrijft de volgende ketenpartijen {{#ask: Categorie:Rollen OR Categorie:Actoren |?Categorie:Rollen=Rol|?Categorie:Actoren=Actor|?Beschrijving|mainla...')

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

ROSA beschrijft de volgende ketenpartijen

KetenpartijRolActorBeschrijving
AOC Raad XDe AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.
AfnameleiderX De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.
Architectuurraad XDe Architectuurraad is een adviserend gremium binnen Edustandaard, waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de Standaardisatieraad.
BVEX Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
BVE-instellingX 
BVE-ondersteunende organisatiesX 
BeoordelaarX De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.
Bureau Edustandaard XBureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Het bureau faciliteert de Standaardisatieraad, de Architectuurraad en de Edustandaard-werkgroepen. Verder onderhoudt het bureau contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.
CITO X
College voor Toetsen en Examens XHet is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.
DUO XDe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.
DerdenX 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen.
Edustandaard XEdustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.
GemeenteX 
HOX Hoger onderwijs
HO-instellingX 
HO-ondersteunende organisatiesX 
Informatiekamer XDe Informatiekamer is het overlegorgaan van de sectoren en het ministerie van OCW. Op 17 juni 2010 kwam de Informatiekamer voor de eerste keer bijeen in de Barcelonazaal van het ministerie van OCW in Den Haag. Er werd gediscussieerd over de vraag welke kansen, noodzaak en mogelijkheden men zag voor sector overstijgende samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT en aan welk gezamenlijk beleid dit kan bijdragen. Verder stond de vraag centraal wat het onderwijsdomein moet organiseren om de informatie- voorziening te optimaliseren om benoemde kansen en mogelijkheden te benutten.
Inspectie van het Onderwijs XDe Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen
Kerndepartement OCW XHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal.
Landelijke onderwijsondersteunende organisatiesX 
Latende instellingX De latende instelling is de laatste onderwijsinstelling waar een onderwijsvolger een opleiding heeft gevolgd.
MBO Raad XDe MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Ministerie van OCW XHet Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het Kerndepartement OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.
NormeringsadviseurX De normeringsadviseur brengt, op basis van een analyse van (geanonimiseerde) afnameresponses, een normeringsadvies uit aan de toetseigenaar.
OefentoetsafnemerX Een oefentoetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een oefentoets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een oefenmodule van een digitaal toetssysteem).
OnderwijsadministratieX De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen; docenten zijn veelal verantwoordelijk voor de aanlevering of het bijhouden van correcte gegevens, en vervullen in die hoedanigheid ook de rol van onderwijsadministratie.
OnderwijsdomeinX Het onderwijsdomein bestrijkt de totale verzameling van rollen en actoren gerelateerd aan het onderwijs. Het onderwijsdomein kan worden opgedeeld in het onderwijsveld, het Ministerie van OCW, landelijke onderwijsondersteunende organisaties, het CvTE en de gemeenten.
OnderwijsinstellingX 
OnderwijsveldX Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren (PO, VO, BVE, HO) en voorschoolse educatie.
OnderwijsvolgerX 
Ontvangende instellingX De ontvangende instelling is de onderwijsinstelling waar een onderwijsvolger zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven.
POX Het primair onderwijs
PO-Raad XDe PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
PO-instellingX 
PO-ondersteunende organisatiesX 
RegisterhouderX De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters
ResultaatverantwoordelijkeX De resultaatverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het eindoordeel van een toets.
SLO X
SLOA-instellingX 
ScoreverwerkerX De scoreverwerker is verantwoordelijk voor het omzetten van een score in een toetsresultaat. Deze rol kan zowel door een persoon als door een (onderdeel van een) computersysteem worden vervuld.
Sectorale onderwijsondersteunende organisatiesX 
SectorraadX Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector.
Standaardisatieraad XDe Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. Taken zijn:
ToetsafnemerX Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem).
ToetseigenaarX De toetseigenaar is als formele eigenaar van de toets verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toets en de bijbehorende afname- en correctievoorschriften
ToetslocatiebeheerderX De toetslocatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een (fysieke) locatie voor toetsafname.
ToetsontwikkelaarX De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar.
ToetsplannerX De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in.
ToezichthouderX 
VOX Het voortgezet onderwijs
VO-instellingX 
VO-ondersteunende organisatiesX 
VO-raad XDe VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs.
VSNU XDe VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.
VVE KinderopvangorganisatieX Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
VVE PeuterspeelzaalX Een VVE Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Vereniging Hogescholen XDe Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen
Voorschoolse educatieX 

Zie ook