Gegevenssoorten

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 3 aug 2017 om 08:36

Ga naar: navigatie, zoeken

De tabel hieronder geeft een overzicht van de gegevenssoorten die een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. Voor elk van deze gegevenssoorten zijn de bijbehorende zeggenschappen en het gebruik vastgelegd in gegevenskaarten. Door op de naam van een gegevenssoort te klikken, wordt de bijbehorende gegevenskaart geopend. In de tabel is ook opgenomen aan welk(e) KOI-begrip(pen) een gegevenssoort is gerelateerd.

 BeschrijvingGerelateerd KOI-begrip
Aangeboden opleidingOmschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.Onderwijsaanbod
AanmeldgegevensGegevens die in het kader van aanmelding gebruikt wordenOnderwijsafspraak
Aanvullende deelnamegegevensDeelnamegegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens deelnameOnderwijsafspraak
Aanvullende persoonsgegevensPersoonsgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens persoonOnderwijsvolger (KOI)
Aanvullende resultaatgegevensResultaatgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens resultaatResultaat
AfnameresponsDe afnamerespons geef inzicht in het verloop van een afname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.Toets (KOI)
Onderwijsactiviteit
Afnamerespons oefentoetsDe afnamerespons geef inzicht in het verloop van een oefentoetsafname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.
AfnamevoorschriftHet voorschrift dat de afnameleider moet hanteren bij het leiden van de toetsafname.Toets (KOI)
Basisgegevens deelnameDeelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.Onderwijsafspraak
Basisgegevens persoonPersoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.Onderwijsvolger (KOI)
Basisgegevens resultaatResultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.Resultaat
BerichtadresseringAdressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.Onderwijsinstelling (KOI)
Onderwijslocatie
Onderwijsorganisatie
Organisatorische eenheid
Beschikbaarheidsgegevens personele resourcesGegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.Rooster of planning
Beschikbaarheidsgegevens toetsGegevens over de beschikbaarheid van de toets t.b.v planning en matching.Rooster of planning
Beschikbaarheidsgegevens toetslocatieGegevens over de beschikbaarheid van de toetslocatie t.b.v planning en matching.Rooster of planning
BestellerIemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijnOnderwijsvolger (KOI)
Wettelijk vertegenwoordiger
Onderwijsinstelling (KOI)
Bevoegd gezagSchoolbestuurOnderwijsinstelling (KOI)
Centrale indicatorenCentrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.
CijferberekeningVoorschrift voor omzetting van score naar toetsresultaatResultaat
CorrectievoorschriftHet voorschrift dat de corrector moet hanteren bij handmatige correctie van een opgave. Op basis van het correctievoorschrift worden scores toegekendToets (KOI)
Decentrale indicatorenDecentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.
Digitaal leermateriaal
EindproductenEindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van halfproducten.
Formeel opleidingsaanbodOnderwijsaanbod
GegevensAlle gegevensDoel (KOI)
Erkenning
Inhoud
Leereenheid
Medewerker
Niveau
Onderwijsaanbod
Onderwijsactiviteit
Onderwijsafspraak
Onderwijsinstelling (KOI)
Onderwijslocatie
Onderwijsorganisatie
Onderwijsvolger (KOI)
Onderwijsvorm
Organisatorische eenheid
Regeling
Resultaat
Rooster of planning
Toets (KOI)
Wettelijk vertegenwoordiger
Zorg en begeleiding (KOI)
GroepEen groep deelnemers aan het onderwijs.Onderwijsvolger (KOI)
HalfproductenHalfproducten worden gebruikt bij de berekening van eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.
IndicatorenMeetbaar fenomeen met een signalerende functie
IndicatortoelichtingInstellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken
InstellingenOrganisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.Onderwijsinstelling (KOI)
Onderwijsorganisatie
Organisatorische eenheid
InstellingsgegevensOnderwijsinstelling (KOI)
JaarrekeningDe jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
KandidaatgegevensGegevens over een toets- of examenkandidaatOnderwijsvolger (KOI)
KandidaatplanningGegevens over een kandidaat, inclusief het moment waarop de toetsafname plaatsvindtRooster of planning
LicentieEen gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.
LocatieElke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie.
Medewerker (gegevenssoort)Medewerker
Metadata educatieve contentGegevens óver educatieve contentDoel (KOI)
Inhoud
Niveau
Toets (KOI)
Metadata onderzoeksmateriaalmetadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten
No-showsInformatie over welke kandidaten na aanmelding deel uitmaken van de kandidaatplanning maar niet bij de toetsafname aanwezig waren.
NormeringsadviesAdvies over de omzetting van score naar toetsresultaatResultaat
OefentoetsEr kunnen voorbeeldtoetsen beschikbaar zijn waarmee onderwijsvolgers een proefafname kunnen doen.Toets (KOI)
Onderwijskundige eenheidEen afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding
Proces verbaalVerslag van de gang van zaken tijdens een toetsafname
Resultaat oefentoetsHet overzicht van het resultaat van een gemaakte oefentoets dat bestaat uit opgaven, antwoorden, in geval van gesloten opgaven de scores, en in geval van open opgaven de correctievoorschriften.Resultaat
ScoreDe vastgestelde eindscore die als input wordt gebruikt voor analyse, die aan de eindcijferbepaling ten grondslag ligt.Resultaat
ToetsOmvat toets-/examenvragenToets (KOI)
ToetsresultaatHet eindcijfer voor de toetsResultaat
VestigingLocatie waar onderwijs gegeven wordtOnderwijslocatie
Voorlichtingsevenementen
Voortgang in digitaal leermateriaalWaar de onderwijsvolger is gebleven in een bepaalde les.
Zorg- en begeleidingsgegevensGegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgersZorg en begeleiding (KOI)