66
U

Eigenschap:Stelling nl

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Text

Pagina's die de eigenschap "Stelling nl" gebruiken

Er zijn 66 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aansluiten bij NORA +De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.  +
Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse +Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse  +
Afspraken over te realiseren ambitieniveaus +Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan  +
B
Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming +Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming  +
Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling +Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling  +
C
Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie +Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie.  +
Continuïteit van de dienstverlening +Ketenpartijen waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten)  +
D
De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats +Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar  +
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens +De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken  +
Digitaal doen we het zo +Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur.  +
Duidelijke eisen en verwachtingen +Ketenpartijen maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben  +
E
Een gemeenschappelijk IAA-stelsel +Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel  +
Een gezamenlijke basisinfrastructuur +We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen.  +
Eenheid in verscheidenheid +We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven.  +
Eenmalige registratie meervoudig gebruik +We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt.  +
G
Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling +De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling  +
Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO +Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.  +
Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig +Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsvolger te identificeren  +
Gebruik pseudoniem waar mogelijk +Waar het gebruik vande onderwijsidentiteit in onderwijsprocessen niet noodzakelijk is, wordt buiten onderwijsinstellingen de onderwijsvolger geïdentificeerd aan d hand van een pseudoniem.  +
Gebruik technieken voor veilig programmeren +Ketenpartijen gebruiken technieken voor veilig programmeren  +
Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk +Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk  +
Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding +We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen.  +
H
Handelingen zijn herleidbaar +Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn  +
Het gemeenschappelijk IAA-stelsel kent een publiek-private governance +Het gemeenschappelijk IAA-stelsel kent een publiek-private governance  +
I
Identiteituitgifte bij onderwijsinstellingen +Identiteiten worden uitgegeven bij onderwijsinstellingen, in communicatie met een centrale functie ("nummergenerator") om uniciteit en betekenisloosheid te regelen, alsmede een registratie in een nummervertaalvoorziening.  +
Incident response +Ketenpartijen zorgen voor een goede incident response  +
Informatiebeveiliging door ketenpartijen +Elke individuele ketenpartij dient zijn eigen (interne) informatiebeveiliging op orde te hebben.  +
Inspelen op beleidswijzigingen +De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving.  +
K
Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen +Er is ketenbrede sturing op de te nemen privacy- en beveiligingsmaatregelen.  +
Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming +Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming  +
Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid in ketenprocessen +De beschikbaarheid van relevante resources moet ketenbreed worden gewaarborgd.  +
Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid +Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken  +
Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit +Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd.  +
Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten +Ketenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard)  +
Ketenpartijen bieden wederzijdse services +Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten  +
Ketenpartijen conformeren zich aan de 'Code voor informatiebeveiliging' +Binnen het basisniveau gelden de beheersdoelstellingen uit ISO/IEC 27001/27002 als kaders voor informatiebeveiliging door individuele ketenpartijen.  +
Koppelen - niet kantelen +We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen.  +
Kwaliteitsborging van identiteiten +De kwaliteit van de identiteiten wordt geborgd door een kwaliteitssysteem.  +
L
Leven lang leren +Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen  +
M
Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren +Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel. De ruimte voor marktdiensten wordt door het onderwijsveld bepaald.  +
Meerdere expliciete betrouwbaarheidsniveaus +Het gemeenschappelijke IAA-stelsel hanteert meerdere, expliciete betrouwbaarheidsniveaus voor IAA-diensten zoals authenticatie op basis van gangbare standaarden  +
Minimalisering van de digitale sleutelbos +We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers  +
N
Niet bemoeien met interne aangelegenheden +Niet bemoeien met interne aangelegenheden, waar nodig transparantie bieden  +
O
Onderwijsidentiteit +Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit  +
Ontsluiten van lokale informatiediensten +Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen  +
Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data +Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee).  +
P
Persoonlijke digitale ruimte +Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen.  +
Privacy by design +Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent  +
Proactief technisch beheer +Ketenpartijen voeren proactief technisch beheer uit  +
R
Registreer de betekenis van nieuwe gegevens +Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd  +
S
Sectorbrede frameworks en baselines +Ketenpartijen werken aan het opstellen en gebruik maken van sectorbrede frameworks en baselines  +
Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar +Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit)  +
Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld +Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld.  +
Serviceprestaties in beeld +De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld.  +
T
Terugdringen administratieve lasten +Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs  +
Toenadering tot eID +De relatie met het eID-stelsel is er één van toenadering en afstemming zodat het eID-stelsel ook goed past op de specifieke situatie in het onderwijsveld.  +
Transparantie over maatregelen +Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen  +
V
Valideer persoonsgebonden gegevens +Ketenpartijen waarborgen de toewijzing van persoonsgebonden gegevens  +
Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel +De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel  +
Vertrouwensfunctie +Een vertrouwensfunctie wordt ingericht, die verantwoordelijk is voor koppelingen, verstrekkingen en toepassingen van identiteiten.  +
Voldoende meet- en controlepunten +Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten  +
Voorkom aantasting van integriteit +Ketenpartijen voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens  +
Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid +Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen  +
Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding +Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens  +
Voortbouwen op bestaande federaties +De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur wordt ontwikkeld, integraal ondersteund door de bestaande federaties (SURFconext en Kennisnetfederatie), gelet op, maar vooralsnog autonoom ten opzichte van het eID-stelsel.  +