31
U

Eigenschap:Rationale nl

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 16 jan 2019 om 18:17 (SmartConnect import, creating property page)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

This property page has been created by SmartConnect. The datatype is Text.

Pagina's die de eigenschap "Rationale nl" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aansluiten bij NORA +Een referentiearchitectuur voor het onderwijs is een nadere concretisering van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die als doel heeft om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De Referentie Architectuur Onderwijs beoogt ditzelfde te bewerkstelligen in de specifiekere onderwijscontext.  +
B
Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming +Om risico's af te dekken moeten onderwijsinstellingen samen met andere ketenpartijen dus maatregelen nemen die zorgen voor veilig gebruik van - vaak privacygevoelige - gegevens. Die maatregelen zijn voor verschillende onderwijssectoren grotendeels identiek. Het is daarom belangrijk dat er kennis gedeeld wordt en dat ketenpartijen samen optrekken om te werken aan een veiliger keten.  +
Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling +Gegevens die vanuit een bepaald ketenproces of bepaalde sector relevant zijn, zijn dat in een andere context soms niet.  +
C
Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie +Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen. Het Kernmodel Onderwijs Informatie helpt om de betekenis vande uit te wisselen gegevens voor alle ketenpartijen eenduidig vast te stellen.  +
D
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens +Om de onderwijsvolger optimaal te kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling en groei zal de informatiehuishouding voor de burger zelf ook transparant moeten zijn en is het noodzakelijk dat hij regie kan voeren op zijn eigen (onderwijs)gegevens.  +
Digitaal doen we het zo +Ketenpartijen verzamelen en wisselen gegevens uit via verschillende kanalen, zoals post, telefoon, e-mail, webformulieren, en machine-machinekoppelingen. Voor elk kanaal zijn afspraken nodig. De referentiearchitectuur richt zich op digitalisering van ketenprocessen.  +
E
Een gezamenlijke basisinfrastructuur +.  +
Eenheid in verscheidenheid +Hoewel binnen de onderwijssectoren en ketenprocessen soortgelijke gegevens worden uitgewisseld, zijn er per onderwijssector nog wel sterke verschillen in gegevensaanduiding en -definities. Denk bijvoorbeeld aan leerling, student, deelnemer, etc. Daarnaast worden dezelfde aanduidingen soms gebruikt voor wezenlijk andere betekenissen, denk bijvoorbeeld aan het begrip 'begindatum van de opleiding' dat achtereenvolgens kan betekenen: de beoogde datum waarop iemand met een opleiding begint, de datum waarop iemand daadwerkelijk begint en de eerste les heeft, de datum van inschrijving, en het moment waarop de opleiding tot stand is gekomen.  +
Eenmalige registratie meervoudig gebruik +Veel gegevens worden op verschillende plaatsen in de onderwijsketen bijgehouden. Dit leidt tot onnodige administratieve lasten.  +
G
Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling +De logistiek rondom berichtuitwisseling met services moet op een gestandaardiseerde wijze ingevuld worden. De Edukoppeling voorziet in een 'berichtenvelop' waarmee SAAS-leveranciers achter de voordeur kunnen routeren.  +
Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO +Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen.  +
Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding +Een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid draagt bij aan het optimaliseren van de keten(s) van gegevensuitwisseling ten behoeve van de eigen bedrijfsprocessen van de verschillende ketenpartners die een rol hebben in de doorlopende leerlijn Voor deze optimalisatie is gegevensuitwisseling nodig op het niveau van het gehele onderwijsdomein, die het niveau van een deelsector of een instelling of de grens overheid/onderwijsveld overstijgt.  +
I
Informatiebeveiliging door ketenpartijen +Van alle partijen in het onderwijsdomein mag worden verwacht dat zij serieus met informatiebeveiliging omgaan.  +
K
Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen +Een ketenbrede aanpak van privacy- en beveiligingsvraagstukken vraagt om een ketenbrede sturing op de te nemen maatregelen.  +
Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming +Vraagstukken rondom privacy en beveiliging beperken zich al lang niet meer tot individuele organisaties. Het onderwijs werkt in hoge mate in ketens, waarbij de veiligheid van de keten bepaald wordt door de sterkte van de zwakste schakel. Het heeft geen zin om op één plaats in de keten hoge muren rond informatie op te werpen, als verderop in de keten niet hetzelfde niveau van privacybescherming en informatiebeveiliging wordt gehanteerd.  +
Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid in ketenprocessen +In de uitvoering van ketenprocessen zijn we afhankelijk van andere partijen in de keten.  +
Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid +Als we in het onderwijs als een veilige en privacybewuste keten willen opereren, moeten we vast kunnen stellen of de maatregelen door de keten heen genomen zijn, afdoende zijn.  +
Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit +We zijn als onderwijsketen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die door de keten heen gebruikt wordt. Eén zwakke schakel kan alle maatregelen elders in de keten teniet doen.  +
Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten +De technisch-administratieve organisatie van ketenpartijen zoals scholen hoeft niet gelijk op te lopen met andere organisatorische structuren zoals bijvoorbeeld BRIN. Scholen moeten zelf in staat zijn om te bepalen op welk technisch aanleverpunt bepaalde berichten afgeleverd moeten worden, en welke identificerende kenmerken er vervolgens nodig zijn om vanaf het aanleverpunt de interne routering en verwerking van het bericht correct te laten verlopen.  +
Ketenpartijen conformeren zich aan de 'Code voor informatiebeveiliging' +ISO/IEC 27001/27002 is een internationale standaard die voorziet in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met behulp van beheersdoelstellingen wordt in deze standaard aangegeven wat er binnen een organisatie moet worden bereikt op het gebied van informatiebeveiliging. Voorbeelden van beheersdoelstellingen uit ISO zijn het hebben van een beveiligingsbeleid, het uitvoeren van risicoanalyses en het vaststellen van en handelen naar een passend beschermingsniveau van informatie binnen de organisatie. De standaard biedt een reeks van beheersmaatregelen die kunnen worden toegepast om de beheersdoelstellingen te realiseren.  +
Koppelen - niet kantelen +Elke partij in de onderwijsketen heeft eigen verantwoordelijkheden. Partijen bepalen zelf de procesinrichting om die verantwoordelijkheden in te vullen.  +
L
Leven lang leren +Het onderwijssysteem in Nederland is gestructureerd in verschillende sectoren. Elke sector kent een unieke wetgeving, financiering en organisatievorm. Onderwijsdeelnemers stappen tijdens hun onderwijsloopbaan van de ene sector over naar een volgende onderwijssector en uiteindelijk ook naar werk. Het is vanuit het oogpunt van de kwaliteit en effectiviteit van ons onderwijssysteem van groot belang dat onderwijsprocessen in verschillende sectoren goed op elkaar aansluiten. Dan kunnen onderwijsdeelnemers soepel de best bij hen passende route door het systeem volgen en kunnen zij zo goed mogelijk worden ondersteund in hun ontwikkeling en groei.  +
N
Niet bemoeien met interne aangelegenheden +Projecten met belangrijke ketenaspecten raken ook de interne informatiehuishouding van ketenpartijen.  +
O
Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data +Gegevens en hun beschrijvingen worden gepubliceerd als semantisch beschreven webpagina's. Deze techniek staat bekend als Web 3.0. Dit maakt dat applicatiebouwers in en buiten het onderwijs worden gestimuleerd om daarmee meerwaarde te creëren. Dit sluit aan bij de open-data strategie van de overheid  +
P
Persoonlijke digitale ruimte +Vanuit de digitale ruimte ontstaat voor burgers een goed beeld welke gegevens over hen geregistreerd zijn bij welke organisaties/instellingen binnen het onderwijsdomein. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens en kunnen zij hun gegevens beter (her)gebruiken gedurende hun loopbaan en leven lang leren.  +