298
U

Eigenschap:Beschrijving

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 250 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

1
1 +leerlinggegevens t.b.v toegang, single sign-on  +
1 +dataleveringen van school aan de inspectie  +
1 +leerlinggegevens tbv toegoang, single sign-on  +
11 +voor onderwijs benodigde administraties  +
11 +inschrijven en ontwikkeling leerling  +
12 +voor huiswerkbegeleiding benodigde informatie  +
12 +inschrijven en ontwikkeling leerling  +
13 +overstap naar andere school  +
13 +voor onderwijs benodigde admiistraties  +
14 +kanaal leerlinggegevens t.b.v. beschikbaar stellen lesmateriaal (digitaal en folio)  +
14 +toegang ict middelen  +
15 +gebruik van leerlingadministraties in de cloud  +
15 +gebruik van toetsen  +
16 +diverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.)  +
16 +leveren van en toegang faciliteren tot digitaal en folio lesmateriaal  +
17 +administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent  +
17 +samenwerking met huiswerkbegeleidingsbureaus  +
18 +aanschaf van digitaal lesmateriaal  +
19 +diverse toetsen  +
19 +identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening  +
19 +identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet o de nummervoorziening  +
2
2 +leerling gegevens tbv (digitale) toetsen  +
2 +alle datauitwisselingen met DUO  +
20 +toegang tot digitaal lesmateriaal  +
20 +uitwisseling van verzuimgegevens tussen DUO en gemeenten, inclusief verzuimloket  +
21 +informeren van docenten  +
22 +gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d.  +
22 +dataleveranties van DUO  +
23 +gegevensleveringen in de zorgketen  +
24 +gegevensuitwisseling mer gemeenten tbv kinderdagveblijven  +
24B +gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht  +
25 +gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder / voogd  +
26 +toegang tot digitaal lesmateriaal  +
26 +gebruik van administratiesystemen door externe dienstverleners  +
26 +toegang tot digitaal lesmateriaal  +
27 +benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal  +
28 +benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal  +
29 +benodigde gegevens voor update lesmateriaal  +
29 +benodigde gegevens voor update lesmateriaal  +
3
3 +leerling gegevens tbv DUO  +
3 +alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs  +
30 +gebruik van CITO gegevens door SLO, gebruik van SLO gegevens door CITO  +
31 +samenwerking cvte en cito  +
33 +gegevensuitwisseling DUO en inspectie  +
4
4 +geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden  +
4 +gegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's  +
5
5 +uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeenten)  +
5 +Communicatie met leerplichtabmtenaar  +
6
6 +communicatie met de zorgketen  +
7
7 +uitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs  +
7, 10 +uitwisseling met lerarenopleidingen en bedrijfsleven ihkv stages en beroepspraktijkvorming  +
8
8 +gegevensuitwisseling met ouder/voogd  +
8 +uitwisseling leerlinggegevens met zorgpartijen  +
9
9 +uitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplicht  +
9 +gegevensuitwisseling met leerling, student  +
A
AOC Raad +De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.  +
Aangeboden opleiding +Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.  +
Aanmeldgegevens +Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden  +
Aanmelding ontvangen +Het registreren van gegevens van een onderwijsvolger op het moment dat deze zich aanmeldt.  +
Aanvullende deelnamegegevens +Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]]  +
Aanvullende persoonsgegevens +Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]]  +
Aanvullende resultaatgegevens +Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]]  +
Abonnementenservice +Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.  +
Accorderen uitwisseling +Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.  +
Adresboek van databases met opleidingsaanbod +Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.  +
Afnameleider +De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.  +
Afnamerespons +De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een afname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.  +
Afnamerespons oefentoets +De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een oefentoetsafname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.  +
Afnamevoorschrift +Het voorschrift dat de afnameleider moet hanteren bij het leiden van de toetsafname.  +
Afspeelomgeving digitaal leermateriaal +Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een [[Elektronische Leeromgeving (ELO)]] zijn.  +
Afspelen educatieve content +Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.  +
Architectuurraad +De Architectuurraad is een adviserend gremium binnen [[Edustandaard]], waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de [[Standaardisatieraad]].  +
Authenticatiedienst instelling +Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten  +
B
BRIN +Het BRIN is een door DUO beheerd register waarin gegevens over onderwijsinstellingen geregistreerd zijn. Instellingen die in het register zijn opgenomen krijgen een uniek identificerend 'BRIN-nummer' toegewezen.  +
BRON HO +BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma’s van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma’s zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is. De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn: * Onderwijsdeelname HO (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO)  +
BRON PO +Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.  +
BVE +Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  +
Basisgegevens deelname +Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.  +
Basisgegevens persoon +Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.  +
Basisgegevens resultaat +Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.  +
Basispoort +Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.  +
Basisregister instellingen +Het Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep.  +
Basisregister onderwijs +Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.  +
Basisregister onderwijsaanbod +Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren.  +
Basisregister onderwijspersoneel +Register met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven.  +
Begrippenset Kerndoelen +Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.  +
Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) +Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Het KOI-model geeft ingang aan zoveel mogelijk begrippen die binnen het onderwijs worden gebruikt.  +
Begrippenset Kernprogramma’s +Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen.  +
Begrippenset Kwalificatiedossiers +In de kwalificatiedossiers is per beroep aangegeven wat een MBO-leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding.  +
Begrippenset Leerlingkenmerken +Binnen afspraken over het zoeken naar digitaal leermateriaal wordt vaak wel aandacht besteed aan PO, VO en MBO, maar niet aan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat zijn de kenmerken van leerlingen in deze onderwijssector? En wat betekenen die voor de metadata van leermiddelen?  +
Begrippenset NLQF en EQF +Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland.  +
Begrippenset RTTI +RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Daarbij gaat het om reproductie, toepassing van de leerstof in vergelijkbare situaties, toepassing van de leerstof in nieuwe situaties en inzicht.  +
Begrippenset Rekenen +Gedetailleerde set van begrippen voor rekenen en wiskunde die gebruikt kan worden voor de metadatering van content aan deze begrippen.  +
Begrippensets Vakken en Leerniveaus +Docenten die op zoek zijn naar geschikt lesmateriaal dat zij in hun lessen kunnen gebruiken, zoeken meestal vanuit het perspectief van het vak waarin zij lesgeven. Om die reden is het belangrijk dat lesmateriaal wordt gekenmerkt op het aspect 'vak', zodat het lesmateriaal ook op dit aspect teruggevonden kan worden.  +
Beheeromgeving leermiddelenlicenties +Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten.  +
Bekostiging +Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein.  +
Beleid en wetgeving +Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving  +
Beoordelaar +De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.  +
Berichtadressering +Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.  +
Beschikbaar stellen +Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe [[Eenmalige registratie meervoudig gebruik]] zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld.  +
Beschikbaar stellen en verzamelen metadata +Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.  +
Beschikbaarheidsgegevens personele resources +Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.  +
Beschikbaarheidsgegevens toets +Gegevens over de beschikbaarheid van de toets t.b.v planning en matching.  +
Beschikbaarheidsgegevens toetslocatie +Gegevens over de beschikbaarheid van de toetslocatie t.b.v planning en matching.  +
Besteller +Iemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn  +
Bestelomgeving leermiddelen +Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst  +
Beter Digitaal Leren (BDL) +In het voortgezet onderwijs maken veel partijen gebruik van Beter Digitaal Leren (BDL) voor het distributieproces van digitaal leermateriaal. De komende tijd doen veel leveranciers in het vo aanpassingen aan hun systemen, zodat ook hier iedereen volgens dezelfde afspraken werkt.  +
Betrouwbaar (NORA) +De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.  +
Bevoegd gezag +Schoolbestuur  +
Bureau Edustandaard +Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Het bureau faciliteert de [[Standaardisatieraad]], de [[Architectuurraad]] en de Edustandaard-werkgroepen. Verder onderhoudt het bureau contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.  +
C
Caliper Analytics +Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren  +
Centrale database opleidingsaanbod +Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.  +
Centrale indicatoren +Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.  +
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA +Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.  +
Cijferberekening +Voorschrift voor omzetting van score naar toetsresultaat  +
College voor Toetsen en Examens +Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.  +
Content Prijs Informatie (CPI) +Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.  +
Content packaging +Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.  +
Correctievoorschrift +Het voorschrift dat de corrector moet hanteren bij handmatige correctie van een opgave. Op basis van het correctievoorschrift worden scores toegekend  +
Corrigeren en bijwerken +Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen.  +
D
DUO +De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.  +
DUO schoolcertificaat +Vanuit het LAS van een school worden gegevens vaak ook rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een loket) uitgewisseld met BRON, Verzuimregister, etc. Voor deze M2M-koppeling (machine-to-machine) zijn PKI-certificaten zijn nodig. DUO kan deze verstrekken  +
DUO serviceregister +Voorziening waarmee onder meer digitale services kunnen worden gevonden, mandatering van dienstaanbeider door opdrachtgever kan worden vastgelegd en geraadpleegd etc.  +
Datamart Stromen +Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers  +
Datawarehouse sectorregisters +Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden.  +
Decentrale indicatoren +Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.  +
Derden +'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen.  +
Digitaal aanmeldformulier +Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.  +
Digitaal overstapdossier +Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld.  +
Digitaal toetssysteem +Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames.  +
Digital Item Declaration Language (DIDL) +DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.  +
DirecteToegang +Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender.  +
Doorstroommonitor (DSM) +Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs.  +
Dutch Exam Profile (DEP) +Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.  +
E
E-portfoliosysteem +Houdt de leer-loopbaan van een persoon bij.  +
ECK Distributie en toegang +Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.  +
ECK compliancevoorziening +Met de compliancevoorziening kunnen ketenpartijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de [[ECK Distributie en toegang|Distributie & Toegang-standaard]] en de [[UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten)|UWLR-standaard]]. Partijen kunnen zowel een server-implementatie als een client-implementatie testen met behulp van de compliancevoorziening.  +
EDEXML +Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school.  +
Edu-x +Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL).  +
Edukoppeling Transactiestandaard +Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs.  +
Edurep +Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis.  +
Eduroam +Eduroam is hét internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea. Eduroam heeft meer dan 20 miljoen actieve gebruikers en wordt in 85 landen gebruikt.  +
Edustandaard +Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.  +
Eindproducten +Eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van [[halfproducten]].  +
Elektronische leeromgeving (ELO) +Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken.  +
Entree Federatie +Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen.  +
Erkenning en accreditering +De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen.  +
Expertise Digitale Geletterdheid +Hieronder vallen: mediawijzer.net, mediawijsheid.nl en mijnkindonline.nl. Doel: Mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Mediawijsheid.nl, Mijn Kind Online en Kennisnet.nl zijn websites over jeugd en (digitale) media.  +
F
Facet +Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen.  +
G
Gebundeld (NORA) +Wanneer (deel)diensten vanuit het perspectief van de afnemer nauw aan elkaar zijn verwant, worden deze gebundeld gepresenteerd aan de afnemer. Zo ervaart de afnemer ze als waren ze één dienst. Dienstverleners moeten hiervoor afspraken maken met elkaar. Dit kan betekenen dat de achterliggende processen (gedeeltelijk) zijn geïntegreerd, maar dat hoeft niet.  +
Gegevens +Alle gegevens  +
Gegevenswoordenboek DUO +Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.  +
Groep +Een groep deelnemers aan het onderwijs.  +
H
HO +Hoger onderwijs  +
HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) +Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen.  +
Halfproducten +Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.  +
Horizontale-verantwoordingsomgeving +Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden.  +
I
IMS LIS (Learning Information Services) +Uitwisseling van leerlinggegevens, groepsgegevens, cursusgegevens en leerresultaten  +
IMS QTI (Question & Test Interoperability) +QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen.  +
Import-tool onderwijsaanbod +Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer.  +
Indicatoren +Meetbaar fenomeen met een signalerende functie  +
Indicatortoelichting +Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken  +
Informatiedoorlevering +Het beschikbaar stellen van informatie die buiten het onderwijsdomein is geproduceerd.  +
Informatiekamer +De Informatiekamer is het overlegorgaan van de sectoren en het ministerie van OCW. Op 17 juni 2010 kwam de Informatiekamer voor de eerste keer bijeen in de Barcelonazaal van het ministerie van OCW in Den Haag. Er werd gediscussieerd over de vraag welke kansen, noodzaak en mogelijkheden men zag voor sector overstijgende samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT en aan welk gezamenlijk beleid dit kan bijdragen. Verder stond de vraag centraal wat het onderwijsdomein moet organiseren om de informatie- voorziening te optimaliseren om benoemde kansen en mogelijkheden te benutten.  +
Informatielevering +Het beheren en beschikbaar stellen van informatie die binnen het onderwijsdomein is geproduceerd.  +
Inschrijfovereenkomst opstellen +Nadat de instelling de aanmelding heeft verwerkt en alle benodigde informatie heeft ontvangen kan zij een besluit nemen over het wel of niet inschrijven van een onderwijsvolger. Bij een positief besluit zal zij de onderwijsvolger registreren in haar administratie en hiervan een bevestiging aan de onderwijsvolger sturen. De instelling en een onderwijsvolger gaan een (onderwijs)overeenkomst aan die aan beide kanten rechten en verplichtingen met zich meebrengt. De inschrijving wordt meestal pas definitief als aan een aantal voorwaarden is voldaan (ondertekenen van een inschrijfformulier, aanbetalen van school-, collegeld, etc). Nadat de inschrijving definitief is geworden dient een afschrift op basis van wettelijke bepalingen aan diverse andere partijen te worden gezonden: aan de vooropleiding, aan de gemeente (in kader van leerplicht, aan DUO (in kader van bekostiging en aanvraag studiefinanciering).  +
Inspectie van het Onderwijs +De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen  +
Instellingen +Organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.  +
Instellingsdatabase opleidingsaanbod +Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt.  +
Instroom en doorstroom +Het doen instromen in en doorstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers.  +
Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD) +Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling.  +
Invullen aanmeldformulier +Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding.  +
Inwinnen +Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking.  +
Inzien +Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien.  +
Itembank +Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.  +
J
Jaarrekening +De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.  +
Jeugdmonitor +De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.  +
K
Kandidaatgegevens +Gegevens over een toets- of examenkandidaat  +
Kandidaatplanning +Gegevens over een kandidaat, inclusief het moment waarop de toetsafname plaatsvindt  +
Kerndepartement OCW +Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal.  +
Kwalificering en diplomering +Het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger.  +
Kwaliteitsbewaking en toezicht +Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs.  +
L
Latende instelling +De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd.  +
Leerlingadministratiesysteem +Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.  +
Leerlingvolgsysteem +Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.  +
Leermiddelencatalogus +Lijst van leermaterialen  +
Leerrouteplanning +Het bepalen en bijstellen van de gewenste levenslange leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen.  +
Leraar24 +Leraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep.  +
Lerarenregister +Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor ‘bevoegde’ leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk ‘onbevoegde’ leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.  +
Licentie +Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.  +
Locatie +Elke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie.  +
M
MBO Raad +De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.  +
Mediawijsheid.nl +Doel van mediawijsheid.nl is de mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen.  +
Meldingsregister relatief verzuim +VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt: * Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen; * Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen; * Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag; * Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).  +
Metadata Object Description Scheme (MODS) +Afspraken die zorgen voor de verzameling, toegankelijkheid en verspreiding van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur.  +
Metadata educatieve content +Gegevens óver educatieve content  +
Metadata onderzoeksmateriaal +metadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten  +
Metadata opvragen (SRU) +Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.  +
Metadataharvester +Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content  +
Ministerie van OCW +Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]].  +
Momento +Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen.  +
N
NL-LOM +Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.  +
No-shows +Informatie over welke kandidaten na aanmelding deel uitmaken van de kandidaatplanning maar niet bij de toetsafname aanwezig waren.  +
Noodzakelijk (NORA) +De dienstverlener gebruikt informatie die bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie hoeft te verstrekken.  +
Normeringsadvies +Advies over de omzetting van score naar toetsresultaat  +
Normeringsadviseur +De normeringsadviseur brengt, op basis van een analyse van (geanonimiseerde) afnameresponses, een normeringsadvies uit aan de toetseigenaar.  +
Nummervoorziening +De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen.  +
O
OAI-PMH +Eenvoudig mechanisme voor de interoperabiliteit van repositories voor de uitwisseling van metadata.  +
OBK (Onderwijsbegrippenkader) +Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is een gemeenschappelijke online database met onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. Er zijn API's en browsers ontwikkeld om te zoeken in het OBK. Met de OBK begrippenbrowser doorzoek je het gehele OBK op begrippen. Met de OBK kernprogramma browser kun je gericht zoeken naar de begrippen uit de kernprogramma's van SLO.  +
OCW Financiën +In dit register worden de gegevens uit de jaarverslagen van de scholen geregistreerd door DUO en is bedoeld voor beleid, begroting en verantwoording. Besturen en raden krijgen indirect informatie hieruit geleverd. Maar heeft ook publieke functie.  +
OCW Taxonomie +De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W.  +
OSO +Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt.  +
OSO Gegevensset en profielen +Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.  +
Oefentoets +Er kunnen voorbeeldtoetsen beschikbaar zijn waarmee onderwijsvolgers een proefafname kunnen doen.  +
Oefentoetsafnemer +Een oefentoetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een oefentoets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een oefenmodule van een digitaal toetssysteem).  +
Onderwijsadministratie +De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen; docenten zijn veelal verantwoordelijk voor de aanlevering of het bijhouden van correcte gegevens, en vervullen in die hoedanigheid ook de rol van onderwijsadministratie.  +
Onderwijsdomein +Het onderwijsdomein bestrijkt de totale verzameling van rollen en actoren gerelateerd aan het onderwijs. Het onderwijsdomein kan worden opgedeeld in het [[onderwijsveld]], het [[Ministerie van OCW]], [[landelijke onderwijsondersteunende organisaties]], het [[CvTE]] en de [[gemeente]]n.  +
Onderwijshuisvesting +Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen.  +
Onderwijskundige eenheid +Een afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding  +
Onderwijsontwikkeling +Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod.  +
Onderwijsuitvoering +Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.  +
Onderwijsveld +Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]].  +
OneRoster +Sharing class rosters and related data between a student information system (SIS) and any other system, typically a content application or learning information system (LMS).  +
Ontvangende instelling +De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven.  +
Ontvankelijk (NORA) +Afnemers kunnen (gevraagd en ongevraagd) correcties, klachten, ideeën, etc. kwijt bij de dienstverlener. Die gebruikt deze input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Afnemers krijgen zo de kans mee te denken en hun eigen belangen te behartigen.  +
Ontwikkeling leermiddelen +Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding.  +
Opleidingsdomeinen MBO +De MBO Raad heeft de opleidingsdomeinen en studierichtingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht.  +
P
PO +Het primair onderwijs  +
PO-Raad +De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.  +
Personeelsgegevens OWP +DUO verzamelt uit loonadministraties van scholen gegevens over de arbeidsrelatie, salarissen en verlof van al het personeel in loondienst. Er zijn 4 kwartaalleveringen en 1 jaarlevering. In de meeste gevallen leveren bedrijven die de loonadministratie en/  +
Planningsysteem +Planning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor [[Onderwijsactiviteit|(onderwijs-)activiteiten]], al dan niet gekoppeld aan onderwijsvolgers.  +
Portaal onderwijsaanbod +Aankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met [[Horizontaal verantwoorden|horizontale verantwoordingsinformatie]].  +
Preventie schooluitval +Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten  +
Proactief (NORA) +De dienstverlener neemt het initiatief om de afnemer te informeren als hij uit beschikbare informatie kan afleiden dat deze voor de afnemer van belang is. Diensten worden onder de aandacht gebracht op het moment dat de afnemer daar behoefte aan zou kunnen hebben. Wijzigingen in de voortgang van processen en geregistreerde informatie worden gemeld. Zo mogelijk wordt de dienst automatisch verleend. De afnemer behoudt hierbij altijd de controle.  +
Proces verbaal +Verslag van de gang van zaken tijdens een toetsafname  +
R
RIO +Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert.  +
RIO Informatiemodel +Het WIE WAT WAAR in het onderwijs.  +
Regionaal platform +Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.  +
Register vrijstellingen en vervangende leerplicht +[[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] De [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht'] is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.  +
Registerhouder +De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters  +
Registreren +Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij [[Beschikbaar stellen]].  +
Repository educatieve content +Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een [[Leermiddelencatalogus]] en toegevoegd worden middels een [[Metadataharvester]]  +
Resultaat oefentoets +Het overzicht van het resultaat van een gemaakte oefentoets dat bestaat uit opgaven, antwoorden, in geval van gesloten opgaven de scores, en in geval van open opgaven de correctievoorschriften.  +
Resultaatverantwoordelijke +De resultaatverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het eindoordeel van een toets.  +
S
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeem +Voor aanvragen en matchen van passend onderwijs  +
Scholenopdekaart.nl +Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden.  +
Schoolinformatiesysteem +(Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling  +
Score +De vastgestelde eindscore die als input wordt gebruikt voor analyse, die aan de eindcijferbepaling ten grondslag ligt.  +
Scoreverwerker +De scoreverwerker is verantwoordelijk voor het omzetten van een score in een toetsresultaat. Deze rol kan zowel door een persoon als door een (onderdeel van een) computersysteem worden vervuld.  +