298
U

Eigenschap:Beschrijving

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Beschikbaar stellen en verzamelen metadata +Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.  +
Beschikbaarheidsgegevens personele resources +Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.  +
Beschikbaarheidsgegevens toets +Gegevens over de beschikbaarheid van de toets t.b.v planning en matching.  +
Beschikbaarheidsgegevens toetslocatie +Gegevens over de beschikbaarheid van de toetslocatie t.b.v planning en matching.  +
Besteller +Iemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn  +
Bestelomgeving leermiddelen +Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst  +
Beter Digitaal Leren (BDL) +In het voortgezet onderwijs maken veel partijen gebruik van Beter Digitaal Leren (BDL) voor het distributieproces van digitaal leermateriaal. De komende tijd doen veel leveranciers in het vo aanpassingen aan hun systemen, zodat ook hier iedereen volgens dezelfde afspraken werkt.  +
Betrouwbaar (NORA) +De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.  +
Bevoegd gezag +Schoolbestuur  +
Bureau Edustandaard +Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Het bureau faciliteert de [[Standaardisatieraad]], de [[Architectuurraad]] en de Edustandaard-werkgroepen. Verder onderhoudt het bureau contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.  +
C
Caliper Analytics +Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren  +
Centrale database opleidingsaanbod +Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.  +
Centrale indicatoren +Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.  +
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA +Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.  +
Cijferberekening +Voorschrift voor omzetting van score naar toetsresultaat  +
College voor Toetsen en Examens +Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.  +
Content Prijs Informatie (CPI) +Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.  +
Content packaging +Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.  +
Correctievoorschrift +Het voorschrift dat de corrector moet hanteren bij handmatige correctie van een opgave. Op basis van het correctievoorschrift worden scores toegekend  +
Corrigeren en bijwerken +Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen.  +
D
DUO +De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.  +
DUO schoolcertificaat +Vanuit het LAS van een school worden gegevens vaak ook rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een loket) uitgewisseld met BRON, Verzuimregister, etc. Voor deze M2M-koppeling (machine-to-machine) zijn PKI-certificaten zijn nodig. DUO kan deze verstrekken  +
DUO serviceregister +Voorziening waarmee onder meer digitale services kunnen worden gevonden, mandatering van dienstaanbeider door opdrachtgever kan worden vastgelegd en geraadpleegd etc.  +
Datamart Stromen +Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers  +
Datawarehouse sectorregisters +Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden.  +
Decentrale indicatoren +Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.  +
Derden +'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen.  +
Digitaal aanmeldformulier +Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.  +
Digitaal overstapdossier +Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld.  +
Digitaal toetssysteem +Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames.  +
Digital Item Declaration Language (DIDL) +DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.  +
DirecteToegang +Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender.  +
Doorstroommonitor (DSM) +Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs.  +
Dutch Exam Profile (DEP) +Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.  +
E
E-portfoliosysteem +Houdt de leer-loopbaan van een persoon bij.  +
ECK Distributie en toegang +Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.  +
ECK compliancevoorziening +Met de compliancevoorziening kunnen ketenpartijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de [[ECK Distributie en toegang|Distributie & Toegang-standaard]] en de [[UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten)|UWLR-standaard]]. Partijen kunnen zowel een server-implementatie als een client-implementatie testen met behulp van de compliancevoorziening.  +
EDEXML +Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school.  +
Edu-x +Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL).  +
Edukoppeling Transactiestandaard +Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs.  +
Edurep +Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis.  +
Eduroam +Eduroam is hét internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea. Eduroam heeft meer dan 20 miljoen actieve gebruikers en wordt in 85 landen gebruikt.  +
Edustandaard +Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.  +
Eindproducten +Eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van [[halfproducten]].  +
Elektronische leeromgeving (ELO) +Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken.  +
Entree Federatie +Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen.  +
Erkenning en accreditering +De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen.  +
Expertise Digitale Geletterdheid +Hieronder vallen: mediawijzer.net, mediawijsheid.nl en mijnkindonline.nl. Doel: Mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Mediawijsheid.nl, Mijn Kind Online en Kennisnet.nl zijn websites over jeugd en (digitale) media.  +
F
Facet +Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen.  +
G
Gebundeld (NORA) +Wanneer (deel)diensten vanuit het perspectief van de afnemer nauw aan elkaar zijn verwant, worden deze gebundeld gepresenteerd aan de afnemer. Zo ervaart de afnemer ze als waren ze één dienst. Dienstverleners moeten hiervoor afspraken maken met elkaar. Dit kan betekenen dat de achterliggende processen (gedeeltelijk) zijn geïntegreerd, maar dat hoeft niet.  +
Gegevens +Alle gegevens  +
Gegevenswoordenboek DUO +Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.  +
Groep +Een groep deelnemers aan het onderwijs.  +
H
HO +Hoger onderwijs  +
HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) +Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen.  +
Halfproducten +Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.  +
Horizontale-verantwoordingsomgeving +Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden.  +
I
IMS LIS (Learning Information Services) +Uitwisseling van leerlinggegevens, groepsgegevens, cursusgegevens en leerresultaten  +
IMS QTI (Question & Test Interoperability) +QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen.  +
Import-tool onderwijsaanbod +Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer.  +
Indicatoren +Meetbaar fenomeen met een signalerende functie  +
Indicatortoelichting +Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken  +
Informatiedoorlevering +Het beschikbaar stellen van informatie die buiten het onderwijsdomein is geproduceerd.  +
Informatiekamer +De Informatiekamer is het overlegorgaan van de sectoren en het ministerie van OCW. Op 17 juni 2010 kwam de Informatiekamer voor de eerste keer bijeen in de Barcelonazaal van het ministerie van OCW in Den Haag. Er werd gediscussieerd over de vraag welke kansen, noodzaak en mogelijkheden men zag voor sector overstijgende samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT en aan welk gezamenlijk beleid dit kan bijdragen. Verder stond de vraag centraal wat het onderwijsdomein moet organiseren om de informatie- voorziening te optimaliseren om benoemde kansen en mogelijkheden te benutten.  +
Informatielevering +Het beheren en beschikbaar stellen van informatie die binnen het onderwijsdomein is geproduceerd.  +
Inschrijfovereenkomst opstellen +Nadat de instelling de aanmelding heeft verwerkt en alle benodigde informatie heeft ontvangen kan zij een besluit nemen over het wel of niet inschrijven van een onderwijsvolger. Bij een positief besluit zal zij de onderwijsvolger registreren in haar administratie en hiervan een bevestiging aan de onderwijsvolger sturen. De instelling en een onderwijsvolger gaan een (onderwijs)overeenkomst aan die aan beide kanten rechten en verplichtingen met zich meebrengt. De inschrijving wordt meestal pas definitief als aan een aantal voorwaarden is voldaan (ondertekenen van een inschrijfformulier, aanbetalen van school-, collegeld, etc). Nadat de inschrijving definitief is geworden dient een afschrift op basis van wettelijke bepalingen aan diverse andere partijen te worden gezonden: aan de vooropleiding, aan de gemeente (in kader van leerplicht, aan DUO (in kader van bekostiging en aanvraag studiefinanciering).  +
Inspectie van het Onderwijs +De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen  +
Instellingen +Organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.  +
Instellingsdatabase opleidingsaanbod +Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt.  +
Instroom en doorstroom +Het doen instromen in en doorstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers.  +
Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD) +Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling.  +
Invullen aanmeldformulier +Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding.  +
Inwinnen +Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking.  +
Inzien +Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien.  +
Itembank +Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.  +
J
Jaarrekening +De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.  +
Jeugdmonitor +De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.  +
K
Kandidaatgegevens +Gegevens over een toets- of examenkandidaat  +
Kandidaatplanning +Gegevens over een kandidaat, inclusief het moment waarop de toetsafname plaatsvindt  +
Kerndepartement OCW +Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal.  +
Kwalificering en diplomering +Het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger.  +
Kwaliteitsbewaking en toezicht +Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs.  +
L
Latende instelling +De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd.  +
Leerlingadministratiesysteem +Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.  +
Leerlingvolgsysteem +Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.  +
Leermiddelencatalogus +Lijst van leermaterialen  +
Leerrouteplanning +Het bepalen en bijstellen van de gewenste levenslange leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen.  +
Leraar24 +Leraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep.  +
Lerarenregister +Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor ‘bevoegde’ leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk ‘onbevoegde’ leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.  +
Licentie +Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.  +
Locatie +Elke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie.  +
M
MBO Raad +De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.  +
Mediawijsheid.nl +Doel van mediawijsheid.nl is de mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen.  +
Meldingsregister relatief verzuim +VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt: * Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen; * Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen; * Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag; * Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).  +
Metadata Object Description Scheme (MODS) +Afspraken die zorgen voor de verzameling, toegankelijkheid en verspreiding van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur.  +
Metadata educatieve content +Gegevens óver educatieve content  +
Metadata onderzoeksmateriaal +metadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten  +
Metadata opvragen (SRU) +Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.  +
Metadataharvester +Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content  +