298
U

Eigenschap:Beschrijving

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van



Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

1
1 +leerlinggegevens t.b.v toegang, single sign-on  +
1 +dataleveringen van school aan de inspectie  +
1 +leerlinggegevens tbv toegoang, single sign-on  +
11 +inschrijven en ontwikkeling leerling  +
11 +voor onderwijs benodigde administraties  +
12 +voor huiswerkbegeleiding benodigde informatie  +
12 +inschrijven en ontwikkeling leerling  +
13 +overstap naar andere school  +
13 +voor onderwijs benodigde admiistraties  +
14 +kanaal leerlinggegevens t.b.v. beschikbaar stellen lesmateriaal (digitaal en folio)  +
14 +toegang ict middelen  +
15 +gebruik van toetsen  +
15 +gebruik van leerlingadministraties in de cloud  +
16 +leveren van en toegang faciliteren tot digitaal en folio lesmateriaal  +
16 +diverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.)  +
17 +administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent  +
17 +samenwerking met huiswerkbegeleidingsbureaus  +
18 +aanschaf van digitaal lesmateriaal  +
19 +diverse toetsen  +
19 +identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening  +
19 +identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet o de nummervoorziening  +
2
2 +leerling gegevens tbv (digitale) toetsen  +
2 +alle datauitwisselingen met DUO  +
20 +toegang tot digitaal lesmateriaal  +
20 +uitwisseling van verzuimgegevens tussen DUO en gemeenten, inclusief verzuimloket  +
21 +informeren van docenten  +
22 +gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d.  +
22 +dataleveranties van DUO  +
23 +gegevensleveringen in de zorgketen  +
24 +gegevensuitwisseling mer gemeenten tbv kinderdagveblijven  +
24B +gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht  +
25 +gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder / voogd  +
26 +toegang tot digitaal lesmateriaal  +
26 +gebruik van administratiesystemen door externe dienstverleners  +
26 +toegang tot digitaal lesmateriaal  +
27 +benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal  +
28 +benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal  +
29 +benodigde gegevens voor update lesmateriaal  +
29 +benodigde gegevens voor update lesmateriaal  +
3
3 +leerling gegevens tbv DUO  +
3 +alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs  +
30 +gebruik van CITO gegevens door SLO, gebruik van SLO gegevens door CITO  +
31 +samenwerking cvte en cito  +
33 +gegevensuitwisseling DUO en inspectie  +
4
4 +geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden  +
4 +gegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's  +
5
5 +Communicatie met leerplichtabmtenaar  +
5 +uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeenten)  +
6
6 +communicatie met de zorgketen  +
7
7 +uitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs  +
7, 10 +uitwisseling met lerarenopleidingen en bedrijfsleven ihkv stages en beroepspraktijkvorming  +
8
8 +gegevensuitwisseling met ouder/voogd  +
8 +uitwisseling leerlinggegevens met zorgpartijen  +
9
9 +gegevensuitwisseling met leerling, student  +
9 +uitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplicht  +
A
AOC Raad +De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.  +
Aangeboden opleiding +Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.  +
Aanmeldgegevens +Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden  +
Aanmelding ontvangen +Het registreren van gegevens van een onderwijsvolger op het moment dat deze zich aanmeldt.  +
Aanvullende deelnamegegevens +Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]]  +
Aanvullende persoonsgegevens +Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]]  +
Aanvullende resultaatgegevens +Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]]  +
Abonnementenservice +Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.  +
Accorderen uitwisseling +Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.  +
Adresboek van databases met opleidingsaanbod +Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.  +
Afnameleider +De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.  +
Afnamerespons +De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een afname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.  +
Afnamerespons oefentoets +De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een oefentoetsafname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.  +
Afnamevoorschrift +Het voorschrift dat de afnameleider moet hanteren bij het leiden van de toetsafname.  +
Afspeelomgeving digitaal leermateriaal +Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een [[Elektronische Leeromgeving (ELO)]] zijn.  +
Afspelen educatieve content +Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.  +
Architectuurraad +De Architectuurraad is een adviserend gremium binnen [[Edustandaard]], waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de [[Standaardisatieraad]].  +
Authenticatiedienst instelling +Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten  +
B
BRIN +Het BRIN is een door DUO beheerd register waarin gegevens over onderwijsinstellingen geregistreerd zijn. Instellingen die in het register zijn opgenomen krijgen een uniek identificerend 'BRIN-nummer' toegewezen.  +
BRON HO +BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma’s van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma’s zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is. De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn: * Onderwijsdeelname HO (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO)  +
BRON PO +Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.  +
BVE +Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  +
Basisgegevens deelname +Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.  +
Basisgegevens persoon +Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.  +
Basisgegevens resultaat +Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.  +
Basispoort +Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.  +
Basisregister instellingen +Het Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep.  +
Basisregister onderwijs +Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.  +
Basisregister onderwijsaanbod +Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren.  +
Basisregister onderwijspersoneel +Register met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven.  +
Begrippenset Kerndoelen +Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.  +
Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) +Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Het KOI-model geeft ingang aan zoveel mogelijk begrippen die binnen het onderwijs worden gebruikt.  +
Begrippenset Kernprogramma’s +Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen.  +
Begrippenset Kwalificatiedossiers +In de kwalificatiedossiers is per beroep aangegeven wat een MBO-leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding.  +
Begrippenset Leerlingkenmerken +Binnen afspraken over het zoeken naar digitaal leermateriaal wordt vaak wel aandacht besteed aan PO, VO en MBO, maar niet aan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat zijn de kenmerken van leerlingen in deze onderwijssector? En wat betekenen die voor de metadata van leermiddelen?  +
Begrippenset NLQF en EQF +Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland.  +
Begrippenset RTTI +RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Daarbij gaat het om reproductie, toepassing van de leerstof in vergelijkbare situaties, toepassing van de leerstof in nieuwe situaties en inzicht.  +
Begrippenset Rekenen +Gedetailleerde set van begrippen voor rekenen en wiskunde die gebruikt kan worden voor de metadatering van content aan deze begrippen.  +
Begrippensets Vakken en Leerniveaus +Docenten die op zoek zijn naar geschikt lesmateriaal dat zij in hun lessen kunnen gebruiken, zoeken meestal vanuit het perspectief van het vak waarin zij lesgeven. Om die reden is het belangrijk dat lesmateriaal wordt gekenmerkt op het aspect 'vak', zodat het lesmateriaal ook op dit aspect teruggevonden kan worden.  +
Beheeromgeving leermiddelenlicenties +Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten.  +
Bekostiging +Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein.  +
Beleid en wetgeving +Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving  +
Beoordelaar +De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.  +
Berichtadressering +Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.  +