Edukoppeling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afspraken Edukoppeling

In werkgroepverband is door DUO en het SION-project Referentiearchitectuur Onderwijs samen met de sectorraden en daaraan gelieerde initiatieven gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van de volgende afspraken. Deze zijn bekrachtigd door de SION-programmagroep. Deze afspraken worden geborgd in de ROSA 3.0

 1. Eén gemeenschappelijke basisinfrastructuur - Edukoppeling - voor gegevensuitwisseling binnen het hele onderwijsdomein;
 2. Aansluiten bij de SION-principes, de DUO-visie[1] en het stelsel van gekoppelde servicebussen uit NORA, daarom wordt gekozen voor een bus-topologie
 3. De scope van Edukoppeling is een voorziening die
  1. gericht is op technische interoperabiliteit, en niet op semantische interoperabiliteit
  2. gericht is op gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen binnen het onderwijsdomein (en dus niet binnen instellingen)
  3. de infrastructurele services biedt die zijn opgenomen in Functionele scope van Edukoppeling.
 4. Edukoppeling wordt gepositioneerd als sectorale bus: het is een voorziening die het berichtenverkeer tussen partijen in het onderwijsdomein verzorgt. Dat betekent dat bestaande interne bussen binnen onderwijsinstellingen maar ook binnen samenwerkingsverbanden zoals Studielink of Stichting Schoolinfo voor berichtuitwisseling binnen die organisaties blijven bestaan. Slechts wanneer er sprake is van berichtuitwisseling met partijen buiten het samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van Edukoppeling, waarbij de partijen binnen het samenwerkingsverband zich in de richting van Edukoppeling door het samenwerkingsverband kunnen laten vertegenwoordigen. Het samenwerkingsverband fungeert dan als intermediair en de deelnemende partijen delen de aansluiting op Edukoppeling. Het staat zo'n samenwerkingsverband vrij om op termijn - bijvoorbeeld uit efficiencyoverwegingen - ervoor te kiezen Edukoppeling de rol van de interne servicebus over te laten nemen, maar die keuze wordt niet vanuit de referentiearchitectuur afgedwongen.
 5. Partijen die zijn aangesloten op Edukoppeling wisselen berichten rechtstreeks met elkaar uit zonder tussenkomst van derden. Er is geen centrale voorziening die alle berichtenverkeer regelt[2].
 6. Elke ketenpartij richt een Gateway-voorziening in om aan te sluiten op Edukoppeling. De gateway vormt voor de poort naar Edukoppeling en zodoende naar andere op Edukoppeling aangesloten ketenpartijen.
 7. In de verdere uitwerking van Edukoppeling zal door de onderwijsraden en DUO/OCW gezamenlijk opgetrokken worden.

Verschil met Digikoppeling

In onderstaande afbeelding staat aangegeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn met het landelijke Digikoppeling. Edukoppeling Digikoppeling.jpg

Voetnoten

 1. Visie op Onderwijs Service Bus 2015
 2. Er is dus geen sprake van een centrale 'postkamer'. Dit neemt niet weg dat bepaalde ondersteunende voorzieningen, zoals een serviceregister (zie ook Functionele scope van Edukoppeling) waarin opgezocht kan worden wie welke services aanbiedt en wie daarvan gebruik kan maken, centraal aangeboden kunnen worden

Zie ook