Basisinfrastructuur onderwijs (BIO)

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 28 mrt 2017 om 13:11

Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De GDI van de overheid bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk worden gebruikt door meerdere overheden, vele publieke organisaties en in een aantal gevallen door private partijen. Het betreft een onmisbaar deel van de digitale basisvoorzieningen waarmee organisaties hun primaire processen inrichten en is naar zijn aard niet organisatie-, sector- of domein specifiek. Deze voorzieningen zijn ingedeeld in vier clusters:

 1. Identificatie & Authenticatie: dit betreft onder andere DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven;
 2. Dienstverlening: dit betreft websites zoals mijnoverheid.nl en overheid.nl;
 3. Gegevens: dit betreft 12 basisregistraties en voorzieningen voor gegevensuitwisseling;
 4. Interconnectiviteit

Het in de GDI uitgewerkte rotondemodel voorziet erin dat de (overheids)sectoren een eigen 'laan' inrichten voor de interne informatievoorzieningen. Verplicht gebruik van de GDI-overheid geldt daarom niet voor onderwijsinstellingen. De sector onderwijs ontwikkelt een eigen basisinfrastructuur bij voorkeur gebruik makend van landelijke voorzieningen.

In de afgelopen jaren is voor het onderwijsdomein al veel gebeurd, bruikbare voorzieningen zijn al geïmplementeerd en potentieel bruikbare voorzieningen zijn in beeld. Tevens zijn een aantal onderwijsspecifieke voorzieningen in ontwikkeling en is door de praktijk een steeds scherper beeld van de verhouding "generiek waar kan" versus "specifiek waar nodig" ontstaan. Hierbij is het uitgangspunt dat we het wiel niet opnieuw uitvinden en gebruiken wat al beschikbaar is. Sommige onderdelen worden ingebracht door Kennisnet/Surf (bijvoorbeeld authenticatiefederaties, certificeringsschema), sommige onderdelen door DUO (bijvoorbeeld: sectorregisters voor aanbod en deelnemers, PKI, Facet) en sommige dingen zijn de afgelopen in het kader van Edustandaard ontwikkeld (zoals Edukoppeling).

Voorzieningen

VoorzieningDoelgroepBeschrijvingToepassingsgebiedWerkingsgebiedEigenaarGovernance
BRON POScholen
DUO/OCW
Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.Leerlingadminsitratie, registersSector PODUOAparte governance, met een regieplatform waarin OCW, Inspectie en sectorraden vertegenwoordigd zijn.
BRON VOScholen
DUO/OCW
Leerlingadminsitratie, registersSector VODUOAparte governance, met een regieplatform waarin OCW, Inspectie en sectorraden vertegenwoordigd zijn.
BasispoortScholen
uitgevers
distributeurs
Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.IAA, LeermiddelenSector POStichting BasispoortDe Stichting Basispoort is een pre-competitieve samenwerking van zeven participanten:
 • Heutink Primair Onderwijs BV
 • de Rolf groep
 • L.C.G. Malmberg BV
 • Noordhoff Uitgevers
 • Reinders Oisterwijk BV
 • ThiemeMeulenhoff BV
 • Uitgeverij Zw
DUO schoolcertificaatscholen
softwareleveranciers
DUO
Kennisnet (OSO)
Vanuit het LAS van een school worden gegevens vaak ook rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een loket) uitgewisseld met BRON, Verzuimregister, etc. Voor deze M2M-koppeling (machine-to-machine) zijn PKI-certificaten zijn nodig. DUO kan deze verstrekkenGeneriek, Transport, IAASector PO
Sector VO
Sector BVE
Geen afspraak over sturing.
DUO serviceregisterscholen
softwareleveranciers
DUO
Voorziening waarmee onder meer digitale services kunnen worden gevonden, mandatering van dienstaanbeider door opdrachtgever kan worden vastgelegd en geraadpleegd etc.Generiek, Transport, IAA
Edu-xScholen
uitgevers
distributeurs
Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL).IAA, LeermiddelenSector VO
EdurepLerarenEdurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis.LeermiddelenOnderwijsdomeinKennisnet
Eduroamscholen
leraren
leerlingen
Eduroam is hét internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea. Eduroam heeft meer dan 20 miljoen actieve gebruikers en wordt in 85 landen gebruikt.Generiek, Technische infrastructuurOnderwijsdomein
Entree FederatieScholen
uitgevers
distributeurs
leveranciers van educatieve diensten
Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen.IAASector PO
Sector VO
Sector BVE
Kennisnet
Expertise Digitale GeletterdheidLeerlingen
leraren
ouders
Hieronder vallen: mediawijzer.net, mediawijsheid.nl en mijnkindonline.nl. Doel: Mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Mediawijsheid.nl, Mijn Kind Online en Kennisnet.nl zijn websites over jeugd en (digitale) media.Innovatie en expertise, OnderwijsSector PO
Sector VO
Sector BVE
Mediawijzer.net is een samenwerking tussen ECP, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en NPO.
Facetscholen
OCW
Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen.

Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4.

Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen.
Toetsen en examinerenSector PO
Sector VO
Sector BVE
CvTEOCW en CvTE
JeugdmonitorScholen
gemeenten
De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.Passend onderwijsSector PO
Sector VO
Gemeenten
CBSIn opdracht van het Ministerie van VWS, het Ministerie van OCW, het Ministerie van SZW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzorgt alle datastromen die nodig zijn om de Jeugdmonitor te voorzien van de benodigde data.
Leraar24LerarenLeraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep.Personeel HRMPO-instellingen
VO-instellingen
BVE-instellingen
samenwerking tussen NRO, OC, Kennisnet
LerarenregisterScholen
leraren
Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor ‘bevoegde’ leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk ‘onbevoegde’ leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.Personeel HRM, RegistersSector PO
Sector VO
Meldingsregister relatief verzuimscholen
gemeentes
OCW
VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt:
 • Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen;
 • Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen;
 • Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag;
 • Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).
PO-instellingen
VO-instellingen
BVE-instellingen
Ministerie van OCW
Gemeenten
Regiegroep, waarin OCW, DUO, PO-Raad, Ingrado en VDOD zijn vertegenwoordigd.
NummervoorzieningScholen
uitgevers
distributeurs
toetsleveranciers (privaat en publiek)
De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen.Sector PO
Sector VO
Sector BVE
KennisnetRealisatie van de voorziening uitgaande van publieke kaders uit Doorbraakproject bij Kennisnet in 2016. Doorontwikkeling 2017 door Kennisnet. Implementatie onder aansturing van Edu-K
OBK (Onderwijsbegrippenkader)LerarenHet Onderwijsbegrippenkader (OBK) is een gemeenschappelijke online database met onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. Er zijn API's en browsers ontwikkeld om te zoeken in het OBK. Met de OBK begrippenbrowser doorzoek je het gehele OBK op begrippen. Met de OBK kernprogramma browser kun je gericht zoeken naar de begrippen uit de kernprogramma's van SLO.LeermiddelenSector PO
Sector VO
OCW FinanciënDUO/OCW
besturen
Sectorraden
In dit register worden de gegevens uit de jaarverslagen van de scholen geregistreerd door DUO en is bedoeld voor beleid, begroting en verantwoording. Besturen en raden krijgen indirect informatie hieruit geleverd. Maar heeft ook publieke functie.Begroten en verantwoorden, RegistersOnderwijsdomeinOCW-stuurgroep (overigens, zonder deelname van beleidsdirecties)
OSOVO- en PO-scholenOverstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt.Doorlopende leerlijnSector PO
Sector VO
KennisnetSectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit.
Personeelsgegevens OWPScholen
DUO/OCW
DUO verzamelt uit loonadministraties van scholen gegevens over de arbeidsrelatie, salarissen en verlof van al het personeel in loondienst. Er zijn 4 kwartaalleveringen en 1 jaarlevering. In de meeste gevallen leveren bedrijven die de loonadministratie en/Personeel HRM, RegistersSector PO
Sector VO
Sector BVE
Aangestuurd door OCW Kennis/PSB
… overige resultaten


Zie ook