Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Beschrijving" met waarde "administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • UWLR  + (Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.)
 • IMS LIS (Learning Information Services)  + (Uitwisseling van leerlinggegevens, groepsgegevens, cursusgegevens en leerresultaten)
 • Meldingsregister relatief verzuim  + (VO en MBO melden het relatief verzuim via
  VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt: * Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen; * Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen; * Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag; * Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).
  meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).)
 • DUO schoolcertificaat  + (Vanuit het LAS van een school worden gegevens vaak ook rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een loket) uitgewisseld met BRON, Verzuimregister, etc. Voor deze M2M-koppeling (machine-to-machine) zijn PKI-certificaten zijn nodig. DUO kan deze verstrekken)
 • Proces verbaal  + (Verslag van de gang van zaken tijdens een toetsafname)
 • Leerlingadministratiesysteem  + (Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.)
 • Samenwerkingsverband passend onderwijs systeem  + (Voor aanvragen en matchen van passend onderwijs)
 • Semantics  + (Voorkomen dat labels voor concepten in de DIDL- en MODS-afspraken variabele schrijfwijzen krijgen.)
 • Cijferberekening  + (Voorschrift voor omzetting van score naar toetsresultaat)
 • Vroeg Aanmelden MBO  + (Voorziening waarmee het aanmelden van studenten bij het MBO vroegtijdig gemonitoord wordt en die de ketenpartners helpt bij het signaleren van, en inspelen op mogelijke uitval bij de overstap.)
 • DUO serviceregister  + (Voorziening waarmee onder meer digitale services kunnen worden gevonden, mandatering van dienstaanbeider door opdrachtgever kan worden vastgelegd en geraadpleegd etc.)
 • Basispoort  + (Vrijwel al het online lesmateriaal van de
  Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.
  ereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.)
 • Voortgang in digitaal leermateriaal  + (Waar de onderwijsvolger is gebleven in een bepaalde les.)
 • Gebundeld (NORA)  + (Wanneer (deel)diensten vanuit het perspect
  Wanneer (deel)diensten vanuit het perspectief van de afnemer nauw aan elkaar zijn verwant, worden deze gebundeld gepresenteerd aan de afnemer. Zo ervaart de afnemer ze als waren ze één dienst. Dienstverleners moeten hiervoor afspraken maken met elkaar. Dit kan betekenen dat de achterliggende processen (gedeeltelijk) zijn geïntegreerd, maar dat hoeft niet.
  k) zijn geïntegreerd, maar dat hoeft niet.)
 • Content packaging  + (Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.)
 • Studiekeuze123 webformulier  + (Webformulier waarmee instellingen die niet aangesloten zijn op de HODEX-standaard, hun opleidingsinformatie volgens deze standaard beschikbaar kunnen stellen aan de Studiekeuzedatabase.)
 • Studyfinder  + (Website die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod.)
 • Bestelomgeving leermiddelen  + (Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst)
 • Beheeromgeving leermiddelenlicenties  + (Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten.)
 • Studiekeuze123  + (Website waar studiekiezers kunnen zoeken naar een aansluitende opleiding. Bevat alleen informatie over NVAO-geaccrediteerde opleidingen die in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) staan.)
 • Wikiwijs maken  + (Wikiwijs Maken is een digitaal platform waar leraren leermaterialen kunnen maken en delen. Ook is het mogelijk om gevonden leermaterialen samen te stellen tot een zogenoemd arrangement.)
 • Wikiwijs leermiddelenplein  + (Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes.)
 • Metadataharvester  + (Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content)
 • Register vrijstellingen en vervangende leerplicht  + ([[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]
  [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] De [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht'] is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.
  aar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.)
 • 18  + (aanschaf van digitaal lesmateriaal)
 • 17  + (administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent)
 • 2  + (alle datauitwisselingen met DUO)
 • 3  + (alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs)
 • 28  + (benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal)
 • 27  + (benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal)
 • 29  + (benodigde gegevens voor update lesmateriaal)
 • 29  + (benodigde gegevens voor update lesmateriaal)
 • 6  + (communicatie met de zorgketen)
 • 22  + (dataleveranties van DUO)
 • 1  + (dataleveringen van school aan de inspectie)
 • 16  + (diverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.))
 • 19  + (diverse toetsen)
 • 4  + (geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden)
 • 24B  + (gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht)
 • 30  + (gebruik van CITO gegevens door SLO, gebruik van SLO gegevens door CITO)
 • 26  + (gebruik van administratiesystemen door externe dienstverleners)
 • 15  + (gebruik van leerlingadministraties in de cloud)
 • 15  + (gebruik van toetsen)
 • 23  + (gegevensleveringen in de zorgketen)
 • 22  + (gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d.)
 • 33  + (gegevensuitwisseling DUO en inspectie)
 • 24  + (gegevensuitwisseling mer gemeenten tbv kinderdagveblijven)
 • 4  + (gegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's)
 • 9  + (gegevensuitwisseling met leerling, student)
 • 8  + (gegevensuitwisseling met ouder/voogd)
 • 25  + (gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder / voogd)