Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Beschrijving" met waarde "Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]]". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Begrippenset Kerndoelen  + (Kerndoelen zijn een aantal door het minist
  Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.
  van hun schooltijd moeten weten en kunnen.)
 • VO-MBO overstapdossier  + (Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap.)
 • Leraar24  + (Leraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep.)
 • Leermiddelencatalogus  + (Lijst van leermaterialen)
 • Vestiging  + (Locatie waar onderwijs gegeven wordt)
 • Indicatoren  + (Meetbaar fenomeen met een signalerende functie)
 • RIO  + (Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe
  Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert.
  olen de administratieve lasten vermindert.)
 • ECK compliancevoorziening  + (Met de compliancevoorziening kunnen ketenp
  Met de compliancevoorziening kunnen ketenpartijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de [[ECK Distributie en toegang|Distributie & Toegang-standaard]] en de [[UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten)|UWLR-standaard]]. Partijen kunnen zowel een server-implementatie als een client-implementatie testen met behulp van de compliancevoorziening.
  esten met behulp van de compliancevoorziening.)
 • NL-LOM  + (Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.)
 • Metadata opvragen (SRU)  + (Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.)
 • XAPI (Experience API)  + (Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren.)
 • Caliper Analytics  + (Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren)
 • Toegangsmiddel educatieve content  + (Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten)
 • Authenticatiedienst instelling  + (Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten)
 • Momento  + (Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen.)
 • Invullen aanmeldformulier  + (Na de oriëntatiefase start in de regel de
  Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding.
  rschillende mogelijkheden voor aanmelding.)
 • Inschrijfovereenkomst opstellen  + (Nadat de instelling de aanmelding heeft ve
  Nadat de instelling de aanmelding heeft verwerkt en alle benodigde informatie heeft ontvangen kan zij een besluit nemen over het wel of niet inschrijven van een onderwijsvolger. Bij een positief besluit zal zij de onderwijsvolger registreren in haar administratie en hiervan een bevestiging aan de onderwijsvolger sturen. De instelling en een onderwijsvolger gaan een (onderwijs)overeenkomst aan die aan beide kanten rechten en verplichtingen met zich meebrengt. De inschrijving wordt meestal pas definitief als aan een aantal voorwaarden is voldaan (ondertekenen van een inschrijfformulier, aanbetalen van school-, collegeld, etc). Nadat de inschrijving definitief is geworden dient een afschrift op basis van wettelijke bepalingen aan diverse andere partijen te worden gezonden: aan de vooropleiding, aan de gemeente (in kader van leerplicht, aan DUO (in kader van bekostiging en aanvraag studiefinanciering).
  kostiging en aanvraag studiefinanciering).)
 • Aangeboden opleiding  + (Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.)
 • Toets  + (Omvat toets-/examenvragen)
 • Edukoppeling Transactiestandaard  + (Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs.)
 • Scholenopdekaart.nl  + (Op deze website kunt u informatie over tal
  Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden.
  e onderdelen met elkaar vergeleken worden.)
 • ECK Distributie en toegang  + (Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.)
 • Instellingen  + (Organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.)
 • Standaard (Basisprincipe) (NORA)  + (Overeenkomstige aspecten van dienstverleni
  Overeenkomstige aspecten van dienstverlening krijgen op overeenkomstige wijze vorm door gebruik te maken van generieke oplossingen die breed worden oegepast. Daarbij kan het gaan om gebruik van gedeelde processen en systemen (shared services) of toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. Beiden hebben een standaardiserend effect.
  Beiden hebben een standaardiserend effect.)
 • OSO  + (Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het
  Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt.
  ar waarmee het dossier overgebracht wordt.)
 • Basisgegevens persoon  + (Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.)
 • Planningsysteem  + (Planning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor [[Onderwijsactiviteit|(onderwijs-)activiteiten]], al dan niet gekoppeld aan onderwijsvolgers.)
 • Edu-x  + (Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL).)
 • IMS QTI (Question & Test Interoperability)  + (QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen.)
 • Begrippenset RTTI  + (RTTI is een middel om scherp en transparan
  RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Daarbij gaat het om reproductie, toepassing van de leerstof in vergelijkbare situaties, toepassing van de leerstof in nieuwe situaties en inzicht.
  e leerstof in nieuwe situaties en inzicht.)
 • Basisregister onderwijspersoneel  + (Register met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven.)
 • Aanvullende resultaatgegevens  + (Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]])
 • Basisgegevens resultaat  + (Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.)
 • Bevoegd gezag  + (Schoolbestuur)
 • Selecteren voor toetsdeelname  + (Selectie voor toetsdeelname kan het result
  Selectie voor toetsdeelname kan het resultaat zijn van een expliciete aanmelding door de onderwijsvolger, maar kan ook op administratieve gronden plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat de onderwijsvolger zich in een bepaalde fase van de opleiding bevindt, of deel uitmaakt van een bepaalde groep of klas)
  l uitmaakt van een bepaalde groep of klas))
 • OneRoster  + (Sharing class rosters and related data between a student information system (SIS) and any other system, typically a content application or learning information system (LMS).)
 • Itembank  + (Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.)
 • Unieke persistente identifier (UPI)  + (Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.)
 • Teleblik  + (Teleblik biedt leraren via het internet gr
  Teleblik biedt leraren via het internet gratis toegang tot meer dan 75.000 uur aan beeld- en geluidsfragmenten van de publieke omroep. Beeld en Geluid stelt het audiovisueel materiaal samen. Kennisnet zorgt ervoor dat al het materiaal op scholen gebruikt kan worden.
  materiaal op scholen gebruikt kan worden.)
 • Vensters PO  + (Toegankelijk maken van betrouwbare, releva
  Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren.
  n benutten om het onderwijs te verbeteren.)
 • Vensters VO  + (Toegankelijk maken van betrouwbare, releva
  Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren.
  n benutten om het onderwijs te verbeteren.)
 • HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)  + (Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen.)
 • Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD)  + (Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling.)
 • Doorstroommonitor (DSM)  + (Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs.)
 • UWLR  + (Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.)
 • IMS LIS (Learning Information Services)  + (Uitwisseling van leerlinggegevens, groepsgegevens, cursusgegevens en leerresultaten)
 • Meldingsregister relatief verzuim  + (VO en MBO melden het relatief verzuim via
  VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt: * Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen; * Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen; * Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag; * Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).
  meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).)
 • DUO schoolcertificaat  + (Vanuit het LAS van een school worden gegevens vaak ook rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een loket) uitgewisseld met BRON, Verzuimregister, etc. Voor deze M2M-koppeling (machine-to-machine) zijn PKI-certificaten zijn nodig. DUO kan deze verstrekken)
 • Proces verbaal  + (Verslag van de gang van zaken tijdens een toetsafname)
 • Leerlingadministratiesysteem  + (Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.)