Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Beschrijving" met waarde "Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • VVE Kinderopvangorganisatie  + (Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).)
 • VVE Peuterspeelzaal  + (Een VVE Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).)
 • Onderwijskundige eenheid  + (Een afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding)
 • Abonnementenservice  + (Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.)
 • Licentie  + (Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.)
 • Groep  + (Een groep deelnemers aan het onderwijs.)
 • Begrippenset Kernprogramma’s  + (Een kernprogramma is een compacte weergave
  Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen.
  en tussendoelen en de relaties daartussen.)
 • Leerlingvolgsysteem  + (Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.)
 • Oefentoetsafnemer  + (Een oefentoetsafnemer is verantwoordelijk
  Een oefentoetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een oefentoets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een oefenmodule van een digitaal toetssysteem).
  efenmodule van een digitaal toetssysteem).)
 • Afspeelomgeving digitaal leermateriaal  + (Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een [[Elektronische Leeromgeving (ELO)]] zijn.)
 • Horizontale-verantwoordingsomgeving  + (Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden.)
 • Sectorraad  + (Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector.)
 • Elektronische leeromgeving (ELO)  + (Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken.)
 • Instellingsdatabase opleidingsaanbod  + (Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt.)
 • Centrale database opleidingsaanbod  + (Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.)
 • Import-tool onderwijsaanbod  + (Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer.)
 • Regionaal platform  + (Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.)
 • Toetsafnemer  + (Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem).)
 • Vocabulairebank  + (Een vocabulairebank ondersteunt de vakinho
  Een vocabulairebank ondersteunt de vakinhoudelijke metadatering van digitale content. Het bevat de toegestane waarden voor een specifiek veld dat binnen een afspraak gebruikt kunnen of moeten worden. Een voorbeeld hiervan zijn de competenties binnen het MBO, zoals deze zijn vastgesteld door Colo.
  BO, zoals deze zijn vastgesteld door Colo.)
 • OAI-PMH  + (Eenvoudig mechanisme voor de interoperabiliteit van repositories voor de uitwisseling van metadata.)
 • Eindproducten  + (Eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van [[halfproducten]].)
 • Locatie  + (Elke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie.)
 • Entree Federatie  + (Entree Federatie is een publieke toegangsd
  Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen.
  oegang krijgt tot digitale leermaterialen.)
 • Oefentoets  + (Er kunnen voorbeeldtoetsen beschikbaar zijn waarmee onderwijsvolgers een proefafname kunnen doen.)
 • Begrippenset Rekenen  + (Gedetailleerde set van begrippen voor rekenen en wiskunde die gebruikt kan worden voor de metadatering van content aan deze begrippen.)
 • Aanmeldgegevens  + (Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden)
 • Beschikbaarheidsgegevens toetslocatie  + (Gegevens over de beschikbaarheid van de toetslocatie t.b.v planning en matching.)
 • Beschikbaarheidsgegevens toets  + (Gegevens over de beschikbaarheid van de toets t.b.v planning en matching.)
 • Beschikbaarheidsgegevens personele resources  + (Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.)
 • Zorg- en begeleidingsgegevens  + (Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers)
 • Kandidaatplanning  + (Gegevens over een kandidaat, inclusief het moment waarop de toetsafname plaatsvindt)
 • Kandidaatgegevens  + (Gegevens over een toets- of examenkandidaat)
 • Metadata educatieve content  + (Gegevens óver educatieve content)
 • OSO Gegevensset en profielen  + (Gegevensset met leerlinggegevens voor in h
  Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.
  js (OSO) en eventueel andere toepassingen.)
 • Halfproducten  + (Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.)
 • Onderwijsontwikkeling  + (Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod.)
 • BRIN  + (Het BRIN is een door DUO beheerd register waarin gegevens over onderwijsinstellingen geregistreerd zijn. Instellingen die in het register zijn opgenomen krijgen een uniek identificerend 'BRIN-nummer' toegewezen.)
 • Basisregister instellingen  + (Het Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep.)
 • Basisregister onderwijs  + (Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat i
  Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.
  ildata voor de RMC-functie voor gemeenten.)
 • BRON PO  + (Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.)
 • Basisregister onderwijsaanbod  + (Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren.)
 • Dutch Exam Profile (DEP)  + (Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdrach
  Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.
  verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.)
 • Gegevenswoordenboek DUO  + (Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.)
 • Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)  + (Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Het KOI-model geeft ingang aan zoveel mogelijk begrippen die binnen het onderwijs worden gebruikt.)
 • Ministerie van OCW  + (Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]].)
 • Begrippenset NLQF en EQF  + (Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland.)
 • OBK (Onderwijsbegrippenkader)  + (Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is een g
  Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is een gemeenschappelijke online database met onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. Er zijn API's en browsers ontwikkeld om te zoeken in het OBK. Met de OBK begrippenbrowser doorzoek je het gehele OBK op begrippen. Met de OBK kernprogramma browser kun je gericht zoeken naar de begrippen uit de kernprogramma's van SLO.
  begrippen uit de kernprogramma's van SLO.)
 • RIO Informatiemodel  + (Het WIE WAT WAAR in het onderwijs.)
 • Informatielevering  + (Het beheren en beschikbaar stellen van informatie die binnen het onderwijsdomein is geproduceerd.)
 • Leerrouteplanning  + (Het bepalen en bijstellen van de gewenste levenslange leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen.)
 • Bekostiging  + (Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein.)