Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Beschrijving" met waarde "Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]]". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Afnameleider  + (De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.)
 • Afnamerespons  + (De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een afname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.)
 • Afnamerespons oefentoets  + (De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een oefentoetsafname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.)
 • Beoordelaar  + (De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.)
 • Betrouwbaar (NORA)  + (De beschikbaarheid en de kwaliteit van die
  De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.
  ring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.)
 • Vertrouwelijk (NORA)  + (De dienstverlener garandeert dat informati
  De dienstverlener garandeert dat informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarmee zij is verzameld. Dit principe geldt niet alleen voor informatie over personen, maar ook voor informatie over bedrijven en de overheid zelf. Zo kunnen bedrijfsgegevens waaruit investeringsbeslissingen zijn af te leiden, interessant zijn voor de concurrentie en informatie over overheidsgebouwen voor terroristen.
  e over overheidsgebouwen voor terroristen.)
 • Noodzakelijk (NORA)  + (De dienstverlener gebruikt informatie die
  De dienstverlener gebruikt informatie die bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie hoeft te verstrekken.
  mogelijk informatie hoeft te verstrekken.)
 • Transparant (NORA)  + (De dienstverlener geeft afnemers vooraf, t
  De dienstverlener geeft afnemers vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemer zelf. In het bijzonder is het van belang om informatie te verschaffen over de betekenis (semantiek) van gebruikte informatie, over de status van het dienstverleningsproces en over de vraag welke informatie van de afnemer wordt bijgehouden.
  formatie van de afnemer wordt bijgehouden.)
 • Proactief (NORA)  + (De dienstverlener neemt het initiatief om
  De dienstverlener neemt het initiatief om de afnemer te informeren als hij uit beschikbare informatie kan afleiden dat deze voor de afnemer van belang is. Diensten worden onder de aandacht gebracht op het moment dat de afnemer daar behoefte aan zou kunnen hebben. Wijzigingen in de voortgang van processen en geregistreerde informatie worden gemeld. Zo mogelijk wordt de dienst automatisch verleend. De afnemer behoudt hierbij altijd de controle.
  fnemer behoudt hierbij altijd de controle.)
 • Jaarrekening  + (De jaarrekening is onderdeel van de jaarve
  De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
  m en de niet in de balans opgenomen zaken.)
 • Latende instelling  + (De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd.)
 • Normeringsadviseur  + (De normeringsadviseur brengt, op basis van een analyse van (geanonimiseerde) afnameresponses, een normeringsadvies uit aan de toetseigenaar.)
 • Nummervoorziening  + (De nummervoorziening zorgt ervoor dat bete
  De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen.
  m de privacy van leerlingen te beschermen.)
 • Onderwijsadministratie  + (De onderwijsadministratie is binnen een on
  De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen; docenten zijn veelal verantwoordelijk voor de aanlevering of het bijhouden van correcte gegevens, en vervullen in die hoedanigheid ook de rol van onderwijsadministratie.
  eid ook de rol van onderwijsadministratie.)
 • Ontvangende instelling  + (De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven.)
 • Registerhouder  + (De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters)
 • Resultaatverantwoordelijke  + (De resultaatverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het eindoordeel van een toets.)
 • Scoreverwerker  + (De scoreverwerker is verantwoordelijk voor het omzetten van een score in een toetsresultaat. Deze rol kan zowel door een persoon als door een (onderdeel van een) computersysteem worden vervuld.)
 • Erkenning en accreditering  + (De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen.)
 • Toetseigenaar  + (De toetseigenaar is als formele eigenaar van de toets verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toets en de bijbehorende afname- en correctievoorschriften)
 • Toetslocatiebeheerder  + (De toetslocatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een (fysieke) locatie voor toetsafname.)
 • Toetsontwikkelaar  + (De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar.)
 • Toetsplanner  + (De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in.)
 • Score  + (De vastgestelde eindscore die als input wordt gebruikt voor analyse, die aan de eindcijferbepaling ten grondslag ligt.)
 • Decentrale indicatoren  + (Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.)
 • Basisgegevens deelname  + (Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.)
 • Uniform Resource Names (URN)  + (Deze persistente identifiers verwijzen niet naar een fysieke plaats van een bestand op een server, maar naar een naam.)
 • Registreren  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij [[Beschikbaar stellen]].)
 • Corrigeren en bijwerken  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen.)
 • Vernietigen  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag.)
 • Beschikbaar stellen  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partij in e
  Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe [[Eenmalige registratie meervoudig gebruik]] zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld.
  lende partijen beschikbaar worden gesteld.)
 • Accorderen uitwisseling  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.)
 • Inwinnen  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking.)
 • Inzien  + (Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien.)
 • Toegankelijk (NORA)  + (Dienstverleners sluiten aan bij de manier
  Dienstverleners sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen onderhouden. Dit betreft de keuze van de beschikbare communicatiekanalen, de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruiksvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. Van alle kanalen heeft internet de voorkeur, omdat het personen (via websites, e-mail, etc.) en systemen (via elektronische berichten) in staat stelt dag en nacht contact te onderhouden. Er zijn echter altijd afnemers die niet van internet gebruik kunnen of willen maken. Bijvoorbeeld omdat ze beperkingen hebben, vaardigheden missen of niet beschikken over een internetaansluiting. Ook voor hen moet een dienst toegankelijk zijn.
  oor hen moet een dienst toegankelijk zijn.)
 • Facet  + (Digitaal platform voor de afname van wette
  Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen.
  16 alle centrale examens in Facet afnemen.)
 • Begrippensets Vakken en Leerniveaus  + (Docenten die op zoek zijn naar geschikt le
  Docenten die op zoek zijn naar geschikt lesmateriaal dat zij in hun lessen kunnen gebruiken, zoeken meestal vanuit het perspectief van het vak waarin zij lesgeven. Om die reden is het belangrijk dat lesmateriaal wordt gekenmerkt op het aspect 'vak', zodat het lesmateriaal ook op dit aspect teruggevonden kan worden.
  ok op dit aspect teruggevonden kan worden.)
 • Mediawijsheid.nl  + (Doel van mediawijsheid.nl is de mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen.)
 • DirecteToegang  + (Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaa
  Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender.
  eriaal leren persoonlijker en uitdagender.)
 • Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)  + (Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI.)
 • Afspelen educatieve content  + (Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.)
 • Beschikbaar stellen en verzamelen metadata  + (Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.)
 • Edurep  + (Edurep gebruikt metadata om digitale lesma
  Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis.
  ve database van Edurep. Gebruik is gratis.)
 • Eduroam  + (Eduroam is hét internationale netwerk om t
  Eduroam is hét internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea. Eduroam heeft meer dan 20 miljoen actieve gebruikers en wordt in 85 landen gebruikt.
  gebruikers en wordt in 85 landen gebruikt.)
 • Edustandaard  + (Edustandaard is een platform waar alle par
  Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.
  evens van het ene systeem naar het andere.)
 • Digitaal toetssysteem  + (Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames.)
 • VVE Kinderopvangorganisatie  + (Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).)
 • VVE Peuterspeelzaal  + (Een VVE Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).)
 • Onderwijskundige eenheid  + (Een afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding)
 • Abonnementenservice  + (Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.)