Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Beschrijving" met waarde "Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 46 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   (Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering)
  • Berichtadressering  + (Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.)
  • Normeringsadvies  + (Advies over de omzetting van score naar toetsresultaat)
  • Ontvankelijk (NORA)  + (Afnemers kunnen (gevraagd en ongevraagd) c
   Afnemers kunnen (gevraagd en ongevraagd) correcties, klachten, ideeën, etc. kwijt bij de dienstverlener. Die gebruikt deze input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Afnemers krijgen zo de kans mee te denken en hun eigen belangen te behartigen.
   enken en hun eigen belangen te behartigen.)
  • Metadata Object Description Scheme (MODS)  + (Afspraken die zorgen voor de verzameling, toegankelijkheid en verspreiding van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur.)
  • Gegevens  + (Alle gegevens)
  • Vindbaar (NORA)  + (Als afnemers op zoek zijn naar bepaalde di
   Als afnemers op zoek zijn naar bepaalde dienstverlening, kunnen ze deze vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarvoor is informatie aangemeld bij de voor de afnemer bekende vindplaatsen. Mocht de afnemer bij de verkeerde dienstverlener uitkomen, dan wordt hij of zij toch geholpen ('no wrong door'). Daarbij verwijst de dienstverlener zo nodig door naar andere dienstverleners.
   zo nodig door naar andere dienstverleners.)
  • BRON HO  + (BRON HO staat voor Basis Register Onderwij
   BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma’s van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma’s zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is. De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn: * Onderwijsdeelname HO (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO)
   O (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO))
  • Content Prijs Informatie (CPI)  + (Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.)
  • BVE  + (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
  • Digitaal aanmeldformulier  + (Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.)
  • Digitaal overstapdossier  + (Bij overgang van de ene naar de andere ond
   Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld.
   erwijskundig rapport', wettelijk geregeld.)
  • Begrippenset Leerlingkenmerken  + (Binnen afspraken over het zoeken naar digi
   Binnen afspraken over het zoeken naar digitaal leermateriaal wordt vaak wel aandacht besteed aan PO, VO en MBO, maar niet aan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat zijn de kenmerken van leerlingen in deze onderwijssector? En wat betekenen die voor de metadata van leermiddelen?
   nen die voor de metadata van leermiddelen?)
  • Bureau Edustandaard  + (Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan h
   Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Het bureau faciliteert de [[Standaardisatieraad]], de [[Architectuurraad]] en de Edustandaard-werkgroepen. Verder onderhoudt het bureau contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.
   (internationale) standaardenorganisaties.)
  • Centrale indicatoren  + (Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.)
  • 5  + (Communicatie met leerplichtabmtenaar)
  • Digital Item Declaration Language (DIDL)  + (DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.)
  • Personeelsgegevens OWP  + (DUO verzamelt uit loonadministraties van scholen gegevens over de arbeidsrelatie, salarissen en verlof van al het personeel in loondienst. Er zijn 4 kwartaalleveringen en 1 jaarlevering. In de meeste gevallen leveren bedrijven die de loonadministratie en/)
  • Repository educatieve content  + (Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een [[Leermiddelencatalogus]] en toegevoegd worden middels een [[Metadataharvester]])
  • Datamart Stromen  + (Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers)
  • AOC Raad  + (De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.)
  • Architectuurraad  + (De Architectuurraad is een adviserend grem
   De Architectuurraad is een adviserend gremium binnen [[Edustandaard]], waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de [[Standaardisatieraad]].
   serend lid van de [[Standaardisatieraad]].)
  • DUO  + (De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert
   De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.
   bij de uitvoering van de Wet inburgering.)
  • Informatiekamer  + (De Informatiekamer is het overlegorgaan va
   De Informatiekamer is het overlegorgaan van de sectoren en het ministerie van OCW. Op 17 juni 2010 kwam de Informatiekamer voor de eerste keer bijeen in de Barcelonazaal van het ministerie van OCW in Den Haag. Er werd gediscussieerd over de vraag welke kansen, noodzaak en mogelijkheden men zag voor sector overstijgende samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT en aan welk gezamenlijk beleid dit kan bijdragen. Verder stond de vraag centraal wat het onderwijsdomein moet organiseren om de informatie- voorziening te optimaliseren om benoemde kansen en mogelijkheden te benutten.
   oemde kansen en mogelijkheden te benutten.)
  • Jeugdmonitor  + (De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.)
  • Opleidingsdomeinen MBO  + (De MBO Raad heeft de opleidingsdomeinen en studierichtingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht.)
  • MBO Raad  + (De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.)
  • OCW Taxonomie  + (De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W.)
  • Inspectie van het Onderwijs  + (De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen)
  • PO-Raad  + (De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.)
  • Standaardisatieraad  + (De Standaardisatieraad beheert standaarden
   De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. Taken zijn:
   van de afspraken in het veld. Taken zijn:)
  • VO-raad  + (De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs.)
  • VSNU  + (De VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.)
  • Vereniging Hogescholen  + (De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen)
  • Afnameleider  + (De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.)
  • Afnamerespons  + (De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een afname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.)
  • Afnamerespons oefentoets  + (De afnamerespons geef inzicht in het verloop van een oefentoetsafname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.)
  • Beoordelaar  + (De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.)
  • Betrouwbaar (NORA)  + (De beschikbaarheid en de kwaliteit van die
   De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.
   ring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.)
  • Vertrouwelijk (NORA)  + (De dienstverlener garandeert dat informati
   De dienstverlener garandeert dat informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarmee zij is verzameld. Dit principe geldt niet alleen voor informatie over personen, maar ook voor informatie over bedrijven en de overheid zelf. Zo kunnen bedrijfsgegevens waaruit investeringsbeslissingen zijn af te leiden, interessant zijn voor de concurrentie en informatie over overheidsgebouwen voor terroristen.
   e over overheidsgebouwen voor terroristen.)
  • Noodzakelijk (NORA)  + (De dienstverlener gebruikt informatie die
   De dienstverlener gebruikt informatie die bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie hoeft te verstrekken.
   mogelijk informatie hoeft te verstrekken.)
  • Transparant (NORA)  + (De dienstverlener geeft afnemers vooraf, t
   De dienstverlener geeft afnemers vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemer zelf. In het bijzonder is het van belang om informatie te verschaffen over de betekenis (semantiek) van gebruikte informatie, over de status van het dienstverleningsproces en over de vraag welke informatie van de afnemer wordt bijgehouden.
   formatie van de afnemer wordt bijgehouden.)
  • Proactief (NORA)  + (De dienstverlener neemt het initiatief om
   De dienstverlener neemt het initiatief om de afnemer te informeren als hij uit beschikbare informatie kan afleiden dat deze voor de afnemer van belang is. Diensten worden onder de aandacht gebracht op het moment dat de afnemer daar behoefte aan zou kunnen hebben. Wijzigingen in de voortgang van processen en geregistreerde informatie worden gemeld. Zo mogelijk wordt de dienst automatisch verleend. De afnemer behoudt hierbij altijd de controle.
   fnemer behoudt hierbij altijd de controle.)
  • Jaarrekening  + (De jaarrekening is onderdeel van de jaarve
   De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
   m en de niet in de balans opgenomen zaken.)
  • Latende instelling  + (De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd.)
  • Normeringsadviseur  + (De normeringsadviseur brengt, op basis van een analyse van (geanonimiseerde) afnameresponses, een normeringsadvies uit aan de toetseigenaar.)
  • Nummervoorziening  + (De nummervoorziening zorgt ervoor dat bete
   De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen.
   m de privacy van leerlingen te beschermen.)