Service-georiënteerde keten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toelichting vraagstuk

Vanuit SION is de ambitie uitgesproken om (op termijn) toe te werken naar een gemeenschappelijke en neutrale basisinfrastructuur (de digitale snelweg van het onderwijs), waarop services worden aangeboden die aan meerdere onderwijssectoren beschikbaar kunnen worden gesteld voor het hergebruik van gegevens uit centrale en decentrale bronnen. Voor deze service georiënteerde infrastructuur dienen afspraken gemaakt te worden over de technische standaarden voor koppelingen tussen en koppelvlakken van ketenpartijen.

Voorgestelde oplossingsrichting

Ondersteunende voorzieningen Edukoppeling

In aansluiting op de Referentie Architectuur van de Nederlandse overheid (NORA), wordt voorgesteld om te werken met een equivalent van Digikoppeling voor het onderwijs, genaamd Edukoppeling. Dit betreft een set van standaarden en ondersteunende voorzieningen die vanuit het overheidsdomein hergebruikt kunnen worden binnen het onderwijsdomein. Alleen wanneer het nodig is, om bijvoorbeeld efficiencyredenen, wordt hiervan afgeweken. Op deze manier wordt digitale gegevensuitwisseling zoveel mogelijk gestandaardiseerd en het mogelijk gemaakt om de benodigde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen of onderwijssectoren via dezelfde weg te laten verlopen.

Meerwaarde

Door het gebruik van een gestandaardiseerde infrastructuur met generieke bouwblokken tussen alle ketenpartijen kunnen voorzieningen worden hergebruikt en ketenpartijen makkelijker aansluiten. Hiermee worden kosten bespaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondertekeningsservice die hierdoor niet alleen bruikbaar is voor het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst in het MBO, maar ook voor andere overeenkomsten binnen het onderwijsdomein.

Stand van zaken

In 2013 is in werkgroepverband met DUO, OSO, Studielink en leveranciers in het kader van Edukoppeling intensief samengewerkt aan een nationale standaard voor gegevensuitwisseling binnen het onderwijsdomein. Deze standaard wordt momenteel geïmplementeerd door DUO en SAAS-leveranciers in het kader van digitaal aanmelden in het MBO, maar dient nog in beheer genomen te worden door EduStandaard. Daarnaast is er gewerkt aan een generiek bouwblok ten behoeve van de basisinfrastructuur, namelijk de ondertekeningsservice. Deze dient in 2014 gerealiseerd worden.

In Edukoppeling is een uitgebreide beschrijving te lezen van de afspraken en voorzieningen rondom Edukoppeling.