Referentie

Uit ROSA Wiki
Propid-8
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-eigenschapdefinitie Referentie
Eigenschapdefinitie-id  : Propid-8
ArchiMate-model  : ROSA
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • nieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen (3)
 • i.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a (2)
 • wet PO, wet VO, wet EC, maar met name wet op het onderwijstoezicht (1)
 • wet passend onderwijs. ROSA: Ketenfunctie zorg en begeleiding (1)
 • leerplichtwet 1969. ROSA: Ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht. (1)
 • leerplichtwet 1969, art 2. en wet PO art 178e (1)
 • zie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht), zie ook H5 WMO. ROSA: ketenfunctie zorg en begeleiding (1)
 • Zie DUO website. Wet PO, art 178b, wet VO, wet EC (1)
 • wet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens (1)
 • leerplichtwet 1969 (1)
 • wet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC. ROSA: ketenfuncties toetsen en diplomering, leerrouteplanning (1)
 • wet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC (1)
 • zie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht) (1)
 • SBB, hierachter komt de hele regeling om erkend leerbedrijf te worden. Wet educatie en beroepsonderwijs. Reglement erkenning leerbedrijven (van SBB). ROSA: ketenfunctie stage (1)
 • verzuimregister DUO. Let op zinnetje: "Bent u niet aangesloten op het Verzuimloket van DUO, dan moet u het verzuim bij de leerplichtambtenaar melden." website DUO (1)
 • wet op primair onderwijs, wet op voortgezet onderwijs, wet educatie en beroepsonderwijs (1)
 • wet op het voortgezet onderwijs (art 69s) en Wijzigingswet educatie en beroepsonderwijs (vroegtijdig aanmelden) en besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. ROSA: ketenproces "overstap naar andere school" (1)
 • wet PO (art 40b), wet VO, wet EC, maar ook wet PO (art 42) (1)
 • wet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV (1)
 • het voeren van de administraties is wettelijk bepaald, extern beleggen is een organisatie aspect. Vraagt wel bewerkersovereenkomsten in het kader van de AVG (1)
Gebruikt door  :