Id-cc1d7c1a-9c5a-4cac-95e6-e324d962946b

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AssignmentRelationships > Id-cc1d7c1a-9c5a-4cac-95e6-e324d962946b
ArchiMate-relatie Id-cc1d7c1a-9c5a-4cac-95e6-e324d962946b
ArchiMate_AssignmentRelationship.png
Relatietype  : AssignmentRelationship
Relatie-id  : Id-cc1d7c1a-9c5a-4cac-95e6-e324d962946b
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Leermiddelen selecteren (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :