Waarborgen kwaliteit examens

Uit ROSA Wiki
Id-b57ccfa4-5e03-410d-9b9e-6e760afb9eec
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Waarborgen kwaliteit examens
Overzicht
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
BusinessProcess Waarborgen kwaliteit examens BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-10-2018 15:59:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 15:59:21 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Waarborgen kwaliteit examens (ROSA)
Details Waarborgen kwaliteit examens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b57ccfa4-5e03-410d-9b9e-6e760afb9eec
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-b57ccfa4-5e03-410d-9b9e-6e760afb9eec
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Waarborgen kwaliteit examens