Id-aff913f5-7d5e-4694-a677-6ab92bb4791a

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > RealizationRelationships > Id-aff913f5-7d5e-4694-a677-6ab92bb4791a
ArchiMate-relatie Id-aff913f5-7d5e-4694-a677-6ab92bb4791a
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : Id-aff913f5-7d5e-4694-a677-6ab92bb4791a
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : BRON (ApplicationComponent)
Naar  : Edukoppeling Transactiestandaard (Requirement)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestand- aard RealizationRelationship Deze svg is op 28-10-2018 00:56:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 00:56:00 CEST