Id-9d5868eb-42ab-4698-abcb-fe21a6204416

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > RealizationRelationships > Id-9d5868eb-42ab-4698-abcb-fe21a6204416
ArchiMate-relatie Id-9d5868eb-42ab-4698-abcb-fe21a6204416
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : Id-9d5868eb-42ab-4698-abcb-fe21a6204416
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Facet (ApplicationComponent)
Naar  : Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA (Requirement)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringssc- hema informatiebeveil- iging en privacy ROSA Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet RealizationRelationship Deze svg is op 28-10-2018 00:57:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 00:57:21 CEST