Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

Uit ROSA Wiki
Id-8ea5d65f-766b-4b42-bc61-01b2d8c29794
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA


Overzicht
Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgeving leermiddelenlicenties Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen ApplicationComponent Dashboard leerresultaten Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformulier systeem Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministraties- ysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalogu- s (Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling (ApplicationComponent) Schoolinformatiesyste- em Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel (KOI) Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets (KOI) De toestemming aan een [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] om [[Onderwijsaanbod]] volgens een bepaalde [[Regeling]] te geven (BusinessObject) Erkenning Een leereenheid is een verzameling van [[Inhoud/inhouden]] van bepaalde [[Niveau/niveaus]] die leiden tot één of meer gespecialiseerde [[Doel (KOI)/doelen]] (BusinessObject) Leereenheid Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een [[Onderwijsorganisatie]]. (BusinessObject) Medewerker De [[Leereenheid/Leereenheden]] waarvan is [[Erkenning/Erkend]] dat de [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] die in één of meer bepaalde [[Onderwijsvorm/Onderwijsvormen]] op (een) bepaalde [[Onderwijslocatie/Onderwijslocatie(s)]] mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een afspraak tussen een [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] en een [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]] of diens [[Wettelijk vertegenwoordiger/Wettelijk Vertegenwoordiger]] voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafspraak Een Onderwijsinstelling is een [[Onderwijsorganisatie]] die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling (KOI) De plek waar [[Onderwijsactiviteit/Onderwijsactiviteiten]] plaatsvinden (BusinessObject) Onderwijslocatie Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorganisatie Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger (KOI) De manier waarop het [[Onderwijsaanbod]] is ingericht. (BusinessObject) Onderwijsvorm Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft (BusinessObject) Organisatorische eenheid Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een [[Erkenning]]. (BusinessObject) Regeling Vastgelegde waarneming van een afgenomen [[onderwijsactiviteit]]. (BusinessObject) Resultaat Verzameling aan een periode toegewezen [[Onderwijsactiviteit/Onderwijsactiviteiten]] (BusinessObject) Rooster of planning Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]] (BusinessObject) Wettelijk vertegenwoordiger De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]]. (BusinessObject) Zorg en begeleiding (KOI) Grouping Alle ketenprocessen BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Accrediteren van opleidingen BusinessInteraction Bepalen landelijk beleid en wetgeving BusinessInteraction Overstap naar andere school BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Educatieve contentketen BusinessInteraction Financieren van onderwijs BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces BusinessInteraction Kwalificeren en diplomeren BusinessInteraction Leerlingenvervoer BusinessInteraction Leven lang leren BusinessInteraction Ontwikkelen van onderwijs BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen BusinessInteraction Uitschrijven BusinessInteraction Uitvoeren van onderwijs BusinessInteraction Verlenen van zorg en begeleiding BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Voorkomen van schooluitval Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. (ApplicationComponent) Momento Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL). (ApplicationComponent) Edu-iX Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes. (ApplicationComponent) Wikiwijs leermiddelenplein InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 21-01-2019 05:21:41 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 21-01-2019 05:21:41 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA
View-id  : Id-8ea5d65f-766b-4b42-bc61-01b2d8c29794
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA