Id-7cc481d6-d61d-4a3a-b483-865d33f0a5b0

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AssignmentRelationships > Id-7cc481d6-d61d-4a3a-b483-865d33f0a5b0
ArchiMate-relatie Id-7cc481d6-d61d-4a3a-b483-865d33f0a5b0
ArchiMate_AssignmentRelationship.png
Relatietype  : AssignmentRelationship
Relatie-id  : Id-7cc481d6-d61d-4a3a-b483-865d33f0a5b0
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Leerlingvervoerder (BusinessRole)
Naar  : Uitvoeren aangepast vervoer (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :