Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding

Uit ROSA Wiki
Id-711a816c-78c9-48c0-accd-46b729d2a64a
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Overzicht
We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen.
Stelling  : We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen.
Rationale  : Een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid draagt bij aan het optimaliseren van de keten(s) van gegevensuitwisseling ten behoeve van de eigen bedrijfsprocessen van de verschillende ketenpartners die een rol hebben in de doorlopende leerlijn Voor deze optimalisatie is gegevensuitwisseling nodig op het niveau van het gehele onderwijsdomein, die het niveau van een deelsector of een instelling of de grens overheid/onderwijsveld overstijgt.
Type  : Basisprincipe
Uitspraak  : Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Implicaties  : (technische interoperabiliteit) toewerken naar een gemeenschappelijke en neutrale basisinfrastructuur, waarop services worden aangeboden die aan het gehele onderwijsveld beschikbaar kunnen worden gesteld en waarmee partijen door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op kunnen vragen c.q. beschikbaar kunnen stellen; (semantische interoperabiliteit) informatie zo organiseren dat, met inachtneming van sector- en processpecifieke terminologie, de betekenis van gegevens eenduidig is.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Principle) Gemeenschapp- elijkheid in informatiehuish- ouding De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld. (Principle) Serviceprestatie- s in beeld Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectorale samenwerking Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen (Goal) Leven lang leren We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastruct- uur De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving. (Goal) Inspelen op beleidswijziging- en We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. (Principle) Eenheid in verscheidenhei- d InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-01-2019 10:25:55 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-01-2019 10:25:55 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding (ROSA)
Details Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-711a816c-78c9-48c0-accd-46b729d2a64a
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-711a816c-78c9-48c0-accd-46b729d2a64a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding