Id-60b54a8a-931b-42db-8320-19d85a34a77e

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AssignmentRelationships > Id-60b54a8a-931b-42db-8320-19d85a34a77e
ArchiMate-relatie Id-60b54a8a-931b-42db-8320-19d85a34a77e
ArchiMate_AssignmentRelationship.png
Relatietype  : AssignmentRelationship
Relatie-id  : Id-60b54a8a-931b-42db-8320-19d85a34a77e
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsvolger (BusinessRole)
Naar  : Regie voeren op eigen onderwijsgegevens (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :