Id-50863a49-0a46-4323-8a4e-6060e0989ac4

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AggregationRelationships > Id-50863a49-0a46-4323-8a4e-6060e0989ac4
ArchiMate-relatie Id-50863a49-0a46-4323-8a4e-6060e0989ac4
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : Id-50863a49-0a46-4323-8a4e-6060e0989ac4
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Aanmelden en inschrijven (BusinessInteraction)
Naar  : Beheren sectorale basisgegevens (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :