Id-439be9f9-19f0-4a1e-bd1e-79d39ed9806a

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AggregationRelationships > Id-439be9f9-19f0-4a1e-bd1e-79d39ed9806a
ArchiMate-relatie Id-439be9f9-19f0-4a1e-bd1e-79d39ed9806a
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : Id-439be9f9-19f0-4a1e-bd1e-79d39ed9806a
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Aanmelden en inschrijven (BusinessInteraction)
Naar  : Onderwijsovereenkomst ondertekenen (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :