Id-40dee3b9-f813-4106-9c29-4b2f69a4fe93

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AggregationRelationships > Id-40dee3b9-f813-4106-9c29-4b2f69a4fe93
ArchiMate-relatie Id-40dee3b9-f813-4106-9c29-4b2f69a4fe93
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : Id-40dee3b9-f813-4106-9c29-4b2f69a4fe93
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Analyse van de afname (BusinessInteraction)
Naar  : Bepalen van betekenis (BusinessProcess)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van de afname Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis AggregationRelationship Deze svg is op 28-10-2018 00:46:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 00:46:06 CEST