Id-0b2f845f-4409-42a9-b5b5-12b4db708188

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > RealizationRelationships > Id-0b2f845f-4409-42a9-b5b5-12b4db708188
ArchiMate-relatie Id-0b2f845f-4409-42a9-b5b5-12b4db708188
Contextdiagram
Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet RealizationRelationship Deze svg is op 22-03-2019 14:06:28 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-03-2019 14:06:28 CET