Facet

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

Beschrijving Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen.

Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4.

Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen.

Toelichting
Eigenaar/verantwoordelijke CvTE
Governance OCW en CvTE
Werkingsgebied Sector PO, Sector VO, Sector BVE
Toepassingsgebied Toetsen en examineren
Doelgroep scholen, OCW
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Digitaal toetssysteem
Betrokken in informatieprocessen Beschikbaar stellen afnamerespons (Toetsafnemer), Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer), Inwinnen afnamerespons (Toetsafnemer), Inwinnen toets (Toetsafnemer), Registreren afnamerespons (Toetsafnemer), Registreren toets (Toetsafnemer)
Betrokken in bedrijfsprocessen Afnemen toets
Betrokken in ketenproces Toetsen en examineren (afname), Toetsen en examineren (beoordeling), Toetsen en examineren (toezicht)
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan Dutch Exam Profile (DEP)
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: