130
U

Eigenschap:Toelichting relatie met ROSA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Toelichting relatie met ROSA" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AS CA MBO BS +De Voorziening CA past binnen de principes van dit ontwerpgebied  +
AS CA MBO GUK +Op onderdelen ontbreken duiding van betekenis en doelbinding. '''Behoeftegerichte en doelgebonden gegevens uitwisseling''' Onduidelijk waarom uitwisseling van geboortedatum en geslacht uit CA naar SIS noodzakelijk is. '''Registreer de betekenis van nieuwe gegevens''' De (geharmoniseerde) aanmeldgegevens ihkv CA zijn op te vatten als een nieuwe gegevenssoort. De gegevenssets zijn vooral syntactisch beschreven (welke velden); een toelichting / nadere duiding van betekenis ontbreekt, evenals een overkoepelend (informatie)model. '''Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar''' Onderdelen van de gegevensspecificaties zijn ontleend aan andere bronnen. Dit is tekstueel in het PvE aangeduid.  +
AS CA MBO IAA +Identificatie met eID sluit aan bij ontwerpkader Toenadering tot eID. Hoe de identificatie van andere actoren (beheerder, gebruiker van analysedata) plaatsvindt is nog niet duidelijk.  +
AS CA MBO IBP +Een aantal belangrijke IBP uitgangspunten dient verder uitgewerkt te worden. '''Privacy by design''' Gegevens worden in de analyseomgeving geanonimiseerd. Vanuit oogpunt van dataminimalisatie zou dat bij voorkeur al voor de aanlevering aan de analyseomgeving (i.e. binnen het transferpunt) plaatsvinden, of wellicht via een tussengelegen separate functionele eenheid. De voorziening CA wordt tevens een voorziening die alle mbo-aanmeldingen analyseert - ook de aanmeldingen die niet via CA verlopen. '''Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk''' Onduidelijk wat de bewaartermijn is van div. gegevens (w.o. ruwe aanmeldgegevens en analysegegevens). '''Duidelijke eisen en verwachtingen; Transparantie over maatregelen''' Het PvE specificeert wel wat er wordt uitgewisseld, maar besteed weinig aandacht aan het hoe (in termen van bijbehorende maatregelen). Een BIV-classificatie van betrokken gegevens ontbreekt. Eisen en verwachtingen omtrent gegevensgebruik (m.n. export ruwe data) niet nader gespecificeerd.  +
AS CA MBO KP +Het betreft een deel van het ketenproces aanmelden en inschrijven uit ROSA, nl. aanmelden bij instelling. Beheer van aanmeldingen gebeurt door instellingen zelf (in SIS).  +
AS CA MBO RCA +Binnen andere werkingsgebieden zijn al vergelijkbare voorzieningen gerealiseerd (HO / Studielink).  +
AS CA MBO TG +Binnen de ketenfunctie [[Id-a14b574c-baf0-4100-a143-ae4b82f96ea5|Instroom, Doorstroom en Uitstroom]] gaat het enkel om het realiseren van een voorziening t.b.v. Instroom. Binnen de ketenfunctie Informatieverwerking betreft het de realisatie van een centrale (generieke) voorziening. Binnen de ketenfunctie Informatiestandaardisatie betreft het de (sectorale) harmonisatie van aanmeldgegevens voor de persoonlijke omgeving van de student.  +
AS CA MBO WG +Het werkingsgebied, bestaande uit MBO-instellingen, MBO-Voorzieningen (als MBO-ondersteunende organisatie), Softwareleveranciers (SIS) en [[DUO]], valt volledig binnen het onderwijsdomein.  +
AS CA MBO ZG +Onduidelijk of het transferpunt c.q. beheerder voorziening CA eigen zeggenschap heeft over bepaalde gegevens, of alleen als (niet-verantwoordelijke) intermediaire verwerker optreedt. Hoewel er wel diverse zeggenschappen worden beschreven of geïmpliceerd, zijn deze versnipperd door het PvE opgenomen. Een eenduidig overzicht ontbreekt.  +
AS EK-REST BS +Het SaaS/REST-profiel brengt gemeenschappelijkheid in RESTful gegevensuitwisseling in het onderwijsdomein.  +
AS EK-REST GOV +REST-profiel wordt duidelijk gepositioneerd t.o.v. de bestaande WUS-profielen. De tekst is onduidelijk over of XML over REST ‘verboden’ is, of ontraden wordt. Er zijn scenario’s waarin XML over REST wenselijk kan zijn, m.n. De overgang van WUS naar REST, waarbij bestaande XML-gegevensstructuren tijdelijk gehandhaafd blijven. Afwijkingen op nationale afspraken zijn grotendeels beargumenteerd en niet in fundamentele tegenspraak.  +
AS EK-REST GUK +Toepassing voor zowel bevragingen als meldingen, gebruikmakend van generieke bedrijfstransactiepatronen uit Edukoppeling architectuur. Deze ‘atomaire’ patronen kunnen worden gecombineerd tot complexe, toepassingsspecifieke interactiepatronen.  +
AS EK-REST IAA +de invulling van IAA sluit aan bij bestaande methoden en voorzieningen (OIN, PKI, OSR). (Verplichte) toepassing van het OSR voor RESTful-gegevensuitwisseling tussen meerdere gelijkwaardige ketenpartijen stelt aanvullende eisen aan registratie van diensten in en de werking van het OSR.  +
AS EK-REST IBP +Het SaaS/REST-profiel brengt gemeenschappelijkheid in RESTful gegevensuitwisseling in het onderwijsdomein De opmerkingen in de tekst over vertrouwelijke gegevens in GET-parameters zijn in kennelijke tegenspraak. * ‘Vertrouwelijk’ is breder dan ‘persoonsgegevens’ * Specifiek voor persoonsgegevens geldt AVG (‘passende maatregelen’) * Pseudonimisering als specifieke maatregel is mogelijk niet in alle situaties toepasbaar. (Uit toelichtende gesprekken blijkt overigens dat ‘pseudonimisering’ hier gelezen moet worden als het gebruiken van betekenisloze identifiers.)  +
AS EK-REST TG +Het REST-SaaS-profiel voegt een gestandaardiseerde werkwijze voor het gebruik van REST-APIs toe aan de Edukoppeling-architectuur.  +
AS EK-REST WG +Het REST/SaaS-profiel valt binnen de Edukoppeling architectuur waarvan het werkingsgebied het gehele onderwijsdomein betreft.  +
AS HOVI BS +De relatie met ROSA is sterk afhankelijk van de mate van afstemming met andere afspraken binnen de keten zoals RIO en de OO-API. HOVI is op het moment nog niet op deze afspraken afgestemd, maar voor het komende jaar zijn er wel plannen om dit te doen.  +
AS HOVI GOV +Het Governance-document beschrijft de verschillende belanghebbenden rondom HOVI, de governancestructuur en het eigenaarschap van de infrastructuur, de data en de standaard. Bewaking van relaties met andere standaarden is een aandachtspunt.  +
AS HOVI GUK +Uit de beschikbare brondocumentatie werd niet duidelijk hoe in de architectuur van HOVI invulling wordt gegeven aan het ontwerpgebied Gegevensuitwisseling in de keten.  +
AS HOVI IAA +Om als afnemer gebruik te kunnen maken van de HOVI infrastructuur, moet de afnemer zich registreren om toegang te kunnen krijgen. Het PvE geeft aan dat er een aansluiting op SurfConext mogelijk moet zijn. Hoe deze aansluiting van de architectuur is ingevuld is onbepaald op basis van gescande documentatie.  +
AS HOVI IBP +De eisen die het gebruik van HOVI stelt aan afnemers en instellingen, de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt en de verwachtingen die partijen over en weer mogen hebben zijn nog onvoldoende duidelijk gespecificeerd.  +
AS HOVI KP +De HOVI heeft hoofdzakelijk een relatie met Voorlichten over onderwijsaanbod.  +
AS HOVI RC&A +HOVI is de opvolger van HODEX, en biedt voor het ho een centrale database opleidingsaanbod.  +
AS HOVI TG +De HOVI-standaard is een infrastructuur voor opleidingsinformatie. Volgens de HOVI spec v.0.92 §1.0, is de HOVI gebaseerd op de concepten: centrale database, openbare informatie en gestandaardiseerd. Op basis van HOVI spec v.0.92 §1.0 heeft de HOVI betrekking op de ROSA toepassingsgebieden: Instroom doostroom en uitstroom, leerrouteplanning, informatieverwerking en informatiestandaardisatie.  +
AS HOVI WG +HOVI heeft alleen betrekking op het Hoger Onderwijs werkingsgebied van de ROSA. (HOVI spec v.0.92 §1.1)  +