377
U

Eigenschap:Documentation

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKnowledgeModel ArchiMate
Type
"Text" komt niet voor in de lijst (Afbeelding, Annotatie-URI, Booleaans, Bijlage, Code, Datum, E-mail, Geografische coördinaat, Getal, Hoeveelheid, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Elementeigenschaptype".
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Documentation" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AOC Raad +De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.  +
Aangeboden opleiding +Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.  +
Aanmelden bij ontvangende instelling +Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding.  +
Aansluiten bij NORA +De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.  +
Aanvullende deelnamegegevens +Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]]  +
Aanvullende persoonsgegevens +Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]]  +
Aanvullende resultaatgegevens +Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]]  +
Abonnementenservice +Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.  +
Accorderen uitwisseling +Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.  +
Administratieve verwerking +De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten.  +
Adresboek van databases met opleidingsaanbod +Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.  +
Afname +De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.  +
Afnameleider +De afnameleider (bege)leidt de afname van een toets, en is ervoor verantwoordelijk dat de toetsafname verloopt volgens de geldende voorschriften.  +
Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse +Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse  +
Afspeelomgeving digitaal leermateriaal +Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een [[Elektronische Leeromgeving (ELO)]] zijn.  +
Afspelen educatieve content +Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.  +
Afspraak +Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken.  +
Afspraken over te realiseren ambitieniveaus +Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan  +
Analyse van de afname +Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.  +
Applicatie +Een applicatie is een concrete implementatie van een of meer referentiecomponenten. ==Attributen== * Type=Applicatie * Toelichting * Toepassingsgebied * Werkingsgebied * Eigenaar * Externe verwijzing  +
Architectuurraad +De Architectuurraad is een adviserend gremium binnen [[Edustandaard]], waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de [[Standaardisatieraad]].  +
Artikel 4 WEC +Kosten van leerlingenvervoer  +
Artikel 4 WPO +Kosten van leerlingenvervoer  +
Authenticatiedienst instelling +Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten  +
B
BOP +DUO-register Benoemingen Onderwijzend Personeel  +