BIO wielen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De 'BIO' is nog in ontwikkeling, deze pagina's dienen als demonstratie.
De inhoud van deze pagina's is niet vastgesteld, er mag dus geen betekenis aan worden ontleend.
BIO legenda-povo.png

De onderdelen die nodig zijn om met behulp van ICT goed onderwijs te realiseren bestaan onder andere uit technische zaken zoals een snelle internetverbinding en afspraken over gegevenstransport (beveiliging van de verbinding). Standaarden en afspraken zorgen ervoor dat de markt transparant opereert voor het onderwijs en er basisafspraken zijn over privacy, beveiliging en Identificatie, Authenticatie, en Autorisatie (IAA). Gestandaardiseerd en qua betekenis ondubbelzinnig aanleveren van gegevens zorgt ervoor dat administratieve lasten voor het onderwijs worden beperkt. Door gebruik te maken van registers wordt veel benodigde informatie op een eenduidige manier ontsloten. Tot slot is er een veelheid aan diensten en voorzieningen nodig om de mensen in de scholen (van bestuurder tot leraar) in staat te stellen om daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT. Voorzieningen voor veilige overdracht van gegevens, voor professionalisering van leraren, voor ontsluiting van leermiddelen en borging van privacy. De BIO-onderdelen hebben hun eigen kleur die verwijst naar de laag in het lagenmodel waarop die onderdelen betrekking hebben. In de hiernaast afgebeelde legenda zijn die lagen en hun corresponderende kleuren terug te vinden. Maar ook de ontwikkeling en verspreiding van kennis over inzet van ICT in het onderwijs is noodzakelijk om meer rendement uit ICT te kunnen halen.

Functies, processen en thema's

De bovenstaande onderdelen zijn ondersteunend bij diverse functies en processen van een onderwijsinstelling. Die functies en processen zijn, gegroepeerd in verschillende thema's (bijv. leermiddelen, leerplicht/verzuim) afgebeeld in een zogeheten "wiel". De hierboven genoemde types van de onderdelen van de basisinfrastructuur zijn gekoppeld aan die thema's. De meeste thema's gaan op voor alle onderwijssectoren maar er zijn verschillen per onderwijssector. Passend onderwijs is bijvoorbeeld geen thema in het MBO en het HO. Dat betekent dat ook de invulling van de BIO per onderwijssector verschilt. Daarnaast kunnen er per onderwijssector ook verschillen zijn in (de keuze van) de BIO-onderdelen afhankelijk van de specifieke eisen die aan die onderdelen gesteld worden of de manier waarop de processen en functies die binnen dat thema vallen in de desbetreffende sector zijn ingevuld. Er zijn echter thema's die voor alle sectoren gelden en in principe ook qua invulling identiek zouden moeten zijn. Dit zijn vaak de meer technische of randvoorwaardelijke componenten in de ict-basisinfrastructuur. Ze vormen in feite de "bodem" onder alle onderwijsprocessen en -functies. In het wiel zijn deze thema's te vinden in het lichtblauwe "kwart" linksboven:

 • Identificatie en toegang
 • Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)
 • Veilige digitale uitwisseling

Gemeenschappelijke taal is overigens een vergelijkbaar thema, maar is niet in het wiel nu afgebeeld maar de BIO-onderdelen van dit thema (KOI, DUO Gegevenswoordenboek) zijn als randvoorwaarde opgenomen in een apart kader.

Verantwoordelijkheden

De ringen van het wiel tonen de positionering van wie functioneel verantwoordelijk is in de huidige situatie voor de verschillende onderdelen, maar zegt ook hier nog niets over de gewenste situatie. De positionering bestaat uit drie lagen: markt, collectief en overheid. Ze geven inzicht in wat door de overheid wordt geregeld, wat op sectorniveau wordt geregeld of wat een schoolbestuur zelf regelt. Ligt hier een primaire taak voor de overheid (groene ring), zoals bij veel registers, afspraken en voorzieningen het geval is? (de rode omlijning van een onderdeel geeft aan dat er een wettelijke basis is). Ter illustratie: BRON is als voorziening voor scholen randvoorwaardelijk om hun inschrijvingen bij DUO te registreren op basis waarvan erkenningen en bekostiging wordt gerealiseerd. De registratie in BRON is een wettelijke taak opgelegd vanuit OCW en de realisatie ervan is bij DUO belegd. Hoewel het niet vaak voorkomt kan een BIO-onderdeel ook door de markt, een of meerdere private partijen, gerealiseerd worden en zijn scholen daar afnemer van (zalmkleurige ring). Een belangrijk deel van de basisinfrastructuur is gebaseerd op een samenspel tussen onderwijsbesturen en de overheid (blauwe ring). De onderwijsbesturen zijn vertegenwoordigd in onderwijsraden en -verenigingen. Zij richten, met ondersteuning van OCW, een belangrijk deel van de onderdelen in die nodig zijn om informatie en ICT-inzet effectief en efficiënt te kunnen benutten. Een onderdeel van BIO kan op meerdere ringen geplaatst zijn bijvoorbeeld omdat verantwoordelijk ervoor een gedeeld belang is. Dat geldt voor veel standaarden die privaat/publiek worden ontwikkeld en vastgesteld. Of voor een register dat zowel wettelijke taken ondersteunt als ook voorziet in onderwijskundige eisen en wensen zoals het Register Instellingen en Opleidingen (RIO).BIO uitgewerkt voor het PO en het VO

Versie 9.5, 21-4-2017

EduroamEdukoppelingEdurepIn een wiel zijn alle onderdelen van BIO gepositioneerd
Over deze afbeelding


Randvoorwaarden

Voor het goed kunnen ondersteunen van de functies en processen zijn naast de in het wiel opgenomen BIO-onderdelen ook een aantal andere zaken van belang.

1. De ondersteuning op het gebied van het (door)ontwikkelen en beheren van de voorzieningen en standaarden in de ict-basisinfrastructuur:

 • Edustandaard (Beheer landelijke standaarden)
 • ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur)

2. De ondersteuning ten behoeve van het gebruik van de ict-basisinfrastructuur én het gebruik van ict in het onderwijs in het algemeen:

 • Expertise ICT in het leren
 • Expertise Digitale geletterdheid
 • Bemiddeling

3. Ondersteuning om te komen tot een gemeenschappelijke taal:

 • KOI (Kernmodel Onderwijsinformatie)
 • DUO-gegevenswoordenboek


BIO uitgewerkt voor het MBO

Versie 6, 7-10-2016

BIO mbo.png

Randvoorwaarden

Voor het goed kunnen ondersteunen van de functies en processen zijn naast de in het wiel opgenomen BIO-onderdelen ook een aantal andere zaken van belang.

1. De ondersteuning op het gebied van het (door)ontwikkelen en beheren van de voorzieningen en standaarden in de ict-basisinfrastructuur:

 • Edustandaard (Beheer landelijke standaarden)
 • Sectorarchitectuur (Triple A) en ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur)
 • Architectuur examinering

2. De ondersteuning ten behoeve van het gebruik van de ict-basisinfrastructuur én het gebruik van ict in het onderwijs in het algemeen:

 • Innovatie en expertise
 • Bemiddeling (aanbesteden)

3. Ondersteuning om te komen tot een gemeenschappelijke taal:

 • KOI (Kernmodel Onderwijsinformatie)
 • DUO-gegevenswoordenboek


Zie ook