Architectuurscan VA-MBO Gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO

Gegevensuitwisseling in de keten: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Vroegtijdig Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 12 april 2018.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Vroegtijdig Aanmelden MBO)

Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling

Business logica voor routering en filtering van aanmeldingen wordt gecentraliseerd in mbo-koppelpunt. Hiervoor worden alle aanmeldingen vanuit MBO-instellingen aan het mbo-koppelpunt aangeleverd. Het koppelpunt moet worden beschouwd als een verlengstuk van het administratiesysteem van de mbo-instelling (zoals in het PvE aangegeven).

Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt

  • Elke partij realiseert het eigen deel van een digitaal adressenregister
  • vo maakt gebruik van onderwijsserviceregister (basisinfrastructuur), gemeenten van eigen register; mbo heeft ihkv dit PvE (nog) niet te maken met gegevensleveringen aan eigen services

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling

  • Er vindt (fig. 2) geen end-to-end messaging en validatie plaats; er is geen ‘spontaan’ (event) berichtenverkeer terug mogelijk.
  • Berichten worden geadresseerd met het OIN van de volgende schakel (van koppelpunt naar koppelpunt).
  • Er wordt gewerkt met signaalcodes obv technische validatie door de ontvanger van een bericht.

Relatie met ROSA

Onbepaald - Afhankelijk van verdere besluitvorming c.q. explicitering daarvan m.b.t. de positie van vo- en gemeentekoppelpunten, en eventuele impact daarvan op adressering conform Edukoppeling.

Er spelen 2 soorten uitwisselingen:

  • Peer-to-peer: correcte aflevering naar volgende schakel (e.g., adressering van mbo-instelling naar mbo-koppelpunt, van mbo-koppelpunt naar vo-koppelpunt, van vo-koppelpunt naar vo-school)
  • End-to-end: correcte ontvangst en verwerking door beoogde ontvanger (adressering van mbo-instelling naar vo-instelling)

Edukoppeling stelt: berichtadressering bevat altijd OIN van ‘formele partij van request-, resp.. Antwoordbericht’. (end-to-end).

  • Voor het mbo-koppelpunt wordt expliciet gekozen dit als verlengstuk van de mbo-administratie te positioneren. Daardoor kan beargumenteerd worden dat het koppelpunt de ‘formele partij’ voor end-to-end uitwisseling is, m.a.w. dat adressering van en naar het mbo-koppelpunt plaatsvindt.
  • Voor de vo- en gemeentekoppelpunten is die positie niet expliciet gekozen.
  • Als de vo- en gemeentekoppelpunten niet als verlengstuk van de administratie, maar als transparante routeringsintermediair dient te worden opgevat, is de gehanteerde adressering (met OIN van koppelpunt) niet conform Edukoppeling transactiestandaard.

De ontwerpkeuze om business logica te centraliseren impliceert dat ‘behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling’ (privacy by design) bij het mbo-koppelpunt wordt ingevuld. Omdat het koppelpunt echter fungeert als verlengstuk van de mbo-administraties, vindt filtering alsnog bij de (verlengde) bron plaats.(compliant)

Zie ook Bovensectorale Samenwerking - Inspelen op beleidswijzigingen

terug naar de ROSA Architectuurscan