Architectuurscan RIO Gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

Gegevensuitwisseling in de keten: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (RIO Informatiemodel)

Het ingebrachte betreft een informatiemodel waarvan de eerste implementaties nog moeten gaan plaatsvinden. Die implementaties zullen waarschijnlijk ook nog leiden tot wijzigingen in het model.

"Niettemin achten OCW en de Projectgroep RIO het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van het model in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. De registratie moet dit proces borgen."

Inhoudelijke scope van het model is: scholen c.q. onderwijsinstellingen in relatie tot wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (aangeboden opleiding), WAAR (onderwijslocatie) gekoppeld aan het formele WAT (formele opleidingsaanbod) en het daarbij horende HOE (opleidingsprogrammakader).

Onderwijssemantiek en het KOI vallen het meest onder het ROSA-thema Gegevensuitwisseling in de keten. Om deze reden is dit thema een van de belangrijkste voor deze architectuurscan.

Relatie met ROSA

Consistent - Daar waar RIO en KOI tot elkaar te herleiden zijn, is die herleiding eenduidig. De indruk bestaat echter dat nog niet alle RIO-begrippen tot het KOI herleid zijn. Omgekeerd zijn in april 2015 vanuit KOI v1.1 begrippen genoemd die naar het RIO-informatiemodel verplaatst dienden te worden. Dit is ook niet volledig gebeurd. Of alle ten tijde van KOI v1.1 voorgestelde relaties (tussen RIO en KOI) ook zijn doorgekomen is niet bepaald.

Het model bevat gegevenstypen waarvan de inhoud (de gegevens zelf) eigendom zijn van enerzijds DUO en anderzijds onderwijsinstellingen. Er loopt nu een POC "RIO publiceren als Linked Open Data (LOD)". De lopende POC bestrijkt alleen de gegevens van DUO, en hun ontsluiting.

In de POC-groep is ter sprake geweest dat onderwijsinstellingen geheel eigen doelstellingen kunnen hebben voor het beschikbaar stellen van hun (deel van hun RIO) data als LOD, dit op basis van door hen vastgestelde informatiebehoeften van de partijen waar zij mee te maken hebben, in hun context. DUO is daar slechts een van.

Voorbeelden: andere onderwijsinstellingen, inspectie, leveranciers, uitgevers enz. Deze doelstellingen worden niet in de huidige POC bestreken, maar zullen onderdeel zijn van een volgende, bredere PoC, dat zich zal richten op het verbinden van de juridische en onderwijs werkelijkheid.

terug naar de ROSA Architectuurscan