Architectuurscan LR2018 Bovensectoraal

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Lerarenregister)

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik

Het lerarenregister is één register bestaande uit verschillende authentieke bronnen:

  • BOP is de authentieke registratie voor benoemingen
  • LR authentieke registratie voor professionalisering
  • BRIN authentieke registratie voor instellingen

De leraar als centraal informatie object

  • LR geeft een volledig beeld van bevoegde en onbevoegde inzet bij een of meer onderwijsinstellingen
  • LR en RVP zijn bereikbaar op dezelfde URL
  • LR en RVP zijn een gezamenlijke registratie i.p.v. aparte silo’

Life cycle van informatie in de verschillende deelsystemen is afgestemd

  • De bewaartermijnen van BOP en LR lopen gelijk
  • Het professionaliseringsdeel kan los van het bevoegdheidsdeel bestaan

Registratie van diplomagegevens: “Bij vrijwillige registratie zonder benoeming, worden de diplomagegevens van de leraar opgehaald bij DUO. Bij ontbreken van deze, wordt aan de leraar gevraagd om een gewaarmerkte kopie van getuigschrift te verstrekken waaruit zijn bevoegdheid blijkt.” Wie controleert de bewijzen CIBG of DUO? Eventueel ook uit buitenland? (beslispunt 3)

Terugdringen van administratieve lasten

Beschikbaarheid professionaliseringsdossier voor werkgever

“Onderwijsinstellingen worden ontlast van verantwoordelijkheid voor het bijhouden van professionaliseringsdossiers van leraren die ze in dienst hebben.” Dit vergt dat het dossier uit het LR wel beschikbaar kan zijn voor bijvoorbeeld HR-cyclus.

Voorlopig is dit proces nog niet geautomatiseerd, maar leraren kunnen de informatie uit hun eigen dossier exporteren en verstrekken aan de school

Relatie met ROSA

Compliant - Het Lerarenregister geeft invulling aan de principes: eenmalige registratie, meervoudig gebruik en terugdringen van administratieve lasten

terug naar de ROSA Architectuurscan