Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina toont een samenvatting van de ROSA Architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO. Met de ROSA Architectuurscan worden op systematische wijze alle architectuuraspecten van een bij Edustandaard ingebracht onderwerp in kaart gebracht en worden knelpunten en kansen gesignaleerd. Niet alleen kan de indiener er zijn voordeel mee doen, ook kan ROSA ermee worden verrijkt. En tot slot stelt het andere ketenpartijen in staat om kennis te nemen van architectuurwijzigingen en het belang hiervan voor de eigen organisatie of achterban te bepalen (transparantie in de keten, informatiepositie).

De architectuurscan is uitgevoerd op 10 januari 2019. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het [ bevindingendeel].

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Centraal Aanmelden MBORelatie met ROSA (blauw: ROSA, geel: Centraal Aanmelden MBO)
Werkingsgebied

Centraal Aanmelden staat ten dienste van alle bekostigde instellingen; 55 instellingen nemen deel aan het PvE. PvE dient als vertrekpunt voor oplossing door geïnteresseerde (markt)partijen.

Het beheer en eigenaarschap wordt ondergebracht in de coöperatieve vereniging MBO-Voorzieningen, die in handen is van de deelnemende instellingen.

DUO levert gegevens aan CA, via een soortgelijke koppeling als SIS/BRON.

Compliant.pngCompliant - Het werkingsgebied, bestaande uit MBO-instellingen, MBO-Voorzieningen (als MBO-ondersteunende organisatie), Softwareleveranciers (SIS) en DUO, valt volledig binnen het onderwijsdomein.

Toepassingsgebied

Collectieve (mbo-)voorziening Centraal Aanmelden

Sterke wens vanuit instellingen om inzicht te krijgen in meervoudige aanmeldingen

Informatiebehoefte rondom meervoudig aanmelden speelt op drie niveaus: instelling, regionaal, landelijk (sectoraal).

Compliant.pngCompliant - Binnen de ketenfunctie Instroom, Doorstroom en Uitstroom gaat het enkel om het realiseren van een voorziening t.b.v. Instroom.

Binnen de ketenfunctie Informatieverwerking betreft het de realisatie van een centrale (generieke) voorziening.

Binnen de ketenfunctie Informatiestandaardisatie betreft het de (sectorale) harmonisatie van aanmeldgegevens voor de persoonlijke omgeving van de student.

Bovensectorale samenwerking

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik Voorziening CA maakt (her)gebruik van gegevens uit BRP/BRON, RIO en van centrale voorzieningen (DigiD)

Persoonlijke digitale ruimte De studentomgeving binnen CA kan worden opgevat als persoonlijke digitale ruimte ihkv het aanmeldproces.

Compliant.pngCompliant - De Voorziening CA past binnen de principes van dit ontwerpgebied

IBP

Het transferpunt stuurt alle 1e-jaar mbo-aanmeldingen (uit CA) en aanmeldstatussen (uit VVA) door naar de analyseomgeving meervoudig aanmelden. Daar worden de gegevens geanonimiseerd ten behoeve van analyse en rapportage meervoudig aanmelden.

Uitgangspunt is dat 100% van de aspirant-studentgegevens in/door de voorziening CA gaat i.v.m. inzicht in meervoudige aanmeldingen.

Ten behoeve van statistische analyses kan de ruwe data van aanmeldingen door de beheerder van CA worden geëxporteerd naar Excel.

Voor specificatie van de levering van gegevens CA naar SIS wordt verwezen naar Bijlage 2.. Deze bijlage 2 gaat over het wat, niet over het hoe (+maatregelen) van de levering.

“Zolang wordt gewerkt met geaggregeerde rapportages [...] is er vanuit de AVG geen bezwaar”.

Nonconformant.pngNon-conformant - Een aantal belangrijke IBP uitgangspunten dient verder uitgewerkt te worden.

Privacy by design Gegevens worden in de analyseomgeving geanonimiseerd. Vanuit oogpunt van dataminimalisatie zou dat bij voorkeur al voor de aanlevering aan de analyseomgeving (i.e. binnen het transferpunt) plaatsvinden, of wellicht via een tussengelegen separate functionele eenheid.

De voorziening CA wordt tevens een voorziening die alle mbo-aanmeldingen analyseert - ook de aanmeldingen die niet via CA verlopen.

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Onduidelijk wat de bewaartermijn is van div. gegevens (w.o. ruwe aanmeldgegevens en analysegegevens).

Duidelijke eisen en verwachtingen; Transparantie over maatregelen Het PvE specificeert wel wat er wordt uitgewisseld, maar besteed weinig aandacht aan het hoe (in termen van bijbehorende maatregelen).

Een BIV-classificatie van betrokken gegevens ontbreekt.

Eisen en verwachtingen omtrent gegevensgebruik (m.n. export ruwe data) niet nader gespecificeerd.

IAA

Een aspirant-student identificeert zich in de voorziening CA met een eID (DIGID).

Onbepaald.pngOnbepaald - Identificatie met eID sluit aan bij ontwerpkader Toenadering tot eID.

Hoe de identificatie van andere actoren (beheerder, gebruiker van analysedata) plaatsvindt is nog niet duidelijk.

Gegevensuitwisseling in de keten

Na identificatie worden persoonsgegevens (uit BRP) en vooropleidingsgegevens opgehaald bij BRON/DUO.

Gegevens over opleidingsaanbod worden via RIO naar CA overgebracht

Voorziening CA geeft BSN, Geboortedatum en Geslacht door aan SIS

Introductie van voorziening CA leidt tot harmonisatie van aanmeldinformatie

Gegevenssets worden beschreven in Bijlage 2 PvE.

Nonconformant.pngNon-conformant - Op onderdelen ontbreken duiding van betekenis en doelbinding.

Behoeftegerichte en doelgebonden gegevens uitwisseling Onduidelijk waarom uitwisseling van geboortedatum en geslacht uit CA naar SIS noodzakelijk is.

Registreer de betekenis van nieuwe gegevens De (geharmoniseerde) aanmeldgegevens ihkv CA zijn op te vatten als een nieuwe gegevenssoort. De gegevenssets zijn vooral syntactisch beschreven (welke velden); een toelichting / nadere duiding van betekenis ontbreekt, evenals een overkoepelend (informatie)model.

Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar Onderdelen van de gegevensspecificaties zijn ontleend aan andere bronnen. Dit is tekstueel in het PvE aangeduid.

Ketenprocessen

In het PvE zijn de processtappen van aanmelden door middel van use cases vormgegeven (PvE, p.3).

Consistent.pngConsistent - Het betreft een deel van het ketenproces aanmelden en inschrijven uit ROSA, nl. aanmelden bij instelling. Beheer van aanmeldingen gebeurt door instellingen zelf (in SIS).

Zeggenschappen en gegevenssoorten

Onbepaald.pngOnbepaald - Onduidelijk of het transferpunt c.q. beheerder voorziening CA eigen zeggenschap heeft over bepaalde gegevens, of alleen als (niet-verantwoordelijke) intermediaire verwerker optreedt.

Hoewel er wel diverse zeggenschappen worden beschreven of geïmpliceerd, zijn deze versnipperd door het PvE opgenomen. Een eenduidig overzicht ontbreekt.

Bouwstenen en voorzieningen

Er zijn binnen het mbo reeds activiteiten en werkende voorzieningen gericht op digitaal aanmelden (DaMBO), Digitaal ondertekenen (pilots worden opgeschaald) en de overdracht van leerdossiers (in de regio).

In het kader van nieuwe wetgeving wordt een Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) ingericht (voor wat betreft het mbo ook wel ‘mbo-koppelpunt’ genoemd).

De voorziening CA heeft een directe relatie met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) en met de student informatie systemen (SIS) van de instellingen.

Consistent.pngConsistent - Binnen andere werkingsgebieden zijn al vergelijkbare voorzieningen gerealiseerd (HO / Studielink).

Beheer en (door)ontwikkeling

Een gezamenlijke voorziening die CA mogelijk maakt, dient “eigendom” van de sector te zijn, dit moet in termen van governance geregeld worden

N.v.t. -