AS RIO LOD GUK

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Gegevensuitwisseling in de keten: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Gegeven uit RIO worden via 3 routes ontsloten:

  1. REST-API / LOD (fair use bevragingen; niet voor synchronisatie van gehele register)
  2. SPARQL-endpoint (directe bevragingen op LOD; kan tijdelijk worden afgekoppeld bij te grote bevragingen)
  3. Webservice direct op RIO (niet via LOD; specifiek voor één use case met near-realtime operationele eisen)

PSA §2.2: Niet alleen de data, ook het logisch model van RIO wordt, in samenhang, gepubliceerd op het web. Allereerst betekent dit dat de data zelfverklarend is. Herinterpretaties en misverstanden van de data worden tot een minimum beperkt. Verder zijn ook de integriteitsregels voor de betreffende data voor iedereen waarneembaar en bruikbaar om de juistheid, volledigheid en actualiteit van de data geautomatiseerd te valideren. Scholen beschrijven zelf hun eigen wereld (herkenbare namen, daadwerkelijke locaties, opleidingsprofielen e.d.) en leveren dat aan bij RIO. Door middel van deze ontsluiting wordt dat direct zichtbaar op het web of middels een RIO raadplegende applicatie. Hierdoor kan de school zijn eigen werk controleren. En dat kan in feite iedereen. De datakwaliteit verbetert met een feedbackloop.

paragraaf 3.3: “Gebruikers mogen verwachten dat ze webapplicaties kunnen bouwen” -> alleen webapplicaties? Geen gebruik van RIO-data in andere systemen / datalandschap van school?

Voor specifieke toepassingen die hoge eisen stellen aan actualiteit (met name voorziening VVA) is op dit moment een (tijdelijke?) alternatieve workaround via onderwijsdata.duo.nl.

In §2.4 van de PSA wordt genoemd dat het doel is dat ontsloten data hoogst actueel is. Naamswijzigingen, het sluiten van een fixus opleiding en dergelijke in RIO zijn dan op secondeschaal toegankelijk. Uit toelichtende gesprekken blijkt dit in praktijk lastig te realiseren. Een actualiteit op minuten- in plaats van secondeschaal is realistischer.

De PSA benoemt datakwaliteit als speerpunt (p. 5). De PSA duidt het begrip ‘datakwaliteit’ slechts beperkt,refererend aan een ‘feedback loop’ (p.6) waarmee de datakwaliteit verbetert. Verder wordt daarover opgemerkt dat de integriteitsregels voor de betreffende data voor iedereen waarneembaar en bruikbaar zijn om de juistheid, volledigheid en actualiteit van de data geautomatiseerd te valideren.

Relatie met ROSA

Consistent - Ontsluiting van RIO gegevens via Linked Open Data geeft invulling aan het ROSA ontwerpkader “Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data”. Voor één use case is een aparte webservice rechtstreeks op RIO ingericht buiten LOD om.

De LOD-URIs kennen een eigen levenscyclus. Afnemers moeten daarop voorbereid zijn (ihb wanneer URIs vervallen).

Semantiek uit RIO-modellen heeft raakvlakken met semantiek in andere uitwisselingen. Linked data kan een manier zijn om die semantiek ook over uitwisselingen heen traceerbaar te maken. Hier ligt een relatie met bijvoorbeeld AMIGO (‘virtuele modellenrepository’).

terug naar de ROSA Architectuurscan