AS RIO 2018 BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel, RIO Register

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel, RIO Register op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 21 juni 2018.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (RIO Informatiemodel, RIO Register)

Digitaal doen we het zo: De PSA RIO “inventariseert de voor het project geldende kaders, principes, richtlijnen, standaarden en normen” (p.1), maar geeft geen expliciet overzicht van de (relevante) ROSA-principes en -ontwerpkaders en de wijze waarop het project daar invulling aan geeft.

Inspelen op beleidswijzigingen: RIO beoogt de mogelijkheid te scheppen om kort-cyclisch beleidswijzigingen door te voeren (PSA, p.2)

Koppelen - niet kantelen: RIO beoogt t.o.v. BRIN een betere weerspiegeling te bewerkstelligen van de eigen (onderwijs)organisatie en opleidingsstructuren in ketenperspectief en daarmee bij te dragen aan het Terugdringen van administratieve lasten (PSA p.2).

Eenheid in verscheidenheid: Het RIO-model ondersteunt de variëteit in onderwijskundige werkelijkheid (wie/wat/waar/hoe) tussen de verschillende onderwijssectoren.

Eenmalige registratie meervoudig gebruik: wordt niet in de PSA genoemd, maar het ligt voor de hand dat RIO als register hier bij uitstek invulling aan kan geven. De inhoud van RIO zal ook richting (de administratieve processen van) de aanleverende onderwijsinstelling zelf ontsloten worden.

Relatie met ROSA

Compliant - Doordat vanuit RIO ook de onderwijskundige werkelijkheid kan worden weergegeven, is de verwachting dat het gebruik van instellingsgegevens door ketenorganisaties eenvoudiger wordt en beter passend op diverse ketenprocessen. Hiervoor is de ontsluiting van de onderwijskundige werkelijkheid randvoorwaardelijk. Dit is niet in scope van dit project maar wordt in het programma wel gerealiseerd.

Er is een mogelijk spanningsveld tussen ketenbeheer v.h .informatiemodel en inspelen op beleidswijzigingen door registratiehouder. Zie ook het onderdeel ‘beheer en doorontwikkeling’.

terug naar de ROSA Architectuurscan