AS RIO 2018 BD

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel, RIO Register

Beheer en (door)ontwikkeling: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel, RIO Register op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 21 juni 2018.

Bevindingen "Beheer en (door)ontwikkeling" (RIO Informatiemodel, RIO Register)

Bij de vormgeving van het register moeten het juridische en onderwijskundige deel als aparte onderdelen worden onderscheiden en gehandhaafd blijven. (PSA)

Uit het governance document (‘Afspraken over bestuur en beheer’) blijkt: Het informatiemodel RIO wordt in beheer gegeven bij Edustandaard; DUO onderhoudt het PvE levering RIO-DUO en voert correctief, adaptief en preventief onderhoud uit aan de registratie; het Ministerie van OCW beslist over (systeemaanpassingen vanwege) wet- en regelgeving en beleidswijzigingen - ‘grote’ wijzigingen worden op de i-agenda geplaatst en in strategisch ketenregieoverleg geagendeerd; het beheer van de overkoepelende (governance)afspraken wordt overgedragen aan de Informatiekamer

Relatie met ROSA

N.v.t. - Het governancelandscap is complex; voor elk deel is een logische partij benoemd, maar de verschillende delen kennen sterke afhankelijkheden. Dit stelt hoge eisen t.a.v. (de afstemming van) de verschillende change management processen (change management proces binnen Edustandaard voor wat betreft wijzigingen op het informatiemodel / een change management proces binnen DUO voor wat betreft wijzigingen op het register zelf inclusief alle koppelingen / veranderingen op gebied van wetgeving en veranderingen binnen de instellingen en opleidingen die impact hebben op het informatiemodel). Om ongewenste, ‘sterke’ wijzigingsafhankelijkheden te voorkomen, dienen het model en de implementaties ervan (in de RIO-registratie en/of administratiesystemen en afnemers) onafhankelijk van elkaar te kunnen ontwikkelen.

De verantwoordelijkheid voor het bewaken en beheren van de consistentie tussen juridische werkelijkheid en onderwijskundige werkelijkheid (zowel modelmatig als qua invulling (data)) is niet expliciet belegd.

terug naar de ROSA Architectuurscan