AS MUO GUK

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten

Gegevensuitwisseling in de keten: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Momento Uitwisseling Oefenresultaten op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 11 juni 2019.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Momento Uitwisseling Oefenresultaten)

Uitwisseling van oefenresultaten is een voorgestelde uitbreiding op de huidige UWLR-specificatie.

Aanvullingen op de standaard richten zich met name op de volgende zaken:

  • Overzicht op les
  • Overzicht op vakgebied

Hiervoor geldt dat er uniformering van begrippen moet komen op terrein van vakgebied. Daarnaast wordt er gesproken over lessen en een hiërarchie in de aanduiding van een les. Het begrip ‘les’ is primair een tijdgerelateerd begrip (een onderwerp dat je binnen ca. een uur kan worden behandeld). De leshiërarchie is gerelateerd aan het onderwijsmateriaal.

Om invulling te kunnen geven aan het concept ‘les’ wordt in de specificatie gewerkt met tijdsperiodes.

Er bestaat een conceptueel onderscheid tussen oefenen (herhaling, ‘inslijpen’) en verwerken (voortgang boeken in de stof). In de specificatie wordt daartussen - bewust - geen onderscheid gemaakt, omdat de overgang tussen verwerking en oefening niet hard is. Zowel oefenings- als verwerkingsresultaten worden als ‘oefenresultaat’ uitgewisseld op basis van de specificatie. Er wordt nagedacht over een een betere duiding van resultaten aan de hand van leerdoelen.

(Near) Realtime uitwisseling van voortgang. Het begrip ‘voortgang’ heeft hier een specifieke betekenis: het gaat om voortgang in termen van resultaten, niet om - bijvoorbeeld - (gebrek aan) voortgang wegens lesuitval, vergelijkingen met het lesplan, of benchmarking t.o.v. de voortgang van anderen.

Relatie met ROSA

Consistent - De uitwisseling van oefenresultaten voegt nieuwe concepten en mogelijkheden toe aan bestaande uitwisselingen, i.h.b. aan UWLR.

Uniformering van begrippen op het terrein van ‘vakgebied’ is inmiddels doorgevoerd als aanbeveling in UWLR 2.2.1 m.b.t. Methodegebonden toetsen in het PO.

In UWLR is ‘afname’ altijd één datum/tijdstip. Hier vindt : (tussen)resultaatbundeling plaats per les / doel / vakgebied. Een les kan meerdere ‘afnamemomenten’ bestrijken, en bijvoorbeeld niet op 1 dag / binnen 1 uur afgerond zijn.

De groepssleutel die in UWLR wordt gebruikt is betekenisloos. Hier wordt een persistente Groeps-id (GroepsLasKey) geïntroduceerd.

Er wordt een aantal uitgangspunten benoemd (p.4), waarvan wordt aangenomen dat daar, in ieder geval in het PO, grotendeels aan wordt voldaan. In specifieke situaties, wanneer een leerling bijvoorbeeld door adaptief te werken met meerdere lessen tegelijkertijd bezig kan zijn, verschuift het concept ‘Les’ echter van klokbegrip naar inhoudelijk begrip, en ligt er een sterker verband met leerdoelen.

Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Eenduidige definitie van begrippen als ‘les’, ‘vakgebied’, ‘tussenresultaat’ en ‘voortgang’ ontbreken.

terug naar de ROSA Architectuurscan