Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.20
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe provincie waarborgt de toegankelijkheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid, volledigheid, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de door haar gebruikte gegevens. Dit geldt vanaf het moment van ontvangst of creatie t/m het moment van verwijdering. Het beheer is ingeregeld middels vastgelegde procedures.
Motivatie

Als het beheer van de gegevens niet adequaat is geregeld dan geeft dit politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en bedrijfsvoeringstechnische risico’s. Het volgt uit de Archiefwet 1995 en de Archiefregeling. Specifieke aandacht vragen de ruimtelijke gegevens. De provinciale organisatie gebruikt vele ruimtelijke referenties, veelal van derden zoals kadastrale aanduidingen, adressen, kleinschalige en grootschalige topografie. De kwaliteit hiervan moet onomstreden zijn, ook als er kopieën van ruimtelijke referentie(bestanden) in omloop zijn. Als hier niet aan wordt voldaan, valt de basis weg onder alle afgeleide informatieproducten waarin locatie een rol speelt.

Motivatie (verwijzing)Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Er zal sprake moeten zijn van goed beschreven kwaliteitseisen en duidelijk beheerregime. De kwaliteitseisen dienen in de vorm van metadata te worden ontsloten (zie richtlijn R4.2.7). Daarnaast behoren in de interne Besluiten Informatiebeheer (die op grond van een provinciale archiefverordening worden opgesteld) nadere procedures te worden voorgeschreven. Het beheerregime dient te zijn vastgelegd in procedures, dusdanig dat aantoonbaar is dat aan de kwaliteitseisen is voldaan. Zie hiervoor de richtlijnen R4.2.9 t/m R4.2.15. Specifieke aandacht vragen de ruimtelijke gegevens. Dit betreft allereerst de ruimtelijke referenties (en bestanden waarin deze opgenomen zijn) waarvan de provinciale organisatie de producent is. Het betreft ook ruimtelijke referenties van derden. Er mag verwacht worden dat de kwaliteit gedocumenteerd is door de (externe) producent daarvan. De provinciale organisatie dient te waarborgen dat altijd de ruimtelijke referentie met deze kwaliteit gebruikt wordt en bijvoorbeeld niet verouderde kopieën daarvan.

Implicaties (afgeleid)Inzicht hebben in vereiste oberheidsinformatie overeenkomstig beheerregime, Op elk moment kunnen leggen van relatie tussen overheidsinformatie en metadata, Overbrengen blijvend te bewaren overheidsinformatie naar archiefbewaarplaats, Samenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objecten, Vastleggen metadata ten behoeve van documenteren van beheer, Vernietiging van overheidsinformatie onder strikte voorwaarden, Vervanging van overheidsinformatie alleen met machtiging van OCW, Verwijdering van overheidsinformatie volgens protocol en door geautoriseerde personen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Waarborging_kwaliteitseigenschappen_van_gegevens_door_provincie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Voldoen aan \nkwaliteitscriteria" [URL = "[[Voldoen aan kwaliteitscriteria]]"]; "Waarborging \nkwaliteitseigenschappen \nvan gegevens door \nprovincie" [URL = "[[Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Waarborging_kwaliteitseigenschappen_van_gegevens_door_provincie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Inzicht hebben in \nvereiste \noberheidsinformatie \novereenkomstig \nbeheerregime" [URL = "[[Inzicht hebben in vereiste oberheidsinformatie overeenkomstig beheerregime]]"]; "Op elk moment kunnen \nleggen van relatie \ntussen \noverheidsinformatie en \nmetadata" [URL = "[[Op elk moment kunnen leggen van relatie tussen overheidsinformatie en metadata]]"]; "Overbrengen blijvend te \nbewaren \noverheidsinformatie naar \narchiefbewaarplaats" [URL = "[[Overbrengen blijvend te bewaren overheidsinformatie naar archiefbewaarplaats]]"]; "Samenwerking met andere \nprovincies inzake \nonderhoud niet landelijk \ngespecificeerde \ngeo-objecten" [URL = "[[Samenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objecten]]"]; "Vastleggen metadata ten \nbehoeve van documenteren \nvan beheer" [URL = "[[Vastleggen metadata ten behoeve van documenteren van beheer]]"]; "Vernietiging van \noverheidsinformatie \nonder strikte voorwaarden" [URL = "[[Vernietiging van overheidsinformatie onder strikte voorwaarden]]"]; "Vervanging van \noverheidsinformatie \nalleen met machtiging \nvan OCW" [URL = "[[Vervanging van overheidsinformatie alleen met machtiging van OCW]]"]; "Verwijdering van \noverheidsinformatie \nvolgens protocol en door \ngeautoriseerde personen" [URL = "[[Verwijdering van overheidsinformatie volgens protocol en door geautoriseerde personen]]"]; "Waarborging \nkwaliteitseigenschappen \nvan gegevens door \nprovincie" [URL = "[[Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie]]"];